None

PAKIKITUNGO SA ANAK

– Ang isang Muslimah bilang isang ina ay nararapat na may sapat na pagtitiis, pagtitiyaga, pagt ...

None

PAKIKITUNGO SA ASAWA

Ang isang Muslimah ay dapat pakitunguhan niya ang kanyang asawa ng may pagpapakumbaba at maging ...

None

PAKIKITUNGO SA ALLAH

Ang Muslimah na may tunay na pananampalataya ay may pagpapakumbaba sa pakikitungo sa Allah, na ...