Ang Karunungang-itim (black-magic)

Ang karunungang-itim ay ang pag-ihip at pagbulong sa buhol o sa anumang bagay na magiging dahilan ng pagkamatay, pagkasakit, pagkasira ng ulo ng kapwa tao. Ang karunungang-itim sa wikang arabik ay sihr (سحر), at ang tawag naman sa taong manggagaway o gumagawa ng karunungang-itim ay Sahir (ساحر). Ito ay ipinagbabawal sapagkat kabilang ito sa mga gawain ng mga Shaytan (mga demonyo) bagkus ito ay ipinag-uutos ng mga demonyo sa mga tao.

Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At si Sulayman (Propeta Solomon) ay hindi nawalan ng pananampalata, subalit ang mga demonyo ang hindi sumasampalataya, na nagtuturo sa mga tao ng karunungang-itim}} 2:102.

Ang karunungang-itim ay ikalawa sa mga mortal na kasalanan na nabanggit sa Hadeeth ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan).

This entry was posted in Mga Kasalanan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *