Hameedha

Filipino

Ang Pagtalikod sa Kapatid na Muslim

Ang Pagtalikod sa Kapatid na Muslim

Ang Pagtalikod sa Kapatid na Muslim

 

Hindi ipinahihintulot sa isang tao ang iwasan ang kanyang kapatid sa loob ng tatlong gabi, bawa’t isa sa kanila ay hindi nagpapansinan kapag sila ay nagkakasalubong. Ang pinakamabuti sa kanilang dalawa ay yaong naunang bumati sa isa ng Salaam.”

Si Abu Khuraash al-Aslami ay nag-ulat na ang Propeta(sas) ay nagsabi:

“Sinumang tumalikod sa kanyang kapatid ng… isang taon ay para na rin niyang pinadanak ang kanyang dugo”.( al-Bukhaari sa al-Adab al-Mufrad, Hadeeth blg. 406; tingnan din sa Saheeh al-Jaami’, 6557 )

Si Abu Hurayrah ay nag-ulat na ang Propeta(sas) ay nagsabi:

“Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim na talikuran ang kanyang kapatid nang hihigit sa tatlong araw; sinumang gumawa nito at namatay, siya ay ipapasok sa Impiyerno.” (Abu Dawud, 5/215; tingnan din sa Saheeh al-Jaami’, 7635)

Sadyang napakasama na ang pagkakawatak-watak ng mga Muslim na humahantong sa pagkawala ng kapatawaran ng Allah(swt) sa kanila.

Si Abu Hurayrah ay nag-ulat na ang Propeta(sas) ay nagsabi:

“Ang mga gawa ng tao ay ipinakikita sa Allah(swt) nang dalawang ulit sa isang linggo, sa tuwing araw ng Lunes at Huwebes. Pinatatawad Niya ang lahat ng Kanyang aliping mananampalataya, maliban sa isang may hidwaan sa kanyang kapatid. Kanyang sasabihin, ‘iwanan ang dalawang ito hanggang sa sila ay magkabati.” (Muslim, 4/1988)

Sinuman sa dalawang panig ang nagnanais humingi ng kapatawaran sa Allah(swt) kinakailangang puntahan niya ang kanyang kapatid at batiin ito ng Salaam. Kapag ginawa niya ito at siya ay hindi pinansin, samakatuwid siya ay malaya na sa anumang kasalanan at ang pananagutan ay mapupunta sa huli.

Si Abu Ayyoob ay nag-ulat na ang Propeta(sas) ay nagsabi:

“Hindi ipinahihintulot sa isang tao ang iwasan ang kanyang kapatid sa loob ng tatlong gabi, bawa’t isa sa kanila ay hindi nagpapansinan kapag sila ay nagkakasalubong. Ang pinakamabuti sa kanilang dalawa ay yaong naunang bumati sa isa ng Salaam.” (al-Bukhari, sa Fath al-Baari, 10/492.)

Mayroon ding mga kalagayan na may matuwid na dahilan upang talikuran ang isang tao, katulad halimbawa sa di niya pagsagawa ng pagdarasal, o di mapigilang paggawa ng kasamaan. Kung ang pag-iwas sa kanya ay makabubuti upang ipamulat sa kanya ang kanyang mga masasamang gawain, magkagayo’y magiging isang tungkulin na iwasan siya. Subali’t kung ito ay magiging sanhi upang siya ay lalong magmatigas at magpatuloy sa kanyang kasalanan, magkagayo’y hindi nararapat na siya ay iwasan, sapagka’t walang mabuting maibubunga ito. Ang pag-iwas sa kanya ay lalo lamang magpapalala sa kanyang katayuan. Kaya ang nararapat gawin ay ipagpatuloy na pakikitungo sa kanya nang may kabaitan upang magkaroon ng pagkakataon na siya ay pangaralan at paalalahanan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply