సుందర సమాజంకోసం దివ్యఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్(స.అ.సం) గారి సూక్తులు

సుందర సమాజంకోసం దివ్యఖుర్ఆన్ మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్(స.అ.సం) గారి సూక్తులు

 • దైవంతో సమానంగా ఎవరినీ నిలబెట్టకండి, ఆరాధించకండి.
 • తల్లిదండ్రులపట్ల సత్ప్రవర్తన కలిగివుండండి.
 • పలికితే న్యాయమే పలకండి, వ్యవహారం మీ బంధువులదైనా సరే.
 • కొలతల్లో తూనికల్లో న్యాయంగా వ్యవహరించండి.
 • చెడును శ్రేష్టమైన మంచి ద్వారా తొలగించండి.
 • పొరుగువారు ఆకలితో వుంటే కడుపునిండా భుజించువాడు విశ్వాసి కాలేడు.
 • తల్లి పాదాలక్రింద స్వర్గం వుంది,తండ్రి స్వర్గానికి మహాద్వారం.
 • కూలివాని చెమట ఆరకముందే అతని కూలిని చెల్లించండి.
 • విధ్యాభోధన చేసిన చేసిన గురువును గౌరవించండి.
 • మీలో ఎవరు నీతిమంతులో వారే గొప్పవారు.
 • బంధుత్వాన్ని తెంచివేసినవారు స్వర్గంలోకిలేరు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *