Category Archives: Uncategorized

New Muslim Story

Ang Kuwento ng isang Pilipinang dumulog sa IPC-Rawdah noong ika-28 ng Abril 2010.

Ang pangalan niya ay si Marcelina B. Terado.

Ito ang kanyang kuwento.

Assalamo Alaykom wa Rahmatullahi wa Barakatuho,
Sa pagkaka-tulog ko sa bandang dapit-hapon noong Abril 21, 2010 ay nakita ko sa aking panaginip ang isa sa mga Propeta at nagpakilala siya sa akin ng tatlong beses at sinabi niya na “I’m Prophet Muhammad” at inulit-ulit niya ng tatlong beses. Hinding-hindi ko makita ang kanyang mukha dahil may nakikita akong puting liwanag na naka-palibot sa kanya. Tinawag niya ako at kanyang sinabi: “Come and you are blessed in the name of Allah”. Sa aking panaginip hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, at ano ang sasabihin ko. Ako’y lumakad sa unahan upang lumapit sa liwanag na aking nakita at lumingon ako sa aking paligid at wala ni isang nilalang na aking masilayan at doon ay bigla akong nagising. Pagkagising ko naramdaman ko ang kakaibang saya sa aking puso sa halip na hindi ko kayang ipaliwanag ang ganda ng aking pakiramdam. Hinanap ko ang aking mga amo upang maisalaysay ko ang tungkol sa aking panaginip at maipaliwanag nila sa akin kung ano ang kahulugan ng mga ito. Lahat sila ay nagsabi na ako ay “very lucky” dahil napanaginipan ko ang Propeta at iyon ay makakabuti sa akin at sinabi nila sa akin na ” I am blessed” sa aking napanaginipan. Pagkaraan ng ilang araw, dinalhan ako ng aking amo ng mga aklat na nanggaling sa IPC at isa sa mga ito ay “Ang Talambuhay ni Propeta Muhammad” suma kanya nawa ang kapayapaan, at iyon ang una kong binasa. Sa tanang buhay ko, noon lang ako nakabasa ng aklat tungkol sa kuwento ng buhay ng Propeta suma kanya nawa ang kapayapaan. Habang ako ay nagbabasa ay nagkaroon ako ng malalim na pagnanasa na alaming lubos ang kuwento ng kanyang buhay at ng kanyang pagka-Propeta na pumasok sa puso ko. At dito ko nalaman at naintindihan na si “Allah” lamang ang Nagiisang Tunay na Diyos na Siyang Tagapaglikha at Lumikha sa Buong Daigdig, At si Muhammad suma kanya nawa ang kapayapaan ay Mensahero ng Allah. Dahil dito nakapag-isip ako na yakapin ng buo ang Islam kaya dinala ako ng amo ko sa IPC noong 28 ng Abril 2010 at lubos akong nahikayat ng isang sister dahil sa pagpapaliwanag ng mga paraan ng Islam at isang mabuting Muslim. Pagkatapos kong malaman nang buong puso ang pagiging isang Muslim, pinabigkas sa akin ang “Shahaadatain”. Sa ngayon ako ay napaka-saya sa pagiging isang Muslim, at Alhamdu lillaah nagpapasalamat ako kay Allah dahil pinatnubayan niya ako sa tamang landas. Ngayon ang pangalan ko sa Islam ay si Aisha.

Ako ay nagpapasalamat sa mga sisters sa IPC Rawdah na naghikayat sa akin kung paano ako naging Muslim, at akoy nanalangin sa Allah na bigyan Niya (Allah) sila ng maraming gantimpala. Ameen

Who are the Sabians or Sab’un?

There is a difference of opinion over the identity of the Sabians, Sufyan A’Thawri said that Lyth Abu Sulym said then Mujahid said that, “The sabians are between the Majus and the, the Jews, and the Christians. They do not have a specific religion. Similar is reported from Ibn Abi Najih similar statement is attributed to ‘Ala’ and Sa’id bin Jubayr, they (others) say that the Sabians – are a sect among the people of the book who used to read the Zabur (Salm), others say that they are a people worshipped the Angels as the stars.
It appears that the closest opinion to the truth, and Allah knows best, is Mujahid statement and those who agree with him like Wahb bin Munabbih, that the Sabians are neither Jews nor Christians nor Majus nor polytheists, rather, they did not have a specific religion that they followed and enforced, because they remain living according to their fitrah (Instinctual nature). this is why the Idolators – used to call whoever embraced Islam a “Sabi”, meaning that he abandoned all religions that existed on the Earth. Some scholars stated that the Sabians are those who never recieved a message by any of the Prophets, and Allah knows best.

What is required to the Mankind? & Who were called Mu’minuun?

When Allah sent MUhammad صلى الله عليه وسلم (peace be upon him) as the Last and the Final Prophet and Messenger to all of the children of Adam, Mankind was required to believe in him and refrain from what he prohibited them! those who do this are the true believers.
The ummah of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم were called (‘Mu’minuun)… Believers, because of the depth of their faith and certainly, and because they believe in all of the previous Prophets and matters of the unseen.

Why the Jews were called ‘Yahud’?

The Jews were the followers of Musa, who used to refer to the Tawrah for Judgement.
Yahud – is a word that means, repenting, just is Musa said:
(انا هدنا اليك) “Certainly we have Hudna to you” meaning – we repent to you. This Indicates that they were first called Yahud, because they repented and because they were kind to each other.

It was also said: they were called Yahud in reference to Yahuda (Judah) the Eldest son of Ya’qub.

Abu ‘Amr bin Al-A’la said that they were called Yahud, because they were swayed when they read the Tawrah.

Why the christians were called NASARA

When ‘Isa ‘alayhi ‘Salam sent, the children of Iarael were required to follow and obey him. the followers of ‘Isah and his companions are called “An-Nasara”, because gave and support each other.
They are also called Ansar (helpers), as ‘Isah said:

من أنصارى الى الله قال الحواريون نحن أنصارالله

“Who will be my helpers in Allah’s cause?” Al-Hawariyyun said: We are the helpers of Allah.” (61:14)

It was said that said that they were called “Nasara”, because they inhabited a land called “an-Nasirsah (Nazareth). as Qatadah,Ibn Jurayi and Ibn ‘Abbas were reported to have said Allah knows best.

Nasira is certainly plural for Nasran.

The Day of Judgement

The Day of Judgement is the eternal place which there is no end. those who do righteous deeds for the sake off Allh will be the dwellers of Paradise, and those who who disbelieve and do bad deeds are the dwellers of the Hellfire.