Hameedha

Filipino

PAKIKITUNGO SA ALLAH

PAKIKITUNGO SA ALLAH

PAKIKITUNGO SA ALLAH – Ang Muslimah na may tunay na pananampalataya ay may pagpapakumbaba sa pakikitungo sa Allah, na nagpapatunay na nangangailangan siya sa gabay,awa at tulong ng Allah. Dapat siyang mapagpasalamat sa mga biyayang binibigay ng Allah at mapagtiisan niya ang mga pagsubok ng Allah. Ang isa sa mabuting pakikitungo sa Allah ay ang pagsasagawa ng Salah (pagdarasal). Ang Muslimah ay nagsasagawa ng Salah (pagdarasal) sapagkat ito ang pinakadakila at pinakamabuting Gawain ng tao, at dapat ito ay isagawa sa tamang oras. Ang Propeta Muhammad (s.a.w.) ay nagsabi: “Ang pinakamahal na Gawain para sa Allah ay ang pagsasagawa ng pagdarasal sa tamang oras nito.” Ang pagdarasal ay siyang tuwirang ugnayan ng isang tao bilang alipin ng Dakilang Diyos (Allah).

Ang Salah (pagdarasal) ang pinagmumulan ng lakas, awa, patnubay, katatagan, paggalang at katiwasayan ng kalooban. Ito ang paraan ng paglilinis ng kanyang mga kasalanan at pagpigil sa paggawa ng masama at nagiging daan ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang may magandang katangian ng isang Muslimah ay yaong palagian siyang nagsisisi bilang paglilinis ng kanyang kaluluwa at siya ay nakikipag ugnayan lamang sa mga matutuwid at mabubuting tao upang mapaunlad niya ang kanyang mabuting pag-uugali. Ang isang Muslimah ay nararapat na magsalita o kumilos ayon sa katuruan ng Islam at ang mga Gawain niya ay alang-alang lamang sa Allah. Ayon sa Propeta Muhammad(s.a.w.) ay nagsabi: “ang sinumang umibig, mapoot, magbigay at magtimpi ng dahil sa Allah, ang kanyang pananampalataya ay ganap.”

Ang Muslimah ay nararapat niyang ibigay ang buong pagtitiwala niya sa Allah, Pagtitiwala na sa lahat ng pagsubok ay may kaginhawaan, pagtitiwala na ang Allah lamang ang makakatulong at makapagbibigay sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. At nararapat sa isang Muslimah na panatilihin niya ang kanyang pananampalataya sa Allah magpakailanman at hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply