ਲਾ ਇਲਾਹ ਇੱਲਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ

 

 

 

 

 

 

ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਲਾਹ ਕਿਸਨੂੰ ਅਖਦੇ ਹਨ ।ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਇਲਾਹ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਯੋਗ ਅਰਥਾਤ ਇਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ۔ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੁਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਲਿਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।’ਇਲਾਹ’ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਰ ਸਮਰਥਾਵਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ-ਬੁਧੀ ਦੰਗ ਰੇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ਇਲਾਹ’ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ।

‘ਇਲਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤਥਾਤ ‘ਇਲਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੇਦ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣ । ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਖ਼ੁਦਾ’ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ‘ਗਾਡ’ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *