Sino Ang Nagtatag Ng Relihiyong Islâm?

Ang Islâm ay hindi itinatag ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) kaya hindi maaaring itawag sa Relihiyong Islâm o sa mga Muslim ang katawagang muhammadism, muⱨammadismo o moⱨamedanismo, sapagkat si Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) ay tao lamang at tagapaghatid ng salita ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) para sa sangkatauhan. Ang nagtatag ng Relihiyong Islâm ay ang Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ). Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ. سورة الشورى

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: Itinatag (o itinakda) ng Allǎh para sa inyo ang Relihiyon (Islâm) na siyang iniatas kay Noah, at siyang ipinahayag Namin sa iyo (O Muammad), at siyang iniatas Namin kay Abraham, kay Moises at kay Hesus, na inyong itatag (o isagawa) ang Relihiyong ito at huwag kayong magkakabaha-bahagi (o magkakaiba-iba) rito. (Ash-Shura 42:13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *