Sino si Kristo?

Ang salitang Kristo ay naging literal na katawagan kay Hesus sa wikang Pilipino, subalit ang katawagan nito sa salitang Griyego ay Christos, sa Hebrew ay Messiah, at sa Arabik naman ay Maseeh (sumakanya ang kapayapaan).

Sa madaling salita, ayon sa pananampalataya ng mga Kristiyano tungkol kay Kristo, siya ay Diyos, Diyos na nagkatawang-tao, anak ng Diyos, Tagapagtubos ng kasalanan, naipako sa krus…

Ayon naman sa pananampalataya ng mga Muslim tungkol kay Kristo, siya ay hindi Diyos, hindi Diyos na nagkatawang-tao, hindi anak ng Diyos, hindi Tagapagtubos ng kasalanan, hindi naipako sa krus kundi siya ay isang Propeta at Sugo ng Diyos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *