ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ (ਸ)ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫ਼ਡ਼ ਕੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਆਖ ਬੇਠੇ-ਹੇ ਰੱਬਾ।ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹਾਂ । ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ ।

ਵਿਆਖਿਆ—-ਅਲਾਹ ਤਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਹੱਨਮ ਦੇ ਅਜਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਖੂਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *