Ang Pakikipagtalik Sa Hayop

Walang taong nakikipagtalik sa hayop kundi ang taong marumi at mababa ang puri. Ang pakikipagtalik sa hayop ay kabilang sa gawaing pangangalunya, at kung ito ay ipinagbabawal sa mga kalalakihan ay ganon din na ipinagbabawal sa mga kababaihan. Sa isang Hadeeth, ayon sa anak ni ‘Abbaas (kalugdan siya ng Allah), katotohanang sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Ang sinumang lalaki na makipagtalik sa hayop, ay patayin ninyo siya at patayin ninyo ang hayop kasama niya)). Tingnan ang Al-Fiqhol Jinaa-i Fil Islam, Pahina 271

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *