Hadeeth – 6

Ayo sa ama ni Abdullah an-Nu’maan na anak ni Basheer (kalugdan silang dalawa ng Allah), kanyang sinabi: narinig ko ang Sugo ng Allah na nagsabi:

((Katotohanang ang Halal ay malinaw at ang Haram ay malinaw at sa pagitan nitong dalawa ay mga bagay na kahali-halintulad na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Kaya, ang sinumang iiwas sa mga bagay na kahali-halintulad ay nalinis niya ang kanyang sarili sa relihiyon at sa kanyang karangalan, subalit ang sinumang pumatol sa mga bagay na kahali-halintulad ay pumatol sa Haran, na kasintulad ng isang pastol (tagapangalaga ng Kambing) na namamastol sa isang pook na malapit sa santuwaryo ng iba at maaaring kahit anong oras siya ay may pananagutang makapasok doon, ang bawat hari ay may santuwaryo, at ang santuwaryo ng Allah ay ang Kanyang mga ipinagbabawal. katotohanang mayroon sa katawan ng tao na isang kimpal (namuong laman), kapag ito ay naging mabuti ay mabuti ang buong katawan, at kapag ito ay naging masama (nasira) ay masira ang buong katawan: walang iba kundi itong puso)).

Iniulat ni Al-Bukhari at Muslim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *