Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang pagsasagawa ng Omrah ay isa rin sa mga tungkulin ng mga Muslim lalaki man o babae. Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. سورة البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: At inyong isagawa (nang ganap) ang ajj at ang Omrah para sa Allǎh. (Al-Baqarah 2:196)

Narito ang mga haligi at mga obligado na nararapat gawin ng sinumang magsasagawa ng Omrah:

  1. Irâm: ibig sabihin nito ay magsuot ng Izâr (balabal na puti) at Ridâ (tapis na puti) ang mga lalaki, at ang mga babae naman ay maaaring sumuot ng kahit anong damit ngunit kailangang maging masigasig lang na takpan ang sarili. Isinasagawa ang Iⱨrâm pagkatapos maligo sa Meeqât at ito ang bibigkasin kapag naisuot na ang Iⱨrâm “Labbayka Omrah” na may kasamang niyyah (layunin).
  2. awâf: ibig sabihin nito ay mag-ikot ng pitong beses sa Ka’bah lalaki man o babae, magsisimula sa Ⱨajar Aswad (black stone) at doon din magtatapos. Manalangin habang nagsasagawa ng Ṭawâf o kaya’y magbasa ng mga talata ng banal na Qur’ân.
  3. Sa’yi: ibig sabihin nito ay mag-ikot ng pitong beses sa Safâ at Marwah, mag-uumpisa sa Safâ at matatapos naman sa Marwah lalaki man o babae. Manalangin habang nagsasagawa ng Sa’yi o kaya’y magbasa ng mga talata ng banal na Qur’ân.
  4. alq / Taqeer: ibig sabihin nito ay magpakalbo o kaya’y magpagupit ng buhok ang mga lalaki, at ang mga babae naman ay hindi na kailangang magpakalbo subalit babawasan lamang nila ng kunti ang kanilang buhok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *