ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ

ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ (ਸ.)ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੌਬਾ ਸਾਹ ਉਖੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਸਾਹ ਉਖੜਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਮ-ਕਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ .ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *