Hameedha

Filipino

Islam: Hindi Isang Bagong Relihiyon

Islam: Hindi Isang Bagong Relihiyon

Taliwas sa karaniwang paniniwala na ang Islam ay isang bagong relihiyon na sinimulan ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) may labing apat na raang taon na ngayon ang nakalilipas, ang Islam ay siyang relihiyon mula pa sa panahon ng ating mga ninuno, samakatuwid baga’y nina Adan at Eba (sumakanila nawa ang kapayapaan). Ang Islam sa simula pa, ay siyang relihiyong ibinigay ng Allah sa Kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng Kanyang mga Propeta. Sa lahat ng mga bansa, ang Allah ay nagsugo ng tagapagbigay babala na isa lamang relihiyon ang ibinabandila–Ang Islam. Ito ang tanging relihiyon na ibinigay ng Allah at wala Siyang relihiyon na ibinigay o ipinangalan sa ngalan ng mga Propeta. Ang Islam ay ganap Niyang relihiyong tanging Siya ang may dala, tanging Siya ang may gawa at tanging Siya ang nagbigay ng pagtatalaga sa dapat gawin ng Kanyang nilikha.

Ang Islam ay ang relihiyong nagpapatuloy sa mga mensaheng ibinigay Niya noong una pa man sa mga Propeta. Ito ay pinatutunayan ayon na rin sa Qur’an, ang Banal na Aklat ng mga Muslim.

Ang Allah ay nagbigay paliwanag:

“Ipagbadya (O, Muhammad): Kami ay sumasampalataya sa Allah at sa anumang bagay na ipinahayag sa amin at sa mga bagay na ipinahayag kay Abraham at Ismail at Isaac at Hakob at sa kanyang mga lahi, at sa mga bagay na ipinahayag kay Moises at Hesus, at sa mga Propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagtatadhana sa kanila (mga Propeta) ng pagtatangi-tangi at sa Kanya lamang kami tumatalima.” [Quran 3:84, 2:136]

Ayon pa rin sa Allah:

“Tunay nga (O Muhammad!) na pinagpahayagan ka Namin kung paano rin naman Namin pinagpahayagan si Noe at ang mga Propetang sa kanya ay nangagsisunod, gayon din naman kung paano Namin pinagpahayagan si Abraham at Ismail at Isaac at Hakob at ang kanyang mga lahi, at si Hesus at si Job at Jonas at Aaron at Solomon at kung paano rin Namin ipinahayag kay David ang Salmo.”

At mula pa rin sa ibang pahina ng Qur’an, ang Allah ay nagsabi:

“At ang mga Sugong binanggit Namin sa iyo noong una at mga Sugong di Namin nabanggit sa iyo at ang Allah ay tuwirang nakipag-usap kay Moises.” [Quran 4:163-164]

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply