Ang Pakikipagtalik Sa Puwit Ng Babae

Kapag nakipagtalik ang lalaki sa kanyang asawa ay maaari siyang makipagtalik sa anumang paraan ng pakikipagtalik nakaharap man ang babae o nakatalikod basta’t huwag lang sa puwit ng babae sapagkat ito ay ipinagbabawal, at ang sinumang guma nito ay siya’y mapapalayo na sa awa ng Allah (SWT). Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Ang inyong mga asawa ay isang taniman para sa inyo, kaya inyong lapitan ang inyong mga taniman (kayo ay makipagtalik sa inyong mga asawa) sa anumang paraan na inyong naisin}} 2:223.

At sa isang Hadeeth, ayon kay Khuzaimah na anak ni Thaabit (kalugdan siya ng Allah): ((Katotohanang ang Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) ay ipinagbawal niya na makipagtalik ang isang lalaki sa puwit ng kanyang asawa)). Sa isa pang Hadeeth, ayon sa ama ni Hurairah (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Isinumpa (malayo sa awa ng Allah) ang sinumang lalaki na makipagtalik sa puwit ng kanyang asawa)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *