Kahalintulad ni Kristo

Kung sasaliksikin natin mabuti ay si Heba ay walang nanay subalit siya ay nilikha mula sa tadyang ng isang lalaki na si Adan, samantalang si Adan ay walang tatay at nanay subalit siya naman ay nilikha mula sa alabok sa pamamagitan ng pagsabi ng Diyos ng “kun” mangyari ka! Kaya ang kahalintulad ni Kristo (Hesus) sa pagkakalikha ay kahalintulad ni Adan na kung saan ay wala ring tatay. Narito ang talata na nabanggit sa Banal na Qur-ân ayon sa kahulugan nito sa wikang tagalog: ((Katotohanan, ang kahalintulad ni Hesus para sa Allah ay kahalintulad ni Adan; nilikha Niya siya (Adan) mula sa alabok, pagkatapos ay sinabi Niya sa kanya: “kun” mangyari ka, kaya mangyayari (nalikha))) 3:59.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *