Hameedha

Filipino

”PAPAANO NILIKHA SI ADAN/ADAM (RA)”

”PAPAANO NILIKHA SI ADAN/ADAM (RA)”

Sa Nglan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin.

Ipinaliwanag ng Allah (swt) na si Adan (ra) ay nilikha mula sa lupa; ang Allah (swt) ay nagbigay halimbawa sa iba’t-ibang pamamaraan. Sa talatang sumusunod ang Allah(swt) ay nagsabi na si Adan (ra) ay nilikha mula sa alabok:

”Katotohanan, ang kahalintulad ni Hesus sa paglikha sa kanya ng Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at (Kanyang) winika; ‘Mangyari nga’, at siya ay nalikha. [Qur’an 3:59]

Sa talatang ito sinabi ng Allah (swt) na nilikha siya (ang tao) mula sa malagkit na lupa:

”Siya ang lumikha sa inyo mula sa malagkit na putik, at pagkatapos ay nagtakda ng isang natataningang panahon (para sa inyong kamatayan). At mayroon ding nasa-Kanya na isang natataningang panahon (para sa inyong muling pagkabuhay), subalit kayo ay nag-aalinlangan (sa Muling Pagkabuhay).” [Qur’an 6:2]

Sinabi ng Allah (swt) na nilikha siya (tao) mula sa madikit at malagkit na lupa:

”…Sila ba ay higit na malakas (o higit na may kahirapan) na nilikha, o yaong (mga iba pa) na Aming nilikha (tulad ng kalangitan, ang kalupaan at ang kabundukan atbp.)? Katotohanang Aming nilikha sila mula sa malagkit na putik.” [Qur’an 37:11]

Ang Allah (swt) ay nagsabi na nilikha Niya siya mula sa malagkit na lupa katulad ng (pagsagawa) sa mga palayok, paso atbp:

”Nilikha Niya ang tao (Adan) mula sa (malambot na) putik na tulad (ng gamit) sa palayukan.” [Qur’an 55:14]

Nilikha ng Allah (swt) ang tao mula sa putik na hinubog sa maitim at makinis na lupa:

”At katotohanang nilikha Namin ang tao mula sa putik na hinubog sa maitim at makinis na lupa.” [Qur’an 15:26]

Magkagayun pa man, si Adan (ra) ay nilikha mula sa isang sangkap. Nilikha ng Allah (swt) si Adan (ra) mula sa malagkit na lupa, at siya ay dumaan sa iba’t-ibang yugto. Siya ay namalagi sa ganoong yugto, hanggang sa kagustuhan ng Allah(swt); pagkaraan noon inihipan sa kanya ng Allah(swt) ang kaluluwang nilikha para sa kanya. Ang Allah(swt) ay nagsabi:

”At (alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nangusap sa mga anghel: ‘Ako ay lilikha ng isang tao (Adan) mula sa putik na hinubog sa maitim at makinis na lupa. Kaya’t nang ito ay Aking natapos nang ganap, at (matapos na) Aking maihinga sa kanya (Adan) ang kaluluwa na Aking nilikha para sa kanya, kayo (mga anghel) ay lumuhod at magpatirapa sa kanya (bilang paggalang at hindi pagsamba).’ Kaya’t ang mga anghel ay nagpatirapa sa kanya, silang lahat nang sama-sama. Maliban kay Iblis (Satanas), siya ay tumanggi na makasama ng mga nagpatirapa. ” [Qur’an 15:28-31]

Ang mga tao pagkatapos ay nagparami mula sa mahinang parang-tubig na sangkap (semilya). Ang Allah(swt) ay nagsabi:

”Siya ay lumikha ng lahat ng bagay sa pinakamainam na paraan at sinimulan Niya ang paglikha sa tao mula sa putik. * At ginawa Niya ang kanyang mga supling mula sa tubig na lubhang aba (katas ng semilya ng lalaki at punlay ng babae).* At Kanyang hinubog siya sa ganap na sukat, at hiningahan Niya ito ng Kanyang espiritu (ang

kaluluwa na nilikha ng Allah para sa taong iyon) at iginawad Niya sa inyo ang pandinig (tainga), paningin (mata) at pang-unawa (puso). Kakarampot lamang (sa inyo) ang nagbibigay ng pasasalamat!” [Qur’an 32:7-9]

Katulad ng unang tao na nilikha mula sa alabok (ng lupa), ang tao ay babalik dito, at mula dito siya ay bubuhaying muli sa Araw ng Pagbabangon. Ang Allah (swt) ay nagsabi:

”(Mula sa lupa) Aming kayong nilikha, at dito kayo ay Aming ibabalik, at dito kayo ay muli rin Naming bubuhayin.” [Qur’an 20:55]

Kung sinuman ang magnais sa inoy mga kapatiran kong muslim ng karagdagan kaalaman tungkol sa paksang ito ay maaaring magbasa ng mga aklat (na batay sa Qur’an at sa mapagkakatiwalaang Sunnah).

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply