ISLAM WHY? FOR WHOM? WHEN?

In The Name of Allah,
the Most Gracious,the Most Merciful,

Islam… Why?

1.Because Islam is the religion accepted by Allah for all humanity.
2.Because Islam is the religion of all prophets since Adam to Mohammad (peace be upon them all).
3.Because Islam is the seal of all heavenly religions,and
4.Because the messenger of Islam is the last of God’s apostles,and
5.Because its Book ( Al-Qur’an)is the last Allah’s scriptures.
6.Allah ta’ala (Glory be to Him) says:“Do they seek other than the *Deen (Religion) of
Allah?-while all creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling,bowed
to His Will (accepted islam),and to Him shall they all be brought back.’’(Al-Qur’an
3:83)“if anyone desires a Deen (Religion) other than Islam (submission to Allah) it
never will be accepted of Him;and in the Hereafter he will be in the ranks of those who
have lost (everything) (Al-Qur’an 3:85)

Islam…for whom?

7.For every person on whom Allah has bestowed life and intellect.
8.For those who can see the blessings of Allah.
9. For those who can hear the words of Allah.
10.For those who can comprehend the signs of Allah.
11.For those whose hearts are full of love and gratitude to Allah.
12.For you and for me and for those whose blessed hearts are open to faith.

Islam…When?

13.Now ,not tomorrow,
14.Obey your heart’s call to faith,
15.It is your life chance,
16.A golden chance that might not strike your heart again.
17.Answer Allah’s call.He summons you.
18.“But your God is one God,submit then your wills to Him (in Islam),and
give the good news to those who humble themselves.’’(Al-Qur’an 22:34)

Ang Magandang Asal ng Isang Tunay na Mananampalataya

Sa Ngalan ng Allah,Ang Pinakamahabagin
Ang Pinakamaawain

Maikling Pagkakalarawan: Sa pagkamit ng kaalamang ito ukol sa tunay na Diyos, ang tao ay nararapat na palagiang may pananalig sa Kanya, at nararapat na walang bagay ang maaaring maging daan upang talikdan ang katotohanang ito …….

Upang maging isang tunay na Muslim (taong isinusuko ang sarili sa Allah), nangangailangan na maniwala lamang sa tanging isang Diyos, sa pananaw ng Kanyang pagiging Tanging Isang Tagapaglikha, Tagapangalaga, Tagapanustos at iba pa. Nguni’t, ang paniniwalang ito, na sa katagalan ay tinawag na Tawhid Arruboobiyyah, ay hindi sapat. Sapagka’t, marami sa mga nang-iidolo ang naka-aalam at naniniwala na ang tanging Kataas-taasang Allah ang maaaring makagawa lamang nito. Kaya, hindi ito sapat upang sila ay tawaging Muslim sa tunay na kahulugan bagaman na sila ay naniniwala. Magkagayon, sa Tawhid Arruboobiyyah, dapat pang idagdag ang Tawhid Al’Uloohiyyah (ang pagtanggap ng katotohanan na ang Allah lamang ang nararapat pag-ukulan ng pagsamba), at sa gayon, dapat talikdan o iwasan ang pagsamba sa anupamang bagay o sa sinumang nilikha. Continue reading Ang Magandang Asal ng Isang Tunay na Mananampalataya

Ang Inyong Daan Sa Islam

Bismil –laahir- Rahmaanir-Raheem.

O sangkatauhan! Sambahin ninyo ang inyong Panginoon (Allah) na lumikha sa inyo at sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid (maging masunurin sa kanya),
(Al-Qur’an 2:21)

Ang Inyong Daan sa Islam

An invitation to all to join the faithful in progress to Allah’s blessing.
“At sinumang sumunod kay Allah at sa Sugo (Muhammad),kung
gayon,sila ay mapapabilang sa lipon ng mga pagkakalooban ni Allah ng Kanyang Biyaya,ang mga Propeta,Siddiqun (ang mga tagasunod ng mga Propeta na nangunguna sa paniniwala sa kanila),
mga Martir,at mga Matutuwid.At gaano kainam na mga kasama sila!
(Al-Qur’an 5:69) Continue reading Ang Inyong Daan Sa Islam