New Muslim Story

Ang Kuwento ng isang Pilipinang dumulog sa IPC-Rawdah noong ika-28 ng Abril 2010.

Ang pangalan niya ay si Marcelina B. Terado.

Ito ang kanyang kuwento.

Assalamo Alaykom wa Rahmatullahi wa Barakatuho,
Sa pagkaka-tulog ko sa bandang dapit-hapon noong Abril 21, 2010 ay nakita ko sa aking panaginip ang isa sa mga Propeta at nagpakilala siya sa akin ng tatlong beses at sinabi niya na “I’m Prophet Muhammad” at inulit-ulit niya ng tatlong beses. Hinding-hindi ko makita ang kanyang mukha dahil may nakikita akong puting liwanag na naka-palibot sa kanya. Tinawag niya ako at kanyang sinabi: “Come and you are blessed in the name of Allah”. Sa aking panaginip hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, at ano ang sasabihin ko. Ako’y lumakad sa unahan upang lumapit sa liwanag na aking nakita at lumingon ako sa aking paligid at wala ni isang nilalang na aking masilayan at doon ay bigla akong nagising. Pagkagising ko naramdaman ko ang kakaibang saya sa aking puso sa halip na hindi ko kayang ipaliwanag ang ganda ng aking pakiramdam. Hinanap ko ang aking mga amo upang maisalaysay ko ang tungkol sa aking panaginip at maipaliwanag nila sa akin kung ano ang kahulugan ng mga ito. Lahat sila ay nagsabi na ako ay “very lucky” dahil napanaginipan ko ang Propeta at iyon ay makakabuti sa akin at sinabi nila sa akin na ” I am blessed” sa aking napanaginipan. Pagkaraan ng ilang araw, dinalhan ako ng aking amo ng mga aklat na nanggaling sa IPC at isa sa mga ito ay “Ang Talambuhay ni Propeta Muhammad” suma kanya nawa ang kapayapaan, at iyon ang una kong binasa. Sa tanang buhay ko, noon lang ako nakabasa ng aklat tungkol sa kuwento ng buhay ng Propeta suma kanya nawa ang kapayapaan. Habang ako ay nagbabasa ay nagkaroon ako ng malalim na pagnanasa na alaming lubos ang kuwento ng kanyang buhay at ng kanyang pagka-Propeta na pumasok sa puso ko. At dito ko nalaman at naintindihan na si “Allah” lamang ang Nagiisang Tunay na Diyos na Siyang Tagapaglikha at Lumikha sa Buong Daigdig, At si Muhammad suma kanya nawa ang kapayapaan ay Mensahero ng Allah. Dahil dito nakapag-isip ako na yakapin ng buo ang Islam kaya dinala ako ng amo ko sa IPC noong 28 ng Abril 2010 at lubos akong nahikayat ng isang sister dahil sa pagpapaliwanag ng mga paraan ng Islam at isang mabuting Muslim. Pagkatapos kong malaman nang buong puso ang pagiging isang Muslim, pinabigkas sa akin ang “Shahaadatain”. Sa ngayon ako ay napaka-saya sa pagiging isang Muslim, at Alhamdu lillaah nagpapasalamat ako kay Allah dahil pinatnubayan niya ako sa tamang landas. Ngayon ang pangalan ko sa Islam ay si Aisha.

Ako ay nagpapasalamat sa mga sisters sa IPC Rawdah na naghikayat sa akin kung paano ako naging Muslim, at akoy nanalangin sa Allah na bigyan Niya (Allah) sila ng maraming gantimpala. Ameen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *