ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੇਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਹੱਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਵਾਗੱਤ ਹਨ ।

           islamuddinmakki@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *