Ang Pagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan at nananampalataya

Ang pagpaparatang ng mga masasamang bagay sa kapwa ay ipinagbabawal sa relihiyong Islam. Narito ang talata na ipinahayag ng Allah (SWT) noong ang mga tao ay pinaparatang nila si Aaisha (kalugdan siya ng Allah) na asawa ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) ng pangangalunya.

Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Katotohanang ang mga nagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan, at nananampalataya, sila (na nagpaparatang) ay isinumpa sa Mundo at sa Kabilang Buhay, at sa mapasakanila ang matinding kaparusahan}} 24:23.

Narito naman ang talata na bilanag kaparusahan ng taong nagpaparatang ng pangangalunya sa kanyang kapwa o sa mga babaeng malilinis. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At sila na nagpaparatang sa mga babaeng malilinis, at hindi makapagtanghal ng apat na saksi, hampasin ninyo sila ng walumpung hampas, at huwag ninyo tanggapin sa kanila ang kanilang pagsaksi kahit kailan, at sila ay mapaghimagsik}} 24:4.

Ang pagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan at nananampalataya ay ika-7 sa mga mortal na kasalanan na nabanggit sa Hadeeth ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan).

Narito ang Hadeeth tungkol sa mga nabanggit kamakailan na kung saan ay mga mortal na kasalanan. At ayon sa ama ni Hurayrah (kalugdan siya ng Allah), ayon kay Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) kanyang sinabi: ((Layuan ninyo ang pitong mga mortal na kasalanan)). Sila ay nagsabi: O Sugo ng Allah! Ano ba ang mga iyon? Kanyang sinabi: ((Ang pagtatambal sa Allah; ang karunungang-itim (black-magic); ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allah maliban lang kung makatarungan; ang pagkain ng Riba (pagpapatubo); ang pagkain ng salapi ng ulila; ang pagtalikod sa araw ng digmaan; at ang pagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan at nananampalataya)). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *