7 Mortal na Kasalanan

Mayroong pitong mga mortal na kasalanang nabanggit ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) na kung saan ay nararapat na iwasan ng bawat Muslim, lalaki man o babae.

Ayon kay Abu Hurayrah (Raḍi-Allǎhu ànhu), katotohanang sinabi ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam): “Layuan ninyo ang pitong mga mortal na kasalanan!” sila’y nagsabi: O Sugo ng Allǎh! Ano ba ang pitong yaon? kanyang sinabi: “Ang pagtatambal sa Allǎh, at ang pangkukulam, at ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allǎh maliban na lamang kung sa tama, at ang pagkain ng Ribâ (pagpapatubo ng salapi), at ang pagkain ng salapi ng ulila, at ang pagtalikod sa araw ng labanan, at ang paghagis (pagbintang ng masama) sa mga babaeng inosenteng mga nananampalataya.” Napagkasunduan ang Ⱨadeeth na ito nina Al-Bukhâri at Muslim. Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Ikatlong Bahagi, Pahina 129.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *