Ang Paglapastang Sa Mga Magulang

Kung susuriin natin mabuti ay mayroong tatlong panahon na paghihirap ng ina sa kanyang sanggol. Una: sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. Ikalawa: sa panahon ng kanyang panganganak. Ikatlo: sa panahon ng kanyang pagpapasuso o di kaya’y pag-aalaga sa kanyang sanggol. Kaya, nararapat sa sinumang tao ang mabuting pagsunod, pakikitungo sa kanyang mga magulang at huwag silang lapastangan lalo na kung sila ay sumapit na sa katandaang gulang sapagkat ang paglapastang sa mga magulang ay napakalaking kasalanan. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا. الإسراء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba maliban lamang sa Kanya (Allah), at kayo ay maging mabuti (masunurin sa pagsunod) sa inyong mga magulang. Kung sumapit na sa panahon ng iyong buhay sa katandaang gulang ang isa sa kanila, o di kaya’y silang dalawa ay huwag kang mangusap sa kanila na may pag-iismid (mga salitang hindi magaganda), at huwag mo silang pagmumurahin (mga salita o gawaing marurumi), datapwa’t mangusap ka sa kanila ng salitang marangal}} 17:23.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. الإسراء

{{At iyong ibaba (gawin) ang iyong sarili para sa kanila na nagpapakumbaba na taglay ng iyong awa (sa kanila), at sabihin mo: O aking Panginoon!  Kaawaan Mo silang dalawa na katulad ng kanilang pag-aaruga sa akin nang ako ay maliit pa}} 17:24.

At sa isang Hadeeth, ayon sa ama ni Bakrah Nafee’ na anak ni Al-Haarith (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Tandaan (ninyong mabuti)! Babanggitin ko sa inyo kung ano ang pinakamalaking kasalanan? – tatlong beses niya inulit – aming sinabi: Oo, O sugo ng Allah. Sinabi niya: ((Ang pagtatambal sa Allah at ang hindi pagsunod sa mga magulang)). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *