Ang Karunungang-itim (black-magic)

Ang karunungang-itim ay ang pag-ihip at pagbulong sa buhol o sa anumang bagay na magiging dahilan ng pagkamatay, pagkasakit, pagkasira ng ulo ng kapwa tao. Ang karunungang-itim sa wikang arabik ay sihr (سحر), at ang tawag naman sa taong manggagaway o gumagawa ng karunungang-itim ay Sahir (ساحر). Ito ay ipinagbabawal sapagkat kabilang ito sa mga gawain ng mga Shaytan (mga demonyo) bagkus ito ay ipinag-uutos ng mga demonyo sa mga tao.

Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At si Sulayman (Propeta Solomon) ay hindi nawalan ng pananampalata, subalit ang mga demonyo ang hindi sumasampalataya, na nagtuturo sa mga tao ng karunungang-itim}} 2:102.

Ang karunungang-itim ay ikalawa sa mga mortal na kasalanan na nabanggit sa Hadeeth ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *