సుందర సమాజంకోసం దివ్యఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్(స.అ.సం) గారి సూక్తులు

సుందర సమాజంకోసం దివ్యఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్(స.అ.సం) గారి సూక్తులు

 • దైవంతో సమానంగా ఎవరినీ నిలబెట్టకండి, ఆరాధించకండి.
 • తల్లిదండ్రులపట్ల సత్ప్రవర్తన కలిగివుండండి.
 • పలికితే న్యాయమే పలకండి, వ్యవహారం మీ బంధువులదైనా సరే.
 • కొలతల్లో తూనికల్లో న్యాయంగా వ్యవహరించండి.
 • చెడును శ్రేష్టమైన మంచి ద్వారా తొలగించండి.
 • పొరుగువారు ఆకలితో వుంటే కడుపునిండా భుజించువాడు విశ్వాసి కాలేడు.
 • తల్లి పాదాలక్రింద స్వర్గం వుంది,తండ్రి స్వర్గానికి మహాద్వారం.
 • కూలివాని చెమట ఆరకముందే అతని కూలిని చెల్లించండి.
 • విధ్యాభోధన చేసిన చేసిన గురువును గౌరవించండి.
 • మీలో ఎవరు నీతిమంతులో వారే గొప్పవారు.
 • బంధుత్వాన్ని తెంచివేసినవారు స్వర్గంలోకిలేరు.

Muslimah – did you know?

Muslimah – did you know?

 1. There is Whole Surah in Qur’aan about women (Surah – Nissa – Women)
 2. The First Martyr (shaheed) in Islam was a woman (Sumayya R.A)
 3. The First person who Believed in Prophet Mohammed Sal lallahu Alaihi Wa Sallam was a woman (Khadijah R.A)
 4. The recommendation Prophet Mohammed Sal lallahu Alaihi Wa Sallam gave to his ummah before he passed away was to Treat females/women well
 5. You are half of society, and you raise the other half, how high your status is!
 6. And because you are Precious, Islam honored you with Hijab for preserving your Chastity andPurity.
 7. Be proud that you are a Muslimah

 

muslimah

Quran as Cure… Good Things To Know for muslims!!!

11

The Holy Prophet, (S.A.W Sallam)said, ‘Whomsoever guides towards a goodness, will get virtues equal to the one who performs that goodness.’ [Muslim]

Qur’an as Cure ..Good Things To Know for muslims.

Three important and beneficial things:

1) Hazrat Muhammad s.a.w.(PBUH) says that “if a person recite ” Ayatal Kursi” after every Farz Namaz then there will be nothing between him and Heaven except Death”

2) There is a Hadith that says “La Haula Wala Quuata illa billahil aliyyul azeem” is such a great medicine that it cures every disease and the most minor disease it cures is “Sorrow” (Gham).

3) Another Hadith says “if a person recite surah ikhlaas (QUL huwallahu ahad… ) 10 times in a day then Allah build a palace for him in the Heaven. (Subhaan Allah)”

The last but not the least Allah says ” spread the knowledge whatever
you    have ….Its duty of each n every muslim” so PLZ FORWARD IT TO AS MANY
MUSLIMS AS YOU CAN

May Allah bless all of us to walk on the path of Islam… Ameen!!!

దిల్ హజ్జ్ మాసపు పది దినాల ప్రత్యేకత

images

దిల్హజ్జ్మాసపు పదిదినాలప్రత్యేకత

మొత్తంసంవత్సరంలోనిఇతరదినాలకంటేదిల్హజ్జ్మాసపుమొదటిపదిదినాలుఎలావిభిన్నమైనవి?

కాలాన్నిసృష్టించినఅల్లాహ్కేసకలప్రశంసలుచెందును. ఆయనేకొన్నిప్రత్యేకసమయాలనుఇతరసమయాలకంటేశుభప్రదమైనవిగామరియుకొన్నిప్రత్యేకనెలలను, దినాలను, రాత్రులనుఇతరనెలల, దినాల, రాత్రులకంటేశుభప్రదమైనవిగాచేసెను. ఈశుభకాలములోతనదాసులపైఅల్లాహ్చూపుతున్నప్రత్యేకకారుణ్యంవలనవారిపుణ్యాలుఅనేకరెట్లుగుణింపబడును. ఇదివారినిమరిన్నిపుణ్యకార్యాలుచేయటానికిప్రోత్సహించి, అల్లాహ్నుఇంకాఎక్కువగాఆరాధించేఆసక్తినివారిలోకలిగించును. అలాఎక్కువపుణ్యాలుసంపాదించటానికిచేయవలసినప్రయత్నాలనుముస్లింలలోపునరుద్ధరించి, తనమరణాన్నితద్వారాతీర్పుదినాన్నిఎదుర్కొనటానికి తయారుగాఉండేటట్లుచేయును.

ఈఆరాధనాకాలంఅనేకశుభాలనుతెచ్చుచున్నది. వాటిలోకొన్నిశుభాలు – తమతప్పులను, పాపాలనుసరిదిద్దుకుని ప్రాయశ్చతం చేసుకునేఅవకాశాలు, తమఆరాధనలలోనిమరియుధర్మాచరణలలోనికొరతలను, లోపములనుభర్తీచేసుకునేఅవకాశాలు. ఈప్రత్యేకసమయాలుకొన్నిప్రత్యేకఆరాధనలనుకలిగిఉంటాయి. వీటినిమనస్పూర్తిగా, చిత్తశుద్ధితోఆచరించటంద్వారాదాసులుతమప్రభువైనఅల్లాహ్కుదగ్గరయ్యేఅవకాశాన్ని పొందుతారు.ఇంకా అల్లాహ్తనఇష్టానుసారంప్రసాదించేప్రత్యేకదీవెనలను,కరుణాకటాక్షాలను కూడా పొందుతారు. ఈప్రత్యేకనెలలలో, దినాలలో, ఘడియలలోవీలయినన్నిఎక్కువఆరాధనలుచేస్తూ, అధికపుణ్యాలుసంపాదించటానికిమరియు తనప్రభువైనఅల్లాహ్సారూప్యాన్నిపొందటానికిగట్టిగాప్రయత్నిస్తున్నవ్యక్తులేఇహపరలోకాలలోసంతోషాన్ని, ఆనందాన్నిపొందుతారు. అల్లాహ్ప్రత్యేక దీవెనలప్రసరణవలన, తాము భయంకరమైన నరకాగ్నిజ్వాలలనుండిసురక్షితంగాఉన్నాననిఆశిస్తూ, సంతోషంతోఉంటారు. (ఇబ్నెరజబ్, అల్లతాయిఫ్, p.8)

ప్రతిముస్లింతమజీవితపువిలువనుతప్పకుండాగ్రహించవలెను. చనిపోయేలోగాఅల్లాహ్ను సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ఆరాధిస్తూ, అనేకపుణ్యాలుసంపాదించటానికితీవ్రంగాప్రయత్నించవలెను. దివ్యఖుర్ఆన్లోఅల్లాహ్ఇలాప్రకటిస్తున్నాడు:

మరియుమీపైరూఢీఅయినదిరానంతవరకు, మీప్రభువునుఆరాధించండి.” [సూరహ్అల్హిజ్ర్ 15:99] ముఫస్సిరీన్ (ఖుర్ఆన్వ్యాఖ్యానకర్తలు) ఇలాతెలిపినారు: “రూఢీఅయినదిరానంత వరకు అంటేఖచ్చితమైన, నిస్సందేహమైనమరణము సమీపించనంత వరకు.”

ఆరాధనలకోసంప్రత్యేకింపబడినఅటువంటిశుభసమయాలలోదిల్హజ్జ్మాసంలోనిమొదటిపదిదినాలుకూడావస్తాయి. అల్లాహ్వీటినిసంవత్సరంలోనిమిగతాదినాలకంటేఉత్తమమైనవిగా, ఉన్నతమైనవిగాఎన్నుకొనెను. ప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంఒకసారిఉపదేశించిన ఈ హదీథ్ ను వారి సహచరుడైన ఇబ్నెఅబ్బాస్రదియల్లాహుఅన్హుమా ఇలా ఉల్లేఖించినారు: మంచిపనుల (పుణ్యకార్యాల) నుఅల్లాహ్ఎక్కువగాఇష్టపడేదినాలలోపదిదినాలుకాకుండావేరేదినాలేమీలేవు.”అప్పుడుసహచరులుఇలాప్రశ్నించారు, అల్లాహ్కోసంధర్మయుద్ధంచేయటంకంటేనా?”వారుఇలాసమాధానమిచ్చినారు, అల్లాహ్కోసంధర్మయుద్ధంచేయటంకూడాకాదు, అయితే తననుమరియుతనసంపదనుఅల్లాహ్కోసంచేసేధర్మయుద్ధంలోపూర్తిగా సమర్పించుకుని, ఖాళీ చేతులతోమరలివచ్చినతనుతప్ప(సహీహ్బుఖారీహదీథ్గ్రంథం, 2/457).

ఇబ్నెఅబ్బాస్రదియల్లాహుఅన్హుమాఉల్లేఖించినఇంకోహదీథ్లోప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంఇలాఉపదేశించినారు: బలిదానపు (ఖుర్బానీ) పదిదినాలలోచేసేపుణ్యకార్యాలకంటేఎక్కువవిలువైనదీ, ఉత్తమమైనదీఅల్లాహ్దృష్టిలోమరేదీలేదు.అప్పుడుసహచరులుఇలాప్రశ్నించినారు, అల్లాహ్కోసంచేసేధర్మయుద్ధంకంటేనా?”(దారిమిగ్రంథం, 1/357; అల్ఇర్వాలోతెలుపబడినట్లుదీనిఉల్లేఖకులపరంపరహసన్వర్గీకరణలోనికివచ్చును, 3/398).

ఈపవిత్ర ఉపదేశాలుమరియుఇటువంటివేఇతరఉపదేశాలుసూచిస్తున్నదానినిబట్టి, ‘సంవత్సరంలోనిమిగిలిన అన్నిదినాలకంటేఈపదిదినాలుఎంతో ఉత్తమమైనవి’ అనటానికిఎటువంటిసందేహామూ లేదు. ఇవిరమదాన్నెలలోనిచివరిపదిదినాలకంటేకూడాఉత్తమమైనవి. కానిరమదాన్నెలలోనిచివరిపదిరాత్రులుతమలోవెయ్యినెలలకంటేఉన్నతమమైనలైలతుల్ఖదర్అనేరాత్రినికలిగిఉండటంవలనఎంతోఉత్తమమైనవి. అంటే సంవత్సరం మొత్తం దినాలలో దిల్ హజ్జ్ మాసపు మొదటి పది దినాలు మిగిలిన అన్ని దినాల కంటే ఎంతో ఉత్తమమైనవి మరియు సంవత్సరం మొత్తం రాత్రులలో రమదాన్ మాసపు చివరి పది రాత్రులు మిగిలిన అన్ని రాత్రుల కంటే. ఈవిధంగావేర్వేరువ్యాఖ్యానాల, ఉల్లేఖనలమధ్యసమతుల్యాన్ని, పరిష్కారాన్నిసాధించవచ్చును. (తఫ్సీర్ఇబ్నెకథీర్, 5/412).

ఈపదిదినాలుప్రత్యేకమైనవిఅనటానికిఅనేకసాక్ష్యాధారాలుఉన్నాయి:

 1. అల్లాహ్ఖుర్ఆన్లోకొన్నిచోట్లఆప్రత్యేకపదిదినాలపైప్రమాణంచేసియున్నాడు. వేటిపైనైనాప్రమాణంచేయటమంటేఅదివాటిప్రత్యేకతను,గొప్పతనాన్ని,ప్రయోజనాల్నిసూచిస్తుంది. దివ్యఖుర్ఆన్లోఅల్లాహ్ఇలాప్రకటిస్తున్నాడు: ఉషోదయాలప్రమాణంగా; పదిరాత్రులప్రమాణంగా[సూరహ్అల్ఫజర్ 89:1-2]. ఇక్కడఉషోదయాలంటేదుల్హజ్జ్లోనిమొదటిపదిదినాలనిఇబ్నెఅబ్బాస్, ఇబ్నెఅజ్జుబేర్, ముజాహిద్, ఇంకాముందుతరంమరియుతర్వాతతరంవారుఅభిప్రాయపడినారు. “ఇదేసరైనఅభిప్రాయం.”అనిఇబ్నెకథీర్తెలిపినారు(తఫ్సీర్ఇబ్నెకథీర్, 8/413)
 2. పైన తెలిపిన సహీహ్హదీథ్లలో ఈపదిదినాలనుఇహపరలోకాలలోఅత్యుత్తమమైనదినాలుగాప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంధృవీకరించినట్లు తెలుసుకున్నాం.
 3. ప్రపంచవ్యాప్తంగాఈపదిదినాలప్రత్యేకతలమరియుహజ్యాత్రికులుఈసమయంలోపవిత్రకాబాగృహందగ్గరచేస్తున్నప్రత్యేకఆరాధనలకారణంగాఈఉత్తమసమయంలోమంచిపనులు, పుణ్యకార్యాలుసాధ్యమైనంత ఎక్కువగాచేయాలనిప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంప్రజలనుప్రోత్సహించినారు.
 4. ఈమంచి సమయంలోతస్బీహ్ (సుభహానల్లాహ్), తహ్మీద్ (అల్హమ్దులిల్లాహ్) మరియుతక్బీర్ (అల్లాహ్అక్బర్) ఎక్కువగాఉచ్ఛరించమనిప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంఉపదేశించినారు. అబ్దుల్లాహ్ఇబ్నెఉమర్రదియల్లాహుఅన్హుమాఉల్లేఖించినఈహదీథ్లోముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంఇలాఉపదేశించినారు: తనుపుణ్యకార్యాలనుఅమితంగాఇష్టపడేదినాలలోపదిదినాలుకాకుండాఅల్లాహ్దృష్టిలోవేరేదినాలేమీలేవు.కాబట్టిసమయంలోఎక్కువగాతహ్లీల్ (లాఇలాహఇల్లల్లాహ్), తక్బీర్ (అల్లాహ్అక్బర్), తహ్మీద్ (అల్హమ్దులిల్లాహ్) ఉచ్ఛరించవలెను(అహ్మద్హదీథ్గ్రంథం, 7/224; అహ్మద్షాకిర్దీనినిసహీహ్గావర్గీకరించెను).
 5. ఈపదివిశిష్టదినాలలోయౌమ్అరఫాహ్అంటేఅరఫాహ్దినంకూడాఉన్నది. అల్లాహ్ఇదేదినమునతనధర్మాన్నిసంపూర్ణంచేసినాడు. ఈఉత్తమదినమునఉండేఉపవాసమురెండుసంవత్సరాలపాపాలనుప్రక్షాళనచేయును. ఈఉత్తమదినాలలోయౌమ్అన్నహర్ (బలిదానపుదినంఅంటేఖుర్బానీదినం) కూడాఉన్నది. ఇదిసంవత్సరంమొత్తందినాలలోఅత్యుత్తమమైనదినంమరియుహజ్జ్దినాలలోఅత్యుత్తమమైనదినం. ఈదినముఇతరఅన్నిదినాలమాదిరిగాకాకుండాఆరాధనలనుప్రత్యేకపద్ధతిలోఒక చోటికిచేర్చును.
 6. ఈపదిదినాలలోబలిదానపుదినంఅంటేఖుర్బానీదినంమరియుహజ్జ్దినాలుకూడాఉన్నాయి.

ప్రశ్న: ఉద్హియహ్ (బలిదానంఖుర్బానీ) ఇవ్వాలనుకునేవ్యక్తిపదిదినాలలోవేటినుండిదూరంగాఉండవలెను?

సున్నహ్ప్రకారం(ప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంయొక్కఉపదేశాలప్రకారం)బలిదానం (ఖుర్బానీ) ఇవ్వాలనుకునేవ్యక్తితనవెంట్రుకలను,గోళ్ళనుకత్తిరించడంమరియుతనచర్మంనుండిదేన్నైనాసరేతొలగించడంమొదలైనవిఈదిల్హజ్జ్పదిదినాలఆరంభంనుండిబలిదానంసమర్పించేవరకు (ఖుర్బానీచేసేవరకు)మానివేయవలెను. ఎందుకంటేప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంఇలాఉపదేశించిఉన్నారు: దిల్హజ్జ్యొక్కక్రొత్తనెలవంకచూడగానే, మీలోఎవరైనాఉద్హియహ్ (బలిదానంఖుర్బానీ) సమర్పించాలనుకుంటే, అదిపూర్తిచేసేవరకు(పశుబలిపూర్తిచేసేవరకు)తనవెంట్రుకలనుమరియుగోళ్ళనుకత్తిరించడంమానివేయవలెను.ఇంకోఉల్లేఖనప్రకారంప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంఇలాతెలిపినట్లునమోదుచేయబడినది: అతనుతనవెంట్రుకలులేకచర్మంనుండి (దానినిఅంటిపెట్టుకునిఉన్నవాటిని) దేనినీతొలగించకూడదు.” (నలుగురుఉల్లేఖకులతోసహీహ్ముస్లింహదీథ్గ్రంథంలోనమోదుచేయబడినది, 13/146)

ప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాహుఅలైహివసల్లంయొక్కఈఆదేశాలుఒకదానినితప్పనిసరిగాచేయమంటున్నాయి (ఖుర్బానీని). ఇంకావారియొక్కనిషేధాజ్ఞలు ఇంకోదానిని(వెంట్రుకలు, గోళ్ళు కత్తిరించటాన్ని)హరామ్ (ఎట్టిపరిస్థితులలోనుచేయకూడదు) అనిప్రకటిస్తున్నాయి. సరైనఅభిప్రాయంప్రకారంఈఆదేశాలుమరియునిషేధాజ్ఞలుబేషరతుగామరియుతప్పించుకోలేనివిగాఉన్నాయి. అయితే, ఎవరైనావ్యక్తిఈనిషేధించినవాటినికావాలనిచేసినట్లయితే, అతనువెంటనే అల్లాహ్యొక్కక్షమాభిక్షఅర్థించవలెను. అతనిబలిదానం(ఖుర్బానీ)స్వీకరించబడును. అంతే కానిదానికిప్రాయశ్చితంగాఅదనపుబలిదానం (ఖుర్బానీ)సమర్పించుకోవలసినఅవసరంలేదు;హానికలిగిస్తున్నకారణంగాఉదాహరణకుచీలిపోయినగోరు బాధపెట్టటం, వెంట్రుకలున్నచోటగాయంకావటంమొదలైన అత్యవసర పరిస్థితుల వలనకొన్నివెంట్రుకలు లేక గోరుతొలగించవలసి వస్తే, అటువంటివారువాటినితొలగించవచ్చును. అలాచేయటంలోఎటువంటితప్పూ, పాపమూలేదు. ఇహ్రాంస్థితిఎంతోముఖ్యమైనదప్పటికీ, వెంట్రుకలులేకగోళ్ళువదిలివేయటంవలనహానికలుగుతున్నట్లయితే, వాటినికత్తిరించటానికిఅనుమతిఇవ్వబడినది. దిల్హజ్జ్మాసపుమొదటిపదిదినాలలోస్త్రీలుగాని, పురుషులుగానితమతలవెంట్రుకలనుకడగటంలోఎటువంటితప్పూలేదు. ఎందుకంటేప్రవక్తముహమ్మద్సల్లల్లాాహుఅలైహివసల్లంవాటినికత్తిరించటాన్నేనిరోధించినారుగానివాటినికడగటాన్నినిరోధించలేదు.

వెంట్రుకలులేకగోళ్ళుతీయటంపైఉన్ననిషేధంవెనుకఉన్నవివేచనఏమిటంటేబలిదానంసమర్పిస్తున్నతనిఅల్లాహ్కుదగ్గరకావాలనుకునిచేస్తున్నఈపశుబలివంటికొన్నిధర్మాచరణలు, హజ్జ్లేకఉమ్రాయాత్రలోఇహ్రాంస్థితిలోఉన్నవారితోసమానం. కాబట్టివెంట్రుకలు, గోళ్ళుతీయటంవంటికొన్నిఇహ్రాంస్థితిలోనినిబంధనలుపశుబలిఇస్తున్నవారికికూడావర్తిస్తాయి. దీనినిపాటించటంవలనఅల్లాహ్అతనినినరకాగ్నినుండివిముక్తిచేస్తాడనిఒకఆశ.  అల్లాహ్యేఅత్యుత్తమమైనజ్ఞానంకలిగినవాడు.

ఒకవేళఎవరైనాదుల్హజ్జ్నెలలోనిమొదటిపదిదినాలలోఉదియహ్ (బలిదానం) ఇవ్వాలనేసంకల్పంలేకపోవటంవలనతనవెంట్రుకలులేకగోళ్ళుతీసి, ఆతర్వాతఉదియహ్ఇవ్వాలనినిర్ణయించుకున్నట్లయితే, ఆక్షణంనుండిఅతనువెంట్రుకలులేకగోళ్ళుతీయకుండాఉండవలెను.

కొందరుస్త్రీలుదుల్హజ్జ్లోనిమొదటిపదిదినాలలోతమవెంట్రుకలనుకత్తిరించుకునేందుకువీలుగా, తమబలిదానాన్నిచ్చేబాధ్యతనుతమసోదరులకులేకకొడుకులకుఅప్పగిస్తారు. ఇదిసరైనపద్ధతికాదు. ఎందుకంటే, బలిదానంసమర్పిస్తున్నవారికేఈనిబంధనవర్తిస్తుంది–అసలుపశుబలినిపూర్తిచేసేబాధ్యతఇతరులకుఅప్పగించినా, అప్పగించకపోయినా. ఎవరికైతేఆబాధ్యతఇవ్వబడినదోవారికిఈనిబంధనవర్తించదు. స్వయంగాఇష్టపడిఇతరులపశుబలిచేస్తున్నాలేకఇతరులుతమకుఅప్పగించినబాధ్యతనుపూర్తిచేస్తున్నా, అటువంటివారిపై  ఈనిషేధమువర్తించదు.

ఇంకా, ఈనిబంధనబలిదానం (ఖుర్బానీ) చేస్తున్నతనిపైనేఉంటుందిగానిఅతనిభార్యాబిడ్డలకువారుకూడావేరుగాబలిదానం(ఖుర్బానీ) చేస్తున్నట్లయితేనేతప్పవర్తించదు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తమ కుటుంబం తరఫున బలిదానం సమర్పించేవారు కాని వారిని తమ వెంట్రుకలు, గోళ్ళు తీయకుండా ఈ నిబంధనలు పాటించమని ఆదేశించినట్లు ఎక్కడా సాక్ష్యాధారాలు లేవు.

ఎవరైనా బలిదానం(ఖుర్బానీ) సమర్పించాలని నిశ్చయించుకుని, ఆ తర్వాత హజ్జ్ యాత్ర చేయటానికి నిర్ణయించుకున్నట్లయితే, వారు ఇహ్రాం స్థితిలో ప్రవేశించేటప్పుడు వెంట్రుకలు గాని గోళ్ళు గాని తీయకూడదు. ఎందుకంటే ఇహ్రాం స్థితిలో ప్రవేశించేటప్పుడు అవసరమైనప్పుడు వెంట్రుకలు లేక గోళ్ళు తీయటమనేది సాధారణ సమయాలలో మాత్రమే పాటించే ఒక సున్నహ్ అంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఆచారం. కాని ఒకవేళ “తమత్తు” పద్ధతి ప్రకారం హజ్జ్ చేస్తున్నట్లయితే, [ఉమ్రా పూర్తి చేసి, ఇహ్రాం స్థితి నుండి బయటకు వచ్చి, మరల హజ్జ్ కోసం క్రొత్తగా ఇహ్రాం స్థితిలో ప్రవేశించేవారు], ఉమ్రా పూర్తి చేసిన తర్వాత తన వెంట్రుకలను చిన్నగా కత్తిరించకోవలెను. ఎందుకంటే వెంట్రుకలు తీయటమనేది ఉమ్రాలోని ఒక ఆచరణ.

పైన తెలిపిన హదీథ్ లో బలిదానం(ఖుర్బానీ) ఇచ్చేవారికి వర్తించే నిబంధనలన్నీ తెలియజేయబడినవి. సుగంధద్రవ్యాల వాడకంలో లేక భార్యతో సంభోగం చేయటంలో లేక కుట్టబడిన దుస్తులు ధరించటంలో ఎటువంటి నిషేధాజ్ఞలు లేవు. అల్లాహ్ కే ప్రతిదీ తెలియును.

ఈ పది దినాలలో ఆచరించవలసిన ఆరాధనా పద్ధతులు: అల్లాహ్ తరఫు నుండి ఈ పది దినాలు తన దాసుల వైపునకు ఒక గొప్ప దీవెనగా గ్రహించవలెను. మంచి  పనులలో, శుభకార్యాలలో, దానధర్మాలలో చైతన్యవంతంగా, క్రియాత్మకంగా పాల్గొనటం ద్వారా వీటికివిలువనిచ్చినట్లగును. ఈ దీవెనకు తగిన ప్రాధాన్యతనివ్వటం ముస్లింల కనీస బాధ్యత. పూర్తి ఏకాగ్రతతో, వివిధ దైవారాధనలలో ఎక్కువ సమయం గడపటానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తూ ఈ పది దినాలలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించటానికి స్వయంగా తనను తాను అంకితం చేసుకోవలెను.మంచి పనులు చేయటానికి మరియు వివిధ ఆరాధనలు చేయటానికి ప్రసాదించబడిన రకరకాల అవకాశాలు కూడా అల్లాహ్ తన దాసులపై అవతరింపజేసిన ప్రత్యేక దీవెనలలోనికే వస్తాయి. ఈ శుభకార్యాల ద్వారా ముస్లింలు ఎల్లప్పుడూ చైత్యవంతంగా, క్రియాత్మకంగా మరియు నిరంతరాయంగా తమ అల్లాహ్ ను ఆరాధించటానికి అవకాశం ఉన్నది.

 

దిల్ హజ్జ్ మాసపు మొదటి పది పవిత్రదినాలలో ముస్లింలు ఆచరించటానికి ప్రయత్నించవలసిన కొన్ని మంచి పనులు:

 1. ఉపవాసం.దిల్ హజ్జ్ 9వ తేదీన ఉపవాసం ఉండటమనేది ఒక సున్నహ్ అంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం స్వయంగా ఆచరించి మార్గదర్శకత్వం వహించిన ఆచరణలలోనిది. ఈ శుభసమయంలో మంచి పనులు చేయవలెనని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆదేశించి ఉన్నారు. మరి, ఉపవాసమనేది పుణ్యకార్యాలలో ఒక మహోన్నతమైన పుణ్యకార్యం కదా. సహీహ్ బుఖారీ హదీథ్ గ్రంథపు ఒక హదీథ్ ఖుద్సీలో ఉపవాసాన్ని తను ఎన్నుకున్న ఆరాధనగా అల్లాహ్ ప్రకటించెను: అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: ‘ఒక్క ఉపవాసం తప్ప, ఆదం సంతానపు పుణ్యకార్యాలన్నీ వారి కోసమే. అది మాత్రం నా కోసం. మరియు దాని ప్రతిఫలాన్ని నేను స్వయంగా అతనికి ప్రసాదిస్తాను.’”
 2. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దిల్ హజ్జ్ మాసపు 9వ రోజున ఉపవాసం ఉండేవారు.హునైదహ్ ఇబ్నె ఖాలిద్ తన భార్య ద్వారా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహుఅలైహి వసల్లం యొక్క కొందరు భార్యలు ఇలా పలికినారని ఉల్లేఖించెను: “ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం 9వ దిల్ హజ్జ్ దినమున, అషూరహ్ దినమున, ప్రతి నెల మూడు దినములలో మరియు ప్రతి నెల మొదటి రెండు సోమవారాలు మరియు గురువారాలు ఉపవాసం ఉండేవారు.” (అన్నిసాయి హదీథ్ గ్రంథం, 4/205 మరియు అహూ దావూద్ హదీథ్ గ్రంథం; సహీహ్ అబి దావుద్ గ్రంథంలో, 2/462 దీనిని సహీహ్ హదీథ్ గా షేఖ్ అల్ బానీ వర్గీకరించెను.)
 3. తక్బీర్. దిల్ హజ్జ్ మాసపు మొదటి పది దినాలలో తక్బీర్ (“అల్లాహు అక్బర్”), తహ్మీద్ (“అల్హమ్దులిల్లాహ్”), తహ్లీల్ (“లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్”) మరియుతస్బీహ్ (“సుభహానల్లాహ్”) అని బిగ్గరగా       ఉచ్ఛరించవలెను. ఇది మస్జిద్ లలో, ఇంటిలో, దారిలో, ఇంకా ఆరాధనలో భాగంగా మరియు అల్లాహ్ యొక్క మహోన్నత్వాన్ని మరియు సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రకటించటంలో భాగంగా అల్లాహ్ పేరు స్మరించటానికి మరియు బిగ్గరగా ఉచ్ఛరించటానికి అనుమతింపబడిన ప్రతి చోట ఉచ్ఛరించలెను.పురుషులు దీనిని బిగ్గరగా మరియు మహిళలు నిదానంగా ఉచ్ఛరించవలెను. దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు:

వారు తమ కొరకు అక్కడ ఉంచబడిన ప్రయోజనాలను చూసుకోవాలని, అల్లాహ్ వారికి ప్రసాదించబడిన పశువులపై కొన్ని నిర్ణీత దినాలలో ఆయన పేరును స్మరించాలి (అల్లాహ్ పేరుతో బలిదానం చేయాలని) స్వయంగా తినాలి, లేమికి గురి అయిన ఆగత్యపరులకు పెట్టాలి…” [సూరహ్ అల్ హజ్జ్ 22:28]

నిర్ణీత దినాలంటే దిల్ హజ్జ్ మాసపు మొదటి పది దినాలని మెజారిటీ పండితులు అంగీకరించినారు. ఎందుకంటే ఇబ్నె అబ్బాస్ రదియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లేఖించిన ఒక హదీథ్ లోని పదాలలో “(దిల్ హజ్జ్ మాసపు) మొదటి పది దినాలు నిర్ణీత దినాలని” ఉన్నది.

తక్బీర్ లో “అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్, లాఇలాహ ఇల్లల్లాహ్;వల్లాహు అక్బర్ వ లిల్లాహిల్ హమ్ద్(అల్లాహ్ యే మహోన్నతుడు, అల్లాహ్ యే మహోన్నతుడు, అల్లాహ్ తప్ప వేరే ఆరాధ్యుడెవరూ లేరు; అల్లాహ్ యే మహోన్నతుడు మరియు సకల స్తోత్రములు అల్లాహ్ కే చెందును)” మరియు ఇలాంటి ఇతర పదాలు కూడా పలక వచ్చును.

తక్బీర్ పలకటమనేది ఒక సున్నహ్ అంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఆచరణా విధానం. కాని నేటి కాలంలో దీనిని ప్రజలు పూర్తిగా మరచిపోయినారు. ఈ రోజులలో చాలా అరుదుగా అతి కొద్ది మంది మాత్రమే తక్బీర్ పదాలు పలుకు తున్నారు. ఈ తక్బీర్ ను బిగ్గరగా ఉచ్ఛరించ వలెను. దీని ద్వారా నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్న ఒక సున్నహ్ (ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఆచారాన్ని)ను తిరిగి పునరుద్ధరింపవలసిన అవసరాన్ని గుర్తు చేసినట్లవుతుంది. ఇబ్నె ఉమర్ రదియల్లాహు అన్హుమామరియు అబు హురైరా రదియల్లాహు అన్హు లు దిల్ హజ్జ్ మాసపు మొదటి పది దినాలలో మార్కెట్ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి, అక్కడ బిగ్గరగా తక్బీర్ ఉచ్ఛరించేవారని మరియు వారి తక్బీర్ పలుకులు వినగానే ప్రజలు కూడా బిగ్గరగా తక్బీర్ పలుకులు ఉచ్ఛరించే వారని స్పష్టమైన సాక్ష్యాధారాలతో నమోదు చేయబడినది. ప్రజలను తక్బీర్ పలుకలు ఉచ్ఛరించమని గుర్తు చేయటం వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏమిటంటే, ప్రతి ఒక్కరూ స్వయంగా తక్బీర్ ఉచ్ఛరించమనేగాని అందరూ కలిసి సమశ్రుతిలో ఒకేసారి తక్బీర్ ఉచ్ఛరించమని కాదు. ఇలా ఒకేసారి అందరూ కలిసి ఒకే గొంతులో ఉచ్ఛరించే విధానానికి షరిఅహ్ లో ఎటువంటి ఆధారం లభించదు.

పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయబడిన సున్నహ్ ను అంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆచారాన్ని మరల పునరుద్ధరించటమనే చర్యకు అనేకమైన పుణ్యాలు లభించును. దీనికి ఆధారం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశించి ఈ హదీథ్: ఎవరైతే నా మరణం తర్వాత ప్రజలు మరచిపోయిన నా సున్నహ్ ను (ఆచారాన్ని) తిరిగి పునరుద్ధిరంచారో, వారు ఆ సున్నహ్ ను ఆచరిస్తున్న ప్రజల పుణ్యాలలో ఎటువంటి తగ్గింపూ లేకుండా, వారూ (పునరుద్ధరించినవారూ) అన్ని పుణ్యాలు పొందుతారు.(అత్తిర్మిథీ హదీథ్ గ్రంథం, 7/443; ఉల్లేఖకుల పరంపర ఆధారంగా ఇది హసన్ హదీథ్ గా వర్గీకరింపబడినది.)

 • హజ్జ్ మరియు ఉమ్రా యాత్ర చేయటం.ఈ పవిత్ర పది దినాలలో ఎవరైనా చేయగలిగే ఉత్తమ శుభకార్యాలలో అల్లాహ్ యొక్క గృహాన్ని హజ్జ్ యాత్ర కోసం సందర్శించటం.ఎవరికైతే అల్లాహ్ తన పవిత్ర గృహాన్ని సందర్శించే మరియు సరైన పద్ధతిలో అన్ని ఆరాధనలు పూర్తి చేయటానికి సహాయ పడుతున్నాడో వారి ఔన్నత్యాన్ని గురించి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక హదీథ్ ఇలా ప్రకటించినారు: స్వీకరింపబడిన హజ్జ్ యాత్ర తెచ్చే పుణ్యఫలం స్వర్గం కంటే తక్కువ ఉండదు.”

 

 1. మంచి పనులు అధికంగా చేయటం. ఎందుకంటే అల్లాహ్ కు మంచి పనులంటే ఇష్టం మరియు అవి అల్లాహ్ నుండి అమితమైన పుణ్యాలను సంపాదించి పెట్టును.ఎవరైతే హజ్జ్ యాత్రకు వెళ్ళలేక పోయారో, వారు ఈ పవిత్ర సమయంలో అల్లాహ్ ధ్యానంలో, ప్రార్థనలలో, నమాజలలో, ఖుర్ఆన్ పఠనంలో, అల్లాహ్ ను స్మరించటంలో, దానధర్మాలలో, తల్లిదండ్రులను గౌరవించటంలో, బంధువులతో సంబంధాలు మెరుగు పరచటంలో, సమాజంలో మంచిని ప్రోత్సహించటంలో మరియు చెడును నిరోధించటంలో, ఇంకా ఇతర వివిధ రకాల మంచి పనులు, పుణ్యకార్యాలలో, ఆరాధనలలో మునిగి పోవలెను.
 2. ఖుర్బానీ – బలిదానం సమర్పించటం.ఈ పవిత్ర పది దినాలలో ఎవరినైనా అల్లాహ్ కు దగ్గర చేర్చే శుభకార్యాలలో పశుబలి సమర్పించటం, దాని కోసం ఒక ఉత్తమమైన పశువును ఎన్నుకోవటం, దానిని బాగా మేపటం, అల్లాహ్ కోసం ఖర్చు పెట్టటం అనేలి కూడా ఉన్నాయి.
 3. చిత్తశుద్ధితో పశ్చాత్తాప పడటం మరియు క్షమాపణ వేడుకోవటం. ఈ పది పవిత్ర దినాలలో ఎవరైనా చేయగలిగే మంచి శుభకార్యాలలో ఒకటి – తాము చేసిన తప్పులకు, పాపములకు పశ్చాత్తాప పడుతూ, అల్లాహ్ ను చిత్తశుద్ధితో క్షమాపణ వేడుకోవటం. తమలోని అని అవిధేయతా పనులను, పాపపు పనులను, చెడు అలవాట్లను వదిలివేయటానికి గట్టిగా నిర్ణయించుకోవటం. పశ్చాత్తాపపడటమంటే అల్లాహ్ వైపునకు తిరిగి మరలటం మరియు అల్లాహ్ ఇష్టపడని అన్ని తప్పుడు పనులను అవి రహస్యమైనవైనా లేక బహిరంగమైనవైనా సరే వదిలివేయటం. ఏ పాపాలైతే జరిగి పోయినవో, వెంటనే వాటిని పూర్తిగా వదిలి వేసి, మరల వాటి వైపు మరలమని గట్టిగా నిశ్చయించుకుని, అల్లాహ్ ఇష్టపడే పుణ్యకార్యాలనే మనస్పూర్తిగా చేయటానికి ప్రయత్నించ వలెను.

ఒకవేళ ఎవరైనా ముస్లిం పాపం చేసినట్లయితే, ఆలస్యం చేయకుండా వెనువెంటనే పశ్చాత్తాప పడవలెను. దీనికి మొదటి కారణం చావు ఏ క్షణాన వస్తుందో ఎవరికీ తెలియక పోవటం. రెండోది ఒక పాపపు కార్యం ఇంకో పాపపు కార్యానికి దారి చూపుతుందనే వాస్తవ అనుభవం.

ప్రత్యేక సమయాలలో పశ్చాత్తాపపడటం, అల్లాహ్ ను క్షమాపణ వేడుకోవటంలో చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆయా శుభసమయాలలో ప్రజల ఆలోచనలు ఆరాధనల వైపునకు మరలి, మంచి పనులు చేయాలనే ఆసక్తి కలిగి, తమలోని తప్పులను, పాపాలను గుర్తించటానికి దారి చూపును. తద్వారా వారిలో గతం గురించిన పశ్చాత్తాప భావనలు కలుగును. పశ్చాత్తాప పడటమనేది అన్ని సమయాలలోనూ తప్పని సరియే. కాని, ఒక ముస్లిం అత్యంత శుభప్రదమైన దినాలలో మంచి పనులతో పాటు, ఆరాధనలతో పాటు పశ్చాత్తాపాన్ని జత పరచటమనేది అల్లాహ్ ఆమోదిస్తే (ఇన్షాఅల్లాహ్) సాఫల్యానికి చిహ్నమగును. దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: కాని, ఎవరు ఇక్కడ పశ్చాత్తాప పడతాడో, విశ్వసించి మంచి పనులు చేస్తేడో, అతడు అక్కడ సాఫల్యం పొందే వారి మధ్య ఉండగలను అని ఆశించగలుగుతాడు.” [సూరహ్ అల్ ఖశశ్ 28:67]

సమయం త్వరత్వరగా గడిపోతుండటం వలన, ఈ ముఖ్యసమయాలలోని శుభాలను ముస్లింలు కోల్పోకుండా చూసుకోవలెను. తనకు అవసరమైనప్పుడు పనికి వచ్చేవి మంచి పనుల ద్వారా సంపాదించుకున్న పుణ్యాలే. ఎన్ని పుణ్యాలున్నా సరే, అక్కడి అవసరాలకు చాలవు. కాబట్టి ఇలాంటి శుభసమాయలలో అధిక పుణ్యాలు సంపాదించుకుంటూ, రాబోయే సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి స్వయంగా తయారు కావలెను. ఏ క్షణంలో బయలుదేరటానికైనా సరే సిద్ధంగా ఉండవలెను. గమ్యస్థానం చాలా దూరంగా ఉన్నది. ఏ ఒక్కరూ తప్పించుకోలేని సుదీర్ఘ ప్రయాణము భయభ్రాంతుల్ని కలిగిస్తున్నాయి. మోసం, దగా, వంచన నలుమూలలా వ్యాపించి ఉన్నాయి. కాని, అల్లాహ్ ప్రతి క్షణాన్ని గమనిస్తున్నాడు. ఆయన వైపునకే మనము మరల వలసి ఉన్నది మరియు ఆయనకే మన కర్మలు సమర్పించవలసి ఉన్నది. దీని గురించి దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: కాబట్టి ఎవరైతే అణువంత మంచిని చేసారో, వారు దానిని చూస్తారు. మరియు ఎవరైతే అణువంత చెడును చేసారో, వారు దానిని చూస్తారు.”[సూరహ్ అజ్జల్ జలాహ్99:7-8]

కూడగట్ట వలసిన పుణ్యఫలాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి విలువ కట్టలేని మరియు ప్రత్యామ్నాయం లేని ఈ పది శుభదినాలలో వీలయినన్ని ఎక్కువ పుణ్యాలు సంపాదించుకోవలెను. చావు సమీపించక ముందే, సరైన సమయంలో ప్రతిస్పందించక, మంచి అవకాశాన్ని చేజార్చుకోక ముందే, ఏ ప్రార్థనలూ స్వీకరించబడని చోటుకు చేరుకోమని ఆదేశింపబడక ముందే, ఆశించుతున్న వానికి మరియు అతను ఆశించిన వాటికి మధ్య చావు అడ్డుపడక ముందే, నీ కర్మలతో సమాధిలో చిక్కుకోక ముందే మంచి పనులు, శుభకార్యాలు చేయటానికి త్వరపడవలెను.

గాఢాంధకారంతో నిండిన హృదయం గలవాడా, నీ హృదయాన్ని వెలుగుకిరణాలతో నింపి, మెత్తపరచే సమయం ఇంకా ఆసన్నం కాలేదా? ఈ పది శుభదినాలలో మీ ప్రభువైన అల్లాహ్ తరఫు నుండి వీస్తున్న చల్లటి దీవెనల ఆహ్లాదాన్ని కోల్పోవద్దు. అల్లాహ్ తను ఇష్టపడిన వారికి ఈ చల్లటి పవనాలు తప్పక స్పర్శించేటట్లు చేస్తాడు. అటువంటి పుణ్యాత్ములు తీర్పుదినాన ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉంటారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ను మరియు వారి కుటుంబాన్ని మరియు వారి సహచరులను అల్లాహ్ మరింతగా దీవించు గాక.

 

ఫిత్రాదానము

ఫిత్రాదానము

ఫిత్రాదానముఅర్థము:ఈదుల్ ఫిత్ర్ పండుగకు ముందు ఆహారధాన్యాల నుండి (బియ్యం, గొధుమలు మొదలగు వాటి నుండి) ఒక సా” (3 కేజీలు) బీద ముస్లిములకు దానం చేయుట. ఇది ఉపవాస స్థితిలో జరిగే చిన్నచిన్న తప్పులకు పరిహారము వంటిది.

ఫిత్రాదానమువిధిఅగుటకుకారణము: హదీథ్ లలో ఈ విధముగా తెలుపబడినది: ఇది ఉపవాసి యొక్క చిన్నచిన్న పొరపాట్లను దూరము చేయును. బీదవారుకూడా అందరితో కలిసి పండుగ జరుపుకుంటారు, మరియు అల్లాహ్ కు కృతఙతలు తెలుపుకోవడానికి ఎవరైతే మనచేత రమదాన్ నెల ఉపవాసములు పూర్తి చేయించి ఇస్లాం యొక్క ఒక మూల స్థంభము పై అమలు చేసే శక్తిని మనకు ప్రసాదించాడో.

ఎవరిపైఫిత్రావిధిచేయబడినది:

ప్రతి ఒక్కరిపైఅనగా అప్పుడే పుట్టిన శిశువునుండి, పెద్దవారి వరకు, మరియు బానిసల తరఫు నుండి, అందరి తరఫు నుండి ఆ ఇంటి పెద్ద ఫిత్రా దానము చెల్లించాలి.

అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రతి ముస్లిం పై, స్వతంతృడుగాని, బానిసగానీ, పురుషుడుగాని, స్త్రీ గానీ, పిల్లలు గానీ, పెద్దవారుగానీ, అందరిపై ఒక సాగోధుమలు లేదా ఒక సాబార్లీ దానముగా తీయుటను విధిగావించిరి.” (ముత్తఫఖున్ అలైహ్)

ఫిత్రా దానము ఎవరికి చెల్లించాలి:బీద ముస్లిములకు.

ఫిత్రా దానము గురించి గుర్తుంచుకొన వలసిన విషయాలు:

 1. ఫిత్రా దానము ఈదుల్ ఫిత్రా కి ముందు చెల్లించవలెను.
 2. ఈదుల్ ఫిత్ర్ కు ఒకటి, రెండు రోజులు ముందుగా కూడా చెల్లించవచ్చును.
 3. ఈదుల్ ఫిత్ర్ పండుగ తరువాత చెల్లించిన యెడల అది మామూలు దానము అగును. కనుక పండుగకు ముందే తప్పక చెల్లించవలెను.

 

 

 

 

 

 

Jannat-heaven-paradise

Jannat-heaven-paradise

When MOMIN will enter into Jannat, it will be announce

1) You will remain healthy forever, disease will never come. 2) You will remain alive for ever, death will never come. 3) You will remain in bounties which will never be finished.
Jannat is made with: Bricks of Gold and Silver Its cement is of perfumed Musk Its chips are pearls and Yaqoot Its sand is Zafraan There are eight doors of Jannat. These are eight grades of Jannat: 1.   Jannatul Mava 2.   Darul Maqaam 3.   Darul Salaam 4.   Darul Khuld 5.   Jannat-ul-Adan 6.   Jannat-ul-Naeem 7.   Jannat-ul-Kasif 8.   Jannat-ul-Firdous

Jannatul Mava is in the lowest, Jannat-ul-Adan is the middle & Jannat-ul- Firdous is on the highest. Food of Jannat: They will eat foods and fruits continuously up to 40 years Every bowl will have a new taste They will take eructation which will digest the food and there will be perfumed sweating for the digestion of water There will be no urine and stool Place Name: There will be gardens in Jannat. Every garden will have the length of about 100 year ‘ s journey. The shadow of these gardens will be very dense. Their plants will be free of thorns. The size of their leaves will be equal to ears of elephants. Their fruits will be hanging in rows. Those who love each other for the sake of Allah will get a pillar of Yaqoot, on which there will be seventy thousand (70,000) rooms. These will shine for the residents of Jannat as the sun shines for the residents of Duniya There will be rooms in Jannat in such a way that every room will have seventy thousand (70,000) dinning sheets. On every dinning sheet 70,000 types of foods will be served. For their service 80,000 young boys will be moving around looking like beautiful scattered pearls. One bunch of dates will be equal to the length of 12 arms. The size of a date will be equal to the big pitcher. These will be whiter than milk, sweeter than honey and softer than butter and free of seeds. The stem of these plants will be made up of gold and silver. There will also be gardens of grapes. The bunches of grapes will be very big. The size of a single grape will be equal to a big pitcher. Someone asked, ya Rasulullah (Sallalahu alaihi wasallam): will it be sufficient for me and my family. It was answered, it will be sufficient for you and your whole tribe. The Dresses of Jannat: The dress of Jannat will be very beautiful. One will wear 70 dresses at a time. These will be very fine, delicate, weightless, having different colors. These dresses will be so fine that the body even the heart will be visible. And the waves of love in the hearts will also be visible. These dresses will never become old, never be dirty and will never tear. There will be four canals in every Jannat: 1.  Water. 2.   Milk. 3.   Honey. 4.   Sharabun Tahoora. There will also be three fountains in  Jannat: 1.   Kafoor. 2.   Zanjabeel. 3.   Tasneem. Qualities of People of Jannat: In Jannat, Height of every MOMIN, will be equal to the height of Hazrat Adam (Alaihissalaam) 60 arms (90 feet). Beauty will be like that of Hazrat Yousuf (Alaihissalaam) Age of youth will be like that of Hazrat Esa (Alaihissalaam) 30-33 years). Sweetness of voice will be like that of Hazrat Dawud (Alaihissalaam) . Tolerance will be like that of Hazrat Yaqoob (Alaihissalaam) . Patience will be like that of Hazrat Ayyub (Alaihissalaam) . Habits will be like that of Sayyaduna Muhammad (Sallalahu alaihi wasallam). NOTE: If a person makes Du ‘ a for Jannat three times, Jannat requests Allah that O, Allah; make his entry into Jannat. And if a person makes Du ‘ a for safety from Jahannum three times, The Jahannnum requests Allah that, O, Allah; save him from Jahannum. Please pass on and may Allah grant the entire Ummah of Nabi sallalahu alayhi wasallam Jannat ul Firdous Ameen! Every good act is charity.

JAZAK ALLAHU KHAIR- May Allah Forgive our sins… Ameen!

 

కవిత ఎలా నూర్ ఫాతిమాగా మారిపోయినది?

కవిత ఎలా నూర్ ఫాతిమాగా మారిపోయినది? (ఇంటర్వ్యూ: బింత్ అర్షద్ సాహీ)

ఒక ఉగ్రవాద శివసేన హిందూ కుటుంబానికి చెందిన, ఒక అమ్మాయి కథ ఇది. ‘కవిత’ అనే ఆ అమ్మాయి స్వయంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇది.  ఇస్లాం స్వీకరణ తరువాత ఆమె పేరు ‘నూర్ ఫాతిమా’ గా మార్చుకున్నది.

ప్రశ్న: ఇస్లాం స్వీకరణకు ముందు మీ పేరేమిటి?

జవాబు: ఇస్లాం స్వీకరణకు పూర్వం నా పేరు ‘కవిత’, నన్ను అందరూ ముద్దుగా పేరు ‘పూనమ్’ అని పిలిచేవారు.

ప్రశ్న: మరి ఇస్లాం స్వీకరించిన తరువాత ఇప్పుడు మీ పేరేమిటి?

జవాబు: ఇస్లాం స్వీకరించిన తరువాత నాకు ‘నూర్ ఫాతిమా’ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది.

ప్రశ్న: మీరెక్కడ జన్మించారు, ఇప్పుడు మీ వయసెంత? జవాబు: నేను ముంబాయి లో జన్మించాను.  ఇప్పుడు నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. కానీ, నావరకు నేను, నావయసు ఐదు సంవత్సరాలే అనుకుంటాను. ఎందుకంటే, ఇస్లాంకు సంబంధించి నా ఙ్ఞానమూ, అవగాహనా, ఒక ఐదు సంవత్సరాల ముస్లిం పిల్లవాడి కంటే మించదు.

ప్రశ్న: మీ విద్యాభ్యాసాన్ని గురించి చెబుతారా?

జవాబు: ఇండియాలో స్కూలు విద్య పూర్తి చేసిన తరువాత, పై చదువుల కోసం నేను కేంబ్రిడ్జి విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళాను.  మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తరువాత, అక్కడే ఎన్నో కంప్యూటర్ కోర్సులు చేసాను. నిజంగా నేను విచారిస్తున్నాను, ప్రాపంచిక జీవితం కోసం చాలా డిగ్రీలు సంపాదించాను.  కానీ పరలోక జీవితం కోసం ఏమీ చేయలేక పోయాను.  ఈ ఆశయం సాధించడం కొరకు ఇప్పుడు సాధ్యమైనంత చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.

ప్రశ్న: మీ జీవితానికి సంబంధించి ఇంకా వివరాలు చెప్పండి?

జవాబు: నా చదువులు పూర్తయిన తరువాత, ముంబాయిలో నేను ఒక స్కూల్లో టీచరుగా చేరాను. అది చాలా పెద్ద స్కూల్.  కోటీశ్వరుల పిల్లలే అక్కడ చదవడానికి వస్తారు.

ప్రశ్న: మీ వివాహం ఎక్కడ జరిగింది, మీకెంత మంది పిల్లలు?

జవాబు: నా వివాహం ముంబాయిలో జరిగింది.  కానీ తరువాత నేను నా భర్త వెంట బహ్రెయిన్ వచ్చాను.  నాకు ఇద్దరు మగపిల్లలు.

ప్రశ్న: మీరు ఇస్లాం స్వీకరించటం ఏ విధంగా జరిగింది?

జవాబు: అన్నింటికన్నా ముందుగా నాపై కురిపించిన అనుగ్రహాలకు గాను నేను అల్లాహ్ కు కృతఙ్ఞతలు అర్పించుకుంటున్నాను.  ఆయన ప్రవక్త, ముహమ్మద్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) అన్నట్లు “ఎవరికైతే అల్లాహ్ మంచి చేయాలని తలపోస్తాడో, వారికి ధర్మానికి సంబంధించిన అవగాహనను కలుగజేస్తాడు” అని, నాపై అల్లాహ్ ఎంతగానో తన కారుణ్యాన్నీ, అనుగ్రహాన్నీ కురిపించాడని అనుకుంటున్నాను. ముస్లిములు అంటేనే విపరీతంగా అసహ్యించుకునే, ఉగ్రవాద హిందూ వాతావరణంలో పెరిగాను నేను.  నేను ఇస్లాం స్వీకరించటం నా వివాహం అయిన తరువాత జరిగింది. కానీ, చిన్నప్పటినుంచే విగ్రహాలకు పూజ చేయటం అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు నాకు.  ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు నాకు – ఒక సారి, మా ఇంట్లో ఉన్న ఒక విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్ళి స్నానాలగదిలో పడేసాను.  దాంతో మా అమ్మ నన్ను బాగా తిట్టిపోసింది. దానికి నేను మా అమ్మతో “తనను తాను కూడా రక్షించుకోలేని ఆ విగ్రహానికి ఎందుకమ్మా మీరు తలలు వంచి దండాలు పెడతారు.  అది మీకేం ఇస్తుందనీ?” అన్నాను.  మా కుటుంబంలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది.  ఆడపిల్లకు పెళ్ళైనపుడు, ఆ అమ్మాయి తన భర్త కాళ్ళు కడిగి, ఆ నీళ్ళను తాగాలి.  కానీ ఆ మొట్టమొదటి రోజే, నేను అలా చేయడానికి నిరాకరించాను. దానికి అందరూ నన్ను విపరీతంగా తిట్టారు.  నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదూ, నేను ఒక స్కూల్లో టీచరుగా చేరానని – స్కూలుకు నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళి వస్తూ ఉండటం, కారును నేను స్వయంగా డ్రైవ్ చేయటం వల్ల, దార్లోనే ఉన్న, ఒక ఇస్లామిక్ సెంటర్ కు వెళ్ళడం ప్రారంభించాను. నేను వారి సంభాషణ విన్నాను.  వారు విగ్రహాలను పూజించరన్న విషయం నాకు అర్థమైంది.  వారు, అనుగ్రహాలను, ఆశీర్వాదాలను కోరుకునేది వేరే ఇంకెవరి నుంచో.  వారి దేవుడు విగ్రహాలు కాదు – వేరే ఇంకెవరో.  వారి అభిప్రాయాలు నచ్చాయి నాకు.  తరువాత నాకు అర్థమైంది ఆ ‘వేరే ఇంకెవరో’ –  ‘అల్లాహ్’ అనీ, సమస్త కార్యాలనూ పరిపూర్తి చేసేది ఆయనే అనీ.

ప్రశ్న: ఇస్లాం వైపునకు మీరు ఎలా ఆకర్షించబడ్డారు?

జవాబు: వారి ఆరాధనా విధానం, అదే ‘నమాజు’ నన్ను బాగా ప్రభావితం చేసింది.  అది ‘ఆరాధన’ అన్న విషయం అంతకు ముందు తెలియదు నాకు.  అయితే ముస్లిములందరూ అలా చేస్తారని మాత్రం తెలుసు.  అదేదో ఒకరకం వ్యాయామం కాబోలు అనుకునే దాన్ని. ఇస్లామిక్ సెంటర్ కి వెళ్ళి రావడం మొదలు పెట్టిన తరువాత, అది ఒక ‘ఆరాధన’ అనీ, దానిని ‘నమాజు’ అంటారనీ తెలిసింది నాకు.  నేనెప్పుడూ కలలో ఒక రకమైన ఆకారాన్ని చూస్తూ ఉండే దాన్ని.  అది నలుచదరపు గదిలా ఉండేది.  ప్రతి రోజూ కలలో చూస్తూ ఉండే దానిని.  కలత చెంది నిద్ర నుంచి లేచి పోయేదానిని.  చెమటలు పట్టేవి. పడుకుంటే మళ్ళీ కలలోకి వచ్చేది. నా కలలో కనిపించిన ఆ గదిని గురించి, తరువాత చాలా తెలుసుకున్నాను నేను.

ప్రశ్న:  మీరు ఇస్లాం స్వీకరించడం గురించి మీ కుటుంబానికి ఎలా తెలిసింది?

జవాబు: పెళ్ళయింతర్వాత, నా భర్తతో పాటు బహ్రెయిన్ కు వెళ్ళటం, ఇస్లాం పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాటానికి బాగా ఉపకరించింది. అదొక ముస్లిం దేశం కావటం వల్ల, మా ఇంటి చుట్టుపక్కల అందరూ ముస్లిములే ఉండేవారు.  అలా ఒక ముస్లిమం అమ్మాయితో నాకు స్నేహం అయ్యింది.  ఆ అమ్మాయి ఎపుడో కానీ మాయింటికి వచ్చేది కాదు.  చాలాసార్లు నేనే ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళుతూ ఉండే దానిని.  ఒకసారి, అది రమదాన్ నెల కావటంతో, ఒకరోజు నాతో వాళ్ళ ఇంటికి ఇక రావద్దని కరాఖండిగా చెప్పేసింది.  నేను ఆశ్చర్యపోయాను.  “నువ్వు మా ఇంటికి రావడం వల్ల, నా ఆరాధనలకు అతరాయం కలుగుతున్నది” అంది తను. నాకు, ఇస్లాం యొక్క ఆరాధనలు, ఆచరణలు, సాంప్రదాయాలు తెలుసుకోవాలని బాగా కోరికగా ఉండటంతో, ఆ అమ్మాయి మాటలు నాలో మరింత ఉత్సుకతను రేపాయి.  నేను ఆ అమ్మాయిని బతిమాలాను “ప్లీజ్! అలా అనకు.  నువ్వు ఏ ఆరాధన చేయాలనుకుంటావో, చెయ్యి.  ఎలా ఆచరిస్తావో అలా ఆచరించు. నేను ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడను.  కేవలం చూస్తూ ఉంటానంతే.  నువ్వు ఏం చదువుతావో, జస్ట్ వింటూ ఉంటానంతే.  నావల్ల నీకు ఎలాంటి అంతరాయం, ఆటంకం కలుగకుండా మసలుకుంటాను.” అన్నాను.  ఆ అమ్మాయి సరేనంది.  నేను ఎప్పుడైనా ఆ అమ్మాయిని ఏదో ఒక ఆరాధనలో మునిగి ఉండగా చూస్తే, దానికి బాగా ఆకర్షితమై పోయే దానిని – నేను కూడా అలా చేయాలనీ, అలా ఆచరించాలనీ బలంగా అనిపించేది నాకు.  ఒకసారి ఆ అమ్మాయిని అడిగాను ఆ ‘యోగా వంటి వ్యాయామాన్ని’ గురించి.  తను చెప్పింది దానిని ‘నమాజు’ అంటారనీ, తను పఠించే ఆ గ్రంథాన్ని ‘దివ్య ఖుర్’ఆన్’ అంటారనీ.  నేను కూడా అవన్నీ చేయాలనీ ఆశపడేదానిని.  ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళినపుడు, ఒక గదిలోకి దూరి, లోనుంచి గడియ పెట్టుకుని, నాకు అంతగా ఏమీ తెలియక పోయినా, ఆ ఏకాంతంలో నా స్నేహితురాలు ఆచరించినట్లుగా అన్ని పనులూ ఆచరిస్తూ ఉండే దానిని. ఒకరోజు, గది తలుపులు లోపలి నుంచి గడియ పెట్టడం మరిచిపోయి, నమాజు ఆచరించటం ప్రారంభించాను.  నా భర్త గదిలోనికి ప్రవేశించటప్పటికి నేను నమాజులో ఉన్నాను.

‘ఏం చేస్తున్నావ్?’ అని అడిగాడు నన్ను. ‘నమాజు చేస్తున్నాను’ అన్నాన్నేను.

‘నీకేమన్నా మతి పోయిందా?  తెలివుండే మాట్లాడ్తున్నావా నువ్వూ? ఏమంటున్నావో అర్థమవుతున్నదా నీకసలు?’ కోపంతో ఊగిపోతూ అడిగాడు.

ముందు నేను కొద్దిగా వణికాను, భయంతో నాకళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయి. కానీ అంతలోనే, నాలో అంతరంగా ఉన్న శక్తి, ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి నాకు ధైర్యాన్నిచ్చింది.  అంతే, నేను గట్టిగా అరిచి మరీ చెప్పాను ‘అవును, నేను ఇస్లాం స్వీకరించాను. అందుకే నమాజు చేస్తున్నాను’.

‘ఏంటీ? ఏమన్నావ్? ఏదీ మళ్ళొకసారి అను?’ కోపంతో ఊగిపోతూ, రెట్టించి అడిగాడు అతను.

‘అవును, నేను ఇస్లాం స్వీకరించాను’ అన్నాన్నేను.

అంతే, నన్ను పశువును కొట్టినట్లు, కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు.  మా అరుపులు, ఆ దెబ్బల చప్పుళ్ళు విని, మా అక్క పరుగెత్తుకు వచ్చింది. ఆవిడ నన్ను విడిపించటానికి ప్రయత్నించింది.  కానీ, నా భర్త చిప్పిందంతా విని, తాను కూడా నాపై చేయి చేసుకోవడం ప్రారంభించింది. నేను తనని ఆపి అన్నాను “అక్కా! దయచేసి, నాదారికి అడ్డు రావద్దు. నేనేం చేస్తున్నానో నాకు తెలుసు.  నా కొరకు ఏది మంచో, ఏది చెడో నాకు తెలుసు.  నేను ఎంచుకున్న మార్గం పై నేను నడిచి తీరుతాను.’ ఇది విని, నా భర్త ఉగ్ర రూపం దాల్చాడు.  నన్ను ఎంతగా హింసించాడంటే – నేను స్పృహ తప్పి పడిపోయాను.

ప్రశ్న: మరి అప్పుడు మీ పిల్లలు ఎక్కడున్నారు? ఎంత వయసు ఉండి ఉంటుంది వాళ్ళకపుడు?  అక్కడినుంచి ఎలా తప్పించుకో గలిగారు మీరు?

జవాబు: ఈ భయానకమైన డ్రామా అంతా జరుగుతున్నపుడు నా పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉన్నారు.  నా పెద్ద కొడుకు 9 వ సంవత్సరంలోనూ, నా చిన్న కొడుకు 8 వ సంవత్సరంలోనూ ఉన్నారు.  కానీ ఈ సంఘటన జరిగిన తరువాత నేను ఎవరినీ కలువకుండా కట్టడి చేసారు, చివరికి నా పిల్లలను కూడా.  నన్ను ఒక గదిలో వేసి తాళం వేసారు.  సాంప్రదాయబధ్ధంగా నేను ఇస్లాం స్వీకరించక పోయినప్పటికీ, నేను ఆవిధంగా అనేసాను ‘నేను ఇస్లాం స్వీకరించాను’ అని.  ఒక రోజు రాత్రి, నేను ఆ గదిలో పడిఉండగా, నా పెద్దకొడుకు నావద్దకు వచ్చాడు. అంతే, నన్ను చూస్తూనే, నా చేతుల్లో వాలిపోయి, గట్టిగా ఏడ్వడం మొదలుపెట్టాడు.  లోనుంచి తన్నుకు వస్తున్న ఏడుపును దిగమింగుకుని, ‘వాళ్ళందరూ లేరా?’ అని అడిగాను.  ఎవరూ ఇంట్లో లేరనీ, వాళ్ళందరూ ఏదో ఫంక్షన్ ఉందని వెళ్ళారనీ చెప్పాడు  (ఏదో హిందూ పండుగ సందర్భంగా జరుగుతున్న ఫంక్షన్ అది). నా పెద్దకొడుకు ‘అమ్మా! వాళ్ళంతా నిన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు.  నువ్విక్కడినుంచి పారిపోమ్మా’ అన్నాడు.  నేను వాడిని సముదాయించాను ‘కన్నా! నాకేమీ జరుగదు.  వాళ్ళు నన్నేమీ చేయలేరు. నువ్వు జాగ్రత్త, నీ తమ్ముడ్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకో.’ అన్నాను.  కానీ వాడు నన్ను పోరుతున్నట్లుగా, సముదాయిస్తూ మళ్ళీ అడగటం మొదలుపెట్టాడు ‘అమ్మా! నువ్విక్కడి నుంచి పారిపోమ్మా!’ అని.  నేను వాడిని మళ్ళీ సముదాయించాను ‘నాకేమీ జరుగదని, తనను జాగ్రత్తగా ఉండమనీ, తమ్ముడ్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమనీ’. కానీ వాడు ఏడుస్తూ ఎక్కిళ్ళమధ్య మళ్ళీ నన్ను పోరడం మొదలుపెట్టాడు.  నేను వాడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాను ‘నేను వెళ్ళలేననీ, వెళ్ళితే తననీ, తమ్ముడ్నీ చూసే అవకాశం కోల్పోతాననీ’.  వాడన్నాడు ‘నువ్వు బ్రతికి ఉంటే కదమ్మా మమ్మల్ని చూసేదీ!  వెళ్ళిపోమ్మా ఇక్కడినుంచి, వాళ్ళు నిన్ను హత్య చేస్తారు, చంపేస్తారమ్మా నిన్నూ, – ప్లీజ్, ఇక్కడినుంచి వెళ్ళిపో ……..’ వాడు ఏడుస్తూ అంటూనే ఉన్నాడు.  నా కన్నీళ్ళను నేను కళ్ళలోనే ఇంకించుకుంటున్నాను. చివరికి నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఆ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవాలని. ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న కఠినమైన క్షణాలను నేను ఎన్నటికీ మరిచిపోలేను.  నా పెద్దకొడుకు, నిద్రపోతున్న నా చిన్న కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి ‘నానీ ! లేవరా ! అమ్మ వెళ్ళిపోతున్నది. మళ్ళీ మనల్ని కలుస్తుందో లేదో, లేవరా!’ అని లేపుతున్నాడు. వాడు కళ్ళు నులుముకుంటూ లేచాడు.  నన్ను చాలా రోజుల తరువాత చూస్తున్నాడు వాడు. ఒకడుగు ముందుకు వేసి ఏడుస్తూ నన్ను అల్లుకు పోయాడు. నేను మనసులోనే రోదిస్తున్నాను.  బహుశా, పిల్లలకు అన్ని విషయాలూ ముందుగానే తెలుసులా ఉంది.  వాడు నన్ను ఒక్కటే మాట అడిగాడు ‘అమ్మా! వెళ్ళిపోతున్నావా నువ్వూ?’  కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతుండగా ‘అవును’ అన్నట్లుగా తలాడించాను ‘మనం తప్పకుండా మళ్ళీ కలుస్తాంరా నానీ’ అంటూ.  నేను మోకాళ్ళపై కూర్చుని, పిల్లలిద్దర్నీ హత్తుకుని తనివితీరా ఏడుస్తున్నాను. ఒకవైపు పిల్లలపై ప్రేమ, వారిని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాని బాధ, మరోవైపు దానిని అధిగమిస్తూ ఇస్లాం పట్ల ప్రేమ.  ఆ చలిచీకటి రాత్రిలో, నేను వెళ్ళిపోతూఉంటే, నా ఇద్దరు కొడుకులూ వీడ్కోలు చెబుతున్నట్లుగా నన్నే చూస్తూ నిలబడ్డారు.  వాళ్ళపై, లోనుంచి పెల్లుబికి వస్తున్న మమతానురాగాలనూ, ప్రేమనూ అతి కష్టంగా అదుపు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాన్నేను. నా వంటిపై గాయాలు పచ్చిగా ఉన్నాయి.  నడవడం కూడా రావడం లేదు.  గేటు దగ్గర నిలబడి పిల్లలిద్దరూ కన్నీళ్ళతో చేతులూపుతున్నారు.  ఆ దృశ్యాన్నీ, ఆ క్షణాలనూ నేను ఎన్నటికీ మరిచిపోలేను. ఆ క్షణాలు నాకెప్పుడు గుర్తుకు వచ్చినా, ముస్లిములు ఇస్లాం కొరకు, తమ కుటుంబాలనూ, భార్యాపిల్లలనూ, తమ సొంత ఊళ్ళనూ వదిలి వలస వెళ్ళిన సంఘటనలను గుర్తు చేసుకునేదానిని.

ప్రశ్న: అప్పుడు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు? ఇస్లాం ఎక్కడ స్వీకరించారు?

జవాబు: ఇంటినుంచి తిన్నగా పోలిస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళాను. పెద్ద చిక్కు ఏమిటంటే, అక్కడెవరికీ, నేను మాట్లాడే భాష ఏమిటో తెలియదు.  అందులో కొద్దిగా ఇంగ్లీషు అర్థం చేసుకోగలిగే ఒకతను ఉన్నాడు.  నేనున్న ఆందోళణకర స్థితిలో శ్వాస తీసుకోవటానికి కూడా కష్టంగా ఉంది నాకు.  నన్ను కొద్ది సేపు విశ్రాంతి తీసుకోనివ్వమని అతడ్ని రిక్వెస్ట్ చేసి, ఆ ప్రక్కన కూర్చుండి పోయాను.  కొద్దిగా కుదుటపడిన తరువాత, అతనికి చెప్పాను ‘నేను ఇల్లు విడిచి వచ్చేసాననీ, నేను ఇస్లాం స్వీకరించాలనీ’. నేను కంగారు-కంగారుగా అన్ని విషయాలూ అతనికి చెప్పేసాను.  అతడు నన్ను ఓదార్చాడు. తను కూడా ముస్లిమేననీ, తనకు చేతనైనంత సహాయం తప్పనిసరిగా చేస్తాననీ అన్నాడు. అతడు నన్ను తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి, తన ఇంట్లో అందరికీ పరిచయం చేసాడు.  ఆ రాత్రికి నాకు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఆసరా కల్పించాడు.  ప్రొద్దున్నే నా భర్త పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చి, తన భార్య కిడ్నాప్ కు గురైందనీ, పోలీసుల సహాయం కోసం వచ్చినట్లుగా చెప్పాడు.  కానీ వాళ్ళు,  నేను కిడ్నాప్ కు గురి కాలేదనీ, నా అంతట నేనే అక్కడికి వచ్చాననీ అతడికి తెలియజేసారు.  నేను ఇస్లాం స్వీకరించలని కోరుకుంటున్నందున, అతడికి (ముస్లిం కానందున) నాపై ఎటువంటి అధికారం లేదనీ, నాతో ఎటువంటి సంబంధమూ లేదనీ కూడా తెలియజేసారు.  కానీ అతడు మొండిగా నేను తనతో రావల్సిందేనని పట్టుబట్టి, బెదిరించడం ప్రారంభించాడు.  నేను అతడితో వెళ్ళడానికి నిరాకరించాను.  ‘కావాలంటే, నా నగలు, బాంకులో ఉన్న డబ్బూ, ఆస్తీ మొత్తం తీసుకో’ అని, అతడితో వెళ్ళనని తెగేసి చెప్పాను.  అయినా మొదట్లో అతడు ఆశ వదులుకోలేదు.  కానీ తరువాత, ఆశలు వదులుకుని, ఆస్తికి సంబంధించి, నాతో ఒక వ్రాత ఒప్పందం మీద సంతకాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.

ఆ పోలీసు ‘ఇప్పుడు నీకు ఏ ప్రమదమూ లేదు, నీ వాళ్ళెవరూ నిన్నేమీ చేయలేరు.  నీవు నిర్భయంగా ఇస్లాం స్వీకరించవచ్చు’ అని అన్నాడు. తరువాత  చికిత్స కొరకు కొద్ది రోజుల పాటు నేను హాస్పిటల్ లోనే ఉండి పోవలసి వచ్చింది.  ఒకసారి ఒక డాక్టర్ అడిగాడు ‘ఎక్కడి నుంచి వచ్చావమ్మా నువ్వు? ఇన్ని రోజులైంది, నిన్ను చూడ్డానికి ఒక్కరైనా రాలేదే’ అని.  నేను మౌనంగా ఉండిపోయాను.  ఒకేఒక్క విషయాన్ని అణ్వేశిస్తూ నేను ఇంటిని విదిలేసాను.  ఇప్పుడు నాకు ఇల్లూ లేదూ, ఒక కుటుంబమూ లేదు. నాకు ఉన్న ఒకేఒక బంధం ‘ఇస్లాం’.  ఇంటిని విడిచి బయటకు అడుగు వేసిన మొదటి దశలోనే నన్ను ఆదుకుంది, ఆత్మీయంగా అక్కున చేర్చుకున్నది .  ఆ ముస్లిమ్ పోలీసతను నన్ను ‘చెల్లీ’ అని పిలిచాడు. తన ఇంట్లో చోటిచ్చాడు. నాకున్న బంధుత్వాలన్నీ తెగిపోయిన, ఆ చలిచీకటి రాత్రి బంధువై నాకు ఆశ్రయం కల్పించాడు.  ఆ సహాయాన్ని నేను ఎన్నటికీ మరిచిపోలేను.

హాస్పిటల్ లో ఉండగా, ‘తరువాత ఏమిటి’ అని ఆలోచిస్తూ ఆందోళనకు గురయ్యే దానిని. మనశ్శాంతీ, రక్షణ కోసం ఎక్కడికెళ్ళాలీ?  హాస్పిటల్ నుంచి డిస్చార్జ్ అయిన తరువాత నేరుగా ఇస్లామిక్ సెంటర్ కు వెళ్ళాను.  అప్పుడక్కడ ఎవరూ లేరు, వయసు మీరిన ఒకాయన తప్ప, బహుశా అందులోనే అతని నివాసం కూడానేమో. నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, నా కథంతా చెప్పాను.  ఆయన సలహా మేరకు ముస్లిం స్త్రీలు ధరించే సాంప్రదాయక దుస్తులు ధరించాను. నమాజు ఆచరించటానికి ముందు ముస్లిములు తమ ముఖమూ, చేతులూ, కాళ్ళూ, ఏవిధంగా శుభ్రపర్చుకుంటారో ఆ విధంగా నన్ను శుభ్రపరుచుకోమన్నాడు. (ఆ విధంగా శుభ్ర పరచుకోవటాన్ని ‘వుదూ’ అంటారు). ఆయన వుదూ చేసి చూపించాడు.  తరువాత ఒక గదిలోకి తీసుకెళ్ళాడు నన్ను.  అక్కడ గది గోడకు వేళ్ళాడ్తూ ఉన్న పటాన్ని చూసి అధాట్టుగా అరిచాన్నేను ‘అదే – అదే, ఆ నలుచదరపు గదినే నేను కలలో చూసింది’.  ఆయన నా వైపు చిరునవ్వుతో చూసి అన్నాడు ‘అది అల్లాహ్ గృహం. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచీ ముస్లిములు ఉమ్రా, హజ్జ్ ఆచరించటానికి అక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. దానిని ‘బైతుల్లాహ్’ అంటారు.’ అది విని, ఆశ్చర్యంతో ‘అల్లాహ్ ఆ గదిలో ఉంటాడా?’ అని అడిగాను ఆయన నా అన్ని ప్రశ్నలకూ ఎంతో వాత్సల్యంగా, ఓర్పుగా సమాధానాలిస్తున్నాడు. బహుశా ఆయనకు ఇస్లాం గురించి చాలా తెలుసు. నేనూ ఆయనతో ఎటువంటి జంకూ లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను.  ఆయన నా భాషలోనే ఎన్నో విశయాలను విశదీకరిస్తున్నాడు. ఏదో అర్థంకాని అనిర్వచనీయమైన సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నాన్నేను.  ఆయన నాతో ‘కలిమా’ చదివించాడు.  ఇస్లాం గురించీ, ముస్లిముల గురించీ ఎన్నో విషయాలు చెప్పాడు. నాకిపుడు ఏ ఆందోళనా లేదు, నా హృదయం పై ఎటువంటి భారమూ లేదు.   నాకిపుడు ఎంతో తేలికగా ఉంది. దుర్గంధపూరిత మురికి నీళ్ళల్లో నుంచి స్వచ్ఛమైన జలాలలోనికి ఈదుకు వచ్చినట్లుగా ఉంది నాకు.  ఆ ఇస్లామిక్ సెంటర్ యజమాని, నన్ను తన కూతురిగా చేసుకున్నాడు.  నన్ను తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు.  తరువాత ఒక ముస్లిం కుటుంబంలో నా వివాహం జరిపించాడు. అవకాశం లభించగానే, మొట్టమొదట ‘బైతుల్లాహ్’ చూడాలనీ, ఉమ్రా చేయాలనీ నా కోరిక.

ప్రశ్న: ఇస్లాం స్వీకరించిన తరువాత మీరెపుడైనా ఇండియా వెళ్ళారా?

జవాబు: లేదు, నేను ఎప్పుడూ, ఇండియా వెళ్ళనూ లేదు, ఇకముందు వెళ్ళాలనే కోరిక కూడా లేదు. అక్కడ నా కుటుంబం వారికి రాజకీయాలలో, హిందూ ధార్మిక వర్గాలలో బాగా పలుకుబడి ఉంది. నన్ను చంపటానికి బహుమతిని కూడా ప్రకటించారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు నేనొక ముస్లింను, ఒక ముస్లిమునకు కూతురిని, నాకింకేం కావాలి? నేను ముస్లింను అయినందుకు గర్వపడుతున్నాను. ఇస్లాం వెలుగులో నేను నా శేషజీవితాన్ని గడపాలనుకుంటున్నాను.

ప్రశ్న: ఇస్లాం స్వీకరించటానికి ముందు ‘ముజాహిదీన్’ల గురించి మీ ఆలోచనలు ఏవిధంగా ఉండేవి?

జవాబు: వాళ్ళు దౌర్జన్య పరులనీ, దౌర్జన్యపు అన్ని హద్దులనూ దాటిపోయిన వారనీ మాకు నూరిపోయడం జరిగేది. వాళ్ళ పేరు వింటేనే అసహ్యించుకునేలా తయారు చేసేవారు మమ్మల్ని. కానీ మీడియా తప్పుడు ప్రచారంలోని సత్యాసత్యాలు గ్రహించి తరువాత, నేను వారిని అభిమానిస్తున్నాను.  ప్రపంచ శాంతియే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్న వారి విజయం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇంకా నేను అల్లాహ్ ను వేడుకుంటున్నాను ‘ఒకవేళ ఆయన నాకు కుమారులను ప్రసాదిస్తే, ‘ముజాహిదీన్’ ల  మొదటి వరుసలో వారిని నిలబెడతాను.  వారిని ఇస్లాం యొక్క ఔన్నత్యం కొరకు అంకితం చేస్తాను.  ఇన్షాఅల్లాహ్!

 

अंधेरे से उजाले की ओर – من الظلمات الى النور

 

अंधेरे से उजाले की ओर

 

वर्तमान युग की ‘पूर्ण भौतिकवादी’ सभ्यता की अत्यंत तेज़ व चमकीली रौशनी के चकाचौंध और भोग-विलास की मादकता में, आमतौर पर जीवन व्यतीत करने का सही रास्ता निगाह से ओझल हो गया है; यहाँ तक कि लोग ‘सही रास्ता’ की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। जिस भी रास्ते पर चलने को मन खींच लाया, बस उसी पर चल पड़े। वह रास्ता कामयाबी की मंज़िल पर पहुँचाएगा या तबाही की मंज़िल पर, इसकी कोई चिन्ता नहीं; मानो इन्सान इन्सान नहीं, बे-नकेल जन्तु है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि में चेतना और विवेक का गुण भी रखा है। इस गुण को प्रदूषित, जर्जर या विनष्ट कर देने वाले अवगुणों की पूरी लपेट में इन्सान आ न चुका हो तो उसकी अन्तरात्मा सत्य मार्ग को पाने के लिए व्याकुल अवश्य रहती है, और प्रायः मनुष्य को सत्य की खोज के लिए प्रयत्नशील बनाती रहती है।
यह एक वैश्विक तथ्य (Global Phenomenon) है तथा भारतवर्ष भी इसका एक विशाल अनुभूति-क्षेत्र है। यह एक सत्य है कि इन्सान के शारीरिक अस्तित्व को तो बहुत सारे दबावों, बंधनों, ज़ंजीरों में जकड़ा जा सकता तथा ज़ोर-ज़बर्दस्ती द्वारा बहुत सारे कामों, फै़सलों और परिवर्तनों से रोका जा सकता है लेकिन उसकी बुद्धि-विवेक, चेतना और अन्तरात्मा को बलपूर्वक उसके किसी पसन्दीदा मार्ग पर चल पड़ने से रोका नहीं जा सकता।
विश्व के विभिन्न भागों की तरह भारतवर्ष में भी 1400 वर्षों से सन्मार्ग की खोज, तथा सन्मार्ग अपना लेने का क्रम जारी है। इस आरोप के विपरीत, कि इस्लाम तलवार से, ज़ोर-ज़बर्दस्ती द्वारा फैला, वर्षों-वर्षों से (जबकि इस्लाम के पास कोई ‘तलवार’ सिरे से है ही नहीं) दुनिया के लगभग सभी देशों की तरह हमारे धर्मप्रधान, तथा आध्यात्मिकता का एक लंबा इतिहास रखने वाले प्रिय देश ‘भारतवर्ष’ में भी लोग सन्मार्ग की खोज करने, तथा अंधेरे से उजाले की ओर चल पड़ने का निर्णय करते रहे हैं। यह हमारे देश और देशवासियों का सौभाग्य है। अगले पन्नों में इस परिवर्तन और क्रान्तिकारिता के कुछ वृत्तांत उल्लिखित किए जा रहे हैं:

अल्लाह रखा रहमान
(A. R. Rahman)
(
प्रसिद्ध, ऑस्कर अवार्ड’—पुरस्कृत संगीतकार,
जन्म 6 जनवरी 1966, चेन्नई, तमिलनाडु)
 

यह 1989 की बात है जब मैंने और मेरे परिवार ने इस्लाम स्वीकार किया। मैं जब 9 साल का था तब ही एक रहस्यमयी बीमारी से मेरे पिता गुज़र गए थे। ज़िन्दगी में कई मोड़ आए। वर्ष 1988 की बात है जब मैं मलेशिया में था। मुझे सपने में एक बुज़ुर्ग ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। पहली बार मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन यही सपना मुझे कई बार आया। मैंने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के इस बुलावे पर ग़ौर और फ़िक्र करूँ। इस बीच 1988 में मेरी बहन गंभीर रूप से बीमार हो गई। परिवार की ओर से इलाज की पूरी कोशिशों के बावजूद उसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। इस दौरान हमने एक मुस्लिम धार्मिक रहबर की अगुआई में अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हमारी सुन ली और आश्चर्यजनक रूप से मेरी बहन ठीक हो गई। इस तरह मैं दिलीप कुमार से ए॰ आर॰ रहमान बन गया। इस्लाम क़ुबूल करने का फै़सला अचानक नहीं लिया गया बल्कि इसमें हमें दस साल लगे। यह फै़सला मेरा और मेरी माँ दोनों का सामूहिक फै़सला था। हम दोनों सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण में आना चाहते थे। अपने दुख दूर करना चाहते थे। शुरू में कुछ शक और आशंकाएँ दूर करने के बाद मेरी तीनों बहनों ने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया।
मैं आर्टिस्ट हूँ और काम के भयंकर दबाव के बावजूद मैं पांचों वक़्त की नमाज़ अदा करता हूँ। नमाज़ से मैं तनाव-मुक्त रहता हूँ और मुझ में उम्मीद व हौसला बना रहता है कि मेरे साथ अल्लाह है । नमाज़ मुझे यह एहसास भी दिलाती रहती है कि यह दुनिया ही सब कुछ नहीं है, मौत के बाद सबका हिसाब लिया जाना है ।
इस साल (2008) मेरे जन्मदिन 6 जनवरी को अल्लाह ने मुझे मदीने में रहकर पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की मस्जिद में इबादत करने का अनूठा इनाम दिया । मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इनाम हो ही नहीं सकता था। मुझे बहुत ख़ुशी है और मैं ख़ुदा का लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ।

643