ِAng Kahulugan ng Tawⱨeed

Ang literal na kahulugan ng Tawⱨeed sa wikang tagalog ay pananatiling nag-iisa o kaya’y gawing isa. Subalit ang terminong Tawⱨeed ay ginagamit patungkol sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) ibig sabihin ay kaisahan ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ), ayon sa pananampalatayang Islâm ang kahulugan nito ay ang pagpapanatili ng kaisahan ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa lahat ng mga gawain ng tao. Ito ay ang paniniwala na ang Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) ang nag-iisang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin, nag-iisa na walang katambal at walang katulad. Ito ang terminong ginamit upang tukuyin at sakupin ang aspeto ng paniniwala sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ). Sinabi ni Propeta Hesus (Àlayhis Salâm) ayon sa nabanggit sa banal na Qur’ân:

إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. سورة آل عمران

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: Katotohanang ang Allǎh ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya’t sambahin ninyo Siya, ito ang matuwid na landas. (Al-Emrân 3:51)

Ang talatang ito ay isang katibayan na si Propeta Hesus (Àlayhis Salâm) ay kumikilala sa nag-iisang tunay na Diyos bagkus ipinag-uutos nito sa kanyang mga pamayanan na sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) subalit nakakalungkot sabihin na karamihan sa kanyang pamayanan ay hindi naniwala sa kanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *