Magulang ni Kristo

Hindi lingid sa ating kaalaman na si Kristo ay may magulang sapagkat ang kanyang ina ay si Maria na ang tawag sa kanya sa Islam ay Maryam na anak ni Emran, subalit si Kristo ay nilikha na walang tatay. Si Emran na ama ni Maria ay isa sa mga pinili ng Diyos na kung saan ay pinagkalooban ng higit na mainam na pamilya sa kanyang kapanahunan. Narito ang talata na nabanggit sa Banal na Qur-ân ayon sa kahulugan nito sa wikang tagalog: ((Katotohanang pinili ng Allah si Adan, at si Noah, at ang pamilya ni Abraham, at ang pamilya ni Emran na higit na mainam sa mga nilalang (sa kanilang kapanahuna))) 3:33.

Ayon kay Ibn Katheer (kaawaan siya ng Diyos) kanyang sinabi: at walang pagtatalo na si Maryam (sumakanya ang kapayapaan) ay nagmula sa supling ni David (sumakanya ang kapayapaan), na ang kanyang ama ay si Emran higit na madasalin sa mga angkan ng Israel noong kapanahunan niya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *