Ang Pagtutulungan Sa Kasalanan At Pagsuway

Sa relihiyong Islam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kabutihan o kagandahang-asal sang-ayon sa kautusan ng Allah (SWT) at sa tradisyon ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan), subalit ipinagbabawal naman ang pagtutulungan tungkol sa kasalanan at pagsuway, kaya nararapat na iwasan ang lahat ng mga gawaing labag sa Allah (SWT) sapagkat matindi ang kaparusahan sa araw ng paghuhukoom. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. المائدة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At magtulungan kayo sa isa’t isa sa kabutihan at pagkatakot sa Allah, datapuwa’t huwag kayong magtulungan sa isa’t isa sa kasalanan at pagsuway, at katakutan ninyo ang Allah, katotohanang ang Allah ay malupit sa kaparusahan}} 5:2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *