Hameedha

Filipino

Pakikipaghalubilo Ng Mga Babae Sa Mga Lalaki:

Pakikipaghalubilo Ng Mga Babae Sa Mga Lalaki:

Ang isang mapanganib na bagay na ipinagbabawal ng Islam ay ang pakikipaghalubilo ng mga babae sa mga lalaki na hindi nila Mahram. Ang Propeta ay nagsabi: “Kapag napag-isa ang babae at lalaki na hindi niya Mahram sa isang pribadong lugar, magiging pangatlo nila ang satanas.” Katibayan iyan na kailangang iwasan ng babae at lalaki ang pakikipaghalubilo, m…aging sila man ay mga relihiyoso o hindi, matanda man o hindi, dahil masidhi ang hangad ng satanas na sirain ang kaluluwa at moralidad ng tao lalo na ang mga mananampalataya.

Ang paglabas ng babae at pakikipaghalubilo niya sa mga kalalakihan at ang pag-alis niya ng Hijab (talukbong) ang siyang pumupukaw sa tawag ng laman at madaling nakapagbibigay ng motibo para gumawa ng krimen at magpapadali sa gumagawa sa krimen.

Ang sabi ni Allah: “Manatili kayo (mga babae) sa inyong mga tahanan at huwag ninyong itanghal ang inyong mga kagandahan katulad ng ginagawang pagtanghal noong panahon ng kamangmangan (ang panahon bago dumating ang Islam).” (33:33)

Ang sabi pa ni Allah: “At kapag may itatanong kayo sa kanila (mga maybahay ng Propeta (Sallallahu Alayhi Wasallam) tanungin ninyo sila sa likod ng tabing. Iyan ang mas malinis para sa inyong mga puso at sa kanilang mga puso.” (33:53)

Lubhang ipinagbawal ng Sugo ang pakikipaghalubilo ng mga babae sa mga lalaki na hindi nila Mahram at hinahadlangan niya ang maaaring maging dahilan ng paghahalubilo nila, kahit sa larangan ng pagsamba at mga pook na sambahan Ipinagbawal din sa mga babae na maglakbay na walang kasamang Mahram. Ang sabi ng Sugo (Sallallahu Alayhi Wasallam): “Huwag maglakbay ang babae na ang kasama niya ay hindi niya Mahram.”

Maaring mapilitan ang isang babae na lumabas sa kanyang bahay upang pumunta sa isang lugar na may mga lalaki, halimbawa ay mayroon siyang pangangailangang tutugunin at walang ibang gagawa nito para sa kanya o siya ay magtitinda o bibili upang matiyak na may ipangtugon sa pangangailangan ng kanyang sarili o ng itinataguyod niya o iba pang tunay na pangangailangan. Kapag tulad nito ang dahilan ay walang masama. Subalit kanyang alalahanin ang mga limitasyong ini-atang ng Islam kapag lalabas ng bahay. Siya ay lalabas na suot ang kasuotang pang-Islam na tinatakpan ang kagandahan at hindi inilalahad. Siya ay dapat hiwalay sa mga lalaki at hindi nakahalubilo sa kanila.

Ipinangaral sa atin ng Islam na lubhang ipinagbawal ang pakikipaghalubilo ng mga babae sa mga lalaki na hindi Mahram ng babae, maging sila ay nasa loob ng bahay o sa labas, upang maiwasan nating gumawa ng pagkakasala at makaligtas tayo sa parusa ng Diyos dito sa mundo at lalo na sa Kabilang Buhay.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply