Ang Pagputol Sa Relasyong Pagkakamag-anakan

Minsan ay mayroong mga tao na kapag namatay na ang kanyang mga magulang o di kaya’y kapag binigyan siya ng Allah (SWT) ng magandang pamumuhay ay puputulin na niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak, makakalimutan na niya ang kanyang mga kamag-anak lalo na kung sila ay mga mahihirap lamang. Ang taong pinuputol niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak ay malilihis na sa landas ng patnubay. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. محمد

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Na ano marahil kung kayo ay tumalikod (sa pananampalataya) ay magsisigawa kayo ng kasamaan sa lupa at inyong pagpuputul-putulin ang inyong mga pagkakamag-anakan? * Sila nga (mga nagsisigawa ng kasamaan) ang mga taong isinumpa ng Allah, kaya ginawa Niya silang mga bingi (sa pakikinig ng katotohanan) at binulag Niya ang kanilang mga paningin (sa landas ng patnubay)}} 47:22-23.

At sa isang Hadeeth, ayon sa ama ni Muhammad Jubair na anak ni Mut’em (R’A), katotohanang sinabi ng Sugo ng Allah (S’AWS): ((Hindi makakapasok sa Paraiso ang qaati’ (taong pinuputol niya ang relasyong pagkakamag-anakan))). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *