Ang Pakikipagtalik Ng Kapwa Lalaki o Kapwa Babae

Ang pagpatol ng lalaki sa kanyang kapwa lalaki o ang babae sa kanyang kapwa babae ay isang malaswang gawain na hindi katangap-tanggap sa mata ng tao, itinuturing din ito na pangangalunya. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. الأنعام

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At huwag kayong lumapit sa mga malaswa maging ito man ay nakalantad o nakalingid}} 6:151.

Sa isang Hadeeth, ayon kay Abi Musa (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Kapag nakipagtalik ang lalaki sa kanyang kapwa lalaki ay silang dalawa ay gumawa ng pangangalunya. At kapag nakipagtalik ang babae (sa kanyang kapwa babae) ay silang dalawa ay gumawa ng pangangalunya)). Iniulat ni Al-Bayhaqi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *