Ang Qur’ân ِِِAy Higit Na Napangangalagaan

Ang Qur’ân ay ginarantiya ng Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) na Kanyang pangangalagaan ito laban sa paglalaro o maruming pag-iisip upang ito ay mabago, kaya kailanman ay walang makakapagdulot ng kahit na kaunting pagbabago sa Qur’ân. Sinabi ng Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) sa banal na Qur’ân:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورة الحجر

Ayon sa kahulugan ng taltang ito: Katotohanang Kami ang nagpapahayag ng Dzikr (Qur’ân), at katiyakang ito ay Aming pangangalagaan.” (Al-Ḥijr 15:9).

Kaya, ang banal na Qur’ân ay higit na napangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian hindi katulad ng mga naunang kasulatan na kung saan ay dumanas ng pagbibigay sira, pagdagdag at pagbabawas sa mga talata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *