मरियम पुत्र ईसा मसीह अलैहिस्सलामको बारेमा मुसलमानहरुको के आस्था छ ?

हामी यो विश्वास राख्दछौं कि उनको मृत्यु भएको होइन र न उनलाई उनको दुश्मन यहूदीहरुले हत्या गरेका ...

मानवले किन ईश्वरको पूजा नगरेर आफैले सृष्टि गरेको चीजको पूजा गर्दछ ?

विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहको नामबाट शुरु गर्दछु जो अत्यन्तै कृपाशिल र दयावान हुनुहुन्छ ا ...