Ang Pagiging Makatarungan sa mga Babae

Kung ang isang lalaki ay mayroong asawa na higit sa isa, kinakailangan niyang gampanan ang pantay-pantay na pagsusustento sa kanilang mga babae, pantay-pantay ang kanilang mga pagkain o inumin, ang kanilang mga pananamit, ang kanilang mga tirahan, ang mabuting pakikisama sa kanila at ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa madaling salita ay ang pagiging makatarungan sa mga babae.

Kaya dapat lang sa isang lalaki na tanungin niya muna ang kanyang sarili kung kaya ba niyang gampanan ang hinihiling na katarungan at kapag nadarama niyang mayroong kahinaan ang kanyang sarili upang gampanan ito ay nararapat lamang na huwag na niyang naising mag-asawa muli sapagkat ang pagiging di-makatarungan sa kanilang mga babae ay malaking kasalanang pananagutan sa kabilang buhay.

Ngunit hindi naman pananagutin ang isang lalaki sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin tulad halimbawa ng pagmamahal na nararamdaman ng kanyang puso alinman sa kanilang mga babae o kaya’y ang kanyang punlay na naipagkakaloob niya sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagtatalik sapagkat kailanman ay hindi niya kayang maging pantay ito. Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. سورة النساء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: Kailanman ay hindi ninyo kaya na inyong gawing pantay ang pagitan ng mga babae (sa pagmamahal) kahit na sikapin pa ninyo ito, kaya huwag kayong kumiling ng lubhang pagkiling (sa inyong mahal) upang maiwan ninyo siya (ang iba) na nasa alanganin. (An-Nisâ 4:129)

At sa isang Ⱨadeeth, ayon kay Ȁishah (Raḍi-Allǎhu Ànhu) kanyang sinabi: naging kaugalian ng Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) na siya ay makatarungan sa paghahati para sa kanyang mga asawa, at sinabi niya: “Allahumma haadhaa qasmee feemaa amliku falaa talumnee feemaa tamliku walaa amlik” – O Allǎh! Ito ang aking paghahati sa anumang aking kakayahan at huwag Mo akong sisihin (o bigyang-sala) sa anumang Iyong kakayahan na wala sa akin ang kakayahan)). Tingnan ang Subulus Salâm Sharⱨ Buloogh Al-Marâm, Ⱨadeeth 1/1001, Ikatlong Bahagi, Pahina 166.

ِAng Kahulugan ng Tawⱨeed

Ang literal na kahulugan ng Tawⱨeed sa wikang tagalog ay pananatiling nag-iisa o kaya’y gawing isa. Subalit ang terminong Tawⱨeed ay ginagamit patungkol sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) ibig sabihin ay kaisahan ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ), ayon sa pananampalatayang Islâm ang kahulugan nito ay ang pagpapanatili ng kaisahan ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa lahat ng mga gawain ng tao. Ito ay ang paniniwala na ang Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) ang nag-iisang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin, nag-iisa na walang katambal at walang katulad. Ito ang terminong ginamit upang tukuyin at sakupin ang aspeto ng paniniwala sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ). Sinabi ni Propeta Hesus (Àlayhis Salâm) ayon sa nabanggit sa banal na Qur’ân:

إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. سورة آل عمران

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: Katotohanang ang Allǎh ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya’t sambahin ninyo Siya, ito ang matuwid na landas. (Al-Emrân 3:51)

Ang talatang ito ay isang katibayan na si Propeta Hesus (Àlayhis Salâm) ay kumikilala sa nag-iisang tunay na Diyos bagkus ipinag-uutos nito sa kanyang mga pamayanan na sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) subalit nakakalungkot sabihin na karamihan sa kanyang pamayanan ay hindi naniwala sa kanya.

Kahalintulad ni Kristo

Kung sasaliksikin natin mabuti ay si Heba ay walang nanay subalit siya ay nilikha mula sa tadyang ng isang lalaki na si Adan, samantalang si Adan ay walang tatay at nanay subalit siya naman ay nilikha mula sa alabok sa pamamagitan ng pagsabi ng Diyos ng “kun” mangyari ka! Kaya ang kahalintulad ni Kristo (Hesus) sa pagkakalikha ay kahalintulad ni Adan na kung saan ay wala ring tatay. Narito ang talata na nabanggit sa Banal na Qur-ân ayon sa kahulugan nito sa wikang tagalog: ((Katotohanan, ang kahalintulad ni Hesus para sa Allah ay kahalintulad ni Adan; nilikha Niya siya (Adan) mula sa alabok, pagkatapos ay sinabi Niya sa kanya: “kun” mangyari ka, kaya mangyayari (nalikha))) 3:59.

Magulang ni Kristo

Hindi lingid sa ating kaalaman na si Kristo ay may magulang sapagkat ang kanyang ina ay si Maria na ang tawag sa kanya sa Islam ay Maryam na anak ni Emran, subalit si Kristo ay nilikha na walang tatay. Si Emran na ama ni Maria ay isa sa mga pinili ng Diyos na kung saan ay pinagkalooban ng higit na mainam na pamilya sa kanyang kapanahunan. Narito ang talata na nabanggit sa Banal na Qur-ân ayon sa kahulugan nito sa wikang tagalog: ((Katotohanang pinili ng Allah si Adan, at si Noah, at ang pamilya ni Abraham, at ang pamilya ni Emran na higit na mainam sa mga nilalang (sa kanilang kapanahuna))) 3:33.

Ayon kay Ibn Katheer (kaawaan siya ng Diyos) kanyang sinabi: at walang pagtatalo na si Maryam (sumakanya ang kapayapaan) ay nagmula sa supling ni David (sumakanya ang kapayapaan), na ang kanyang ama ay si Emran higit na madasalin sa mga angkan ng Israel noong kapanahunan niya.

Bakit tinawag si Hesus na Kristo?

Bagaman napag-alaman natin na ang ibig sabihin ng Kristo sa wikang Arabik ay Maseeh, kaya narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit tinawag si Hesus na Maseeh ayon sa mga nabanggit ng mga Pantas sa Islam:

  1. Nabanggit ayon kay Ibn Abbas (kalugdan siya ng Diyos): dahil sa siya ay walang napupunasan (nahahawakan) na taong may kapansanan kundi ito ay gumagaling.
  2. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay tunay na matapat.
  3. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay makinis ang ilalim ng paa na kung saan ay walang suwelas.
  4. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay maraming nilalakbay.
  5. Nabanggit ng iba: dahil sa siya ay nilikha ng Diyos ng mabuting pagkalikha.

Sino si Kristo?

Ang salitang Kristo ay naging literal na katawagan kay Hesus sa wikang Pilipino, subalit ang katawagan nito sa salitang Griyego ay Christos, sa Hebrew ay Messiah, at sa Arabik naman ay Maseeh (sumakanya ang kapayapaan).

Sa madaling salita, ayon sa pananampalataya ng mga Kristiyano tungkol kay Kristo, siya ay Diyos, Diyos na nagkatawang-tao, anak ng Diyos, Tagapagtubos ng kasalanan, naipako sa krus…

Ayon naman sa pananampalataya ng mga Muslim tungkol kay Kristo, siya ay hindi Diyos, hindi Diyos na nagkatawang-tao, hindi anak ng Diyos, hindi Tagapagtubos ng kasalanan, hindi naipako sa krus kundi siya ay isang Propeta at Sugo ng Diyos…

ANG PAGYAKAP KO SA ISLAM at MAGING ALIPIN NG ALLAH!

Assalaamo Alaykom Warahmatullah Wabarakatuh! Ang maikling kasaysayan ng aking pag yakap sa ISLAM! Lingid sa aking kaalaman at paniniwala na halos paniniwala rin ng mga ibang relihiyon o di kaya KRISTIYANO na ang mga muslim ay masama bunga na rin sa mga pahayagan o nilalaman ng ibang mga babasahin na ang muslim ay mga walang takot sa DIYOS na ang muslim ay terrorism, etc. mga bagay na hindi magagandang gawain… Sa hindi inaasahang pangyayari ako’y napadpad dito sa bansang MUSLIM dahil narin sa kagustuhan ng ALLAH! Sa aking pinaglilingkuran nagkaroon ako ng mga customer o itinuturing na mga tunay na kaibigang muslim isang araw binigyan ako ng mga babasahin ukol sa ISLAM at ako po ay nagkaroon ng interes na basahin ito upang makapulot ng aral ng mga salita ng ALLAH, sa mga sumunod na pagkakataon isang kaibigang muslim na naman ang lumapit upang bigyan ulit ng mga babasahin at ito’y hango na naman sa ISLAM at aking pingalagaan ang mga babasahing ito… AT ANG MGA AKLAT na ito ay ang mga sumusunod… ISLAM IN CONCEPT, MUSLIM CHRISTIAN DIALOGUE, THE TRUTH ABOUT THE ORIGINAL SIN, WHO IS MUHAMMAD? Peace be upon him! At ang pinakahuli ay ang LIMANG HALIGI NG ISLAM.. at kung hindi ako nagkakamali ay kasama sa aming pinag aralan nung ELEMTARY, HIGH SCHOOL at ito ay sa ARALING PANLIPUNAN or SOCIAL STUDIES…. ako’y humingi ng pahintulot o isang premonition sa ALLAH at sabi ko isa nalang pag may lumapit at mang alok ulit patungo sa mga SALITA NG DIYOS ay aking tatanggapin at ako’y magpapakupkop sa ALLAH…. isang araw pinapunta ako sa tanggapan ng aking pinaglilingkurang dalawang DOKTOR at ako’y namangha dahil inanyayahan nila ako upang makinig sa mga salita ng diyos sa tulong ng mga inanayayahan nilang mangangaral tungkol sa ALLAH at BANAL NA QURAN na habang binabasahan ako ay para akong nakalutang at ang gaan-gaan ng pakiramdam na diko mawari kung bakit walang tigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata at pati mga balahibo ko ay tumatayo at doon ko naramdaman sa aking sarili na ito na yong hinihingi ko sa kanya….. kinabukasan SEPTEMBER 3 aking kapanganakan or date of birth ALLAHU AKBAR itong date din na ito ako nagpakupkop sa ALLAH…. VERY AMAZING…. at ito rin po ang araw ng ramadan kaya maituturing ko sa aking sarili na ito’y isang mahalagang bagay o regalo na binigay at ipinagkaloob sa akin ng ALLAH! at dahil narin sa aking mga pinagsisilbihan at mga kapatirang muslim na nagbigay inspirasyon kaya ako ay kusang loob na nagpakupkop sa ALLAH maging sa IPC na nagpatuloy upang ipaalam o ipangaral ang mga aral patungkol sa ALLAH o ISLAM kayo ang mga naging instrumento ng ALLAH sa pagyakap ko sa ISLAM…. at sa pamamaraang ito ay nabuksan ang aking isipan na mali pala ako o ang mga ibang tao sa maling iniisip nila ukol sa mga muslim… ANG SARAP PALANG MAGING ALIPIN NG ALLAH! GOD BLESS US ALL!

FAVOR SA MGA QURAYSH

ILAN SA MGA IBINIGAY NG ALLAH NA FAVOR SA MGA QURAYSH NA HINDI IBINIGAY SA IBA:
(1) nasa kanila ang khilafah.
(2) nasa kanila ang pangangasiwa sa Ka’bah.
(3) nasa kanila ang patubig o tubig na maiinom.
(4) nasa kanila ang Propeta.
(5) tinulungan sila ng Allah sa panahon ng Elepante (feel).
(6) nasa kanila ipinahayag ang surah na hindi ipinahayag sa iba (li eela fi quraysh…)

5 Ibinigay kay Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam)

Narito ang limang ibinigay kay Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) na hindi ibinigay sa sinuman sa nauna sa kanya:
1. Tinulungan siya ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa kanyang mga kaaway na natatakot sa kanya ang kanyang mga kaaway.
2. Ginawa sa kanya ng Allǎh ang lupa bilang Masjid at dalisay na kung maabutan ng Ṣalâh ang sinuman sa kanyang mga ummah ay puwede na magsagawa ng Ṣalâh.
3. Ipinahintulot sa kanya ang mga panalo na hindi ipinahintulot sa nauna sa kanya (mga napanalunan sa digmaan).
4. Binigyan siya na magiging tagapamagitan (Shafâàh) sa araw ng paghuhukom para sa kanyang mga pamayanan.
5. Isinugo siya para sa sangkatauhan.

Redentor Dabatos (Nadeem)

Noong nalaman ko na ako ay makakapunta sa Omrah ay wala ng hihigit pang kasiyahan na naramdaman ko para bang ako na ang pinakamasayang tao sa Mundo. Noong isuot ko na ang Ihram (tapis at balabal na puti) ay naramdaman ko na isa na akong ganap na Muslim. Noong bigkasin ko ang “Labbayka Allahumma Labbayk..” pakiramdam ko ay ginagabayan kami ng Allah habang binibigkas ko ang mga dasal na iyon. Noong makita ko ang Ka’bah ay parang hinaplos ng Allah ang aking puso na para bang isa ako sa ipinanganak muli. Noong ako ay nasa loob ng Masjidil Haram ay subrang kasiyahan dahil nakaapak ako sa Bahay ng totoong tagapaglikha yon ay ang Allah. Habang ako ay umiikot sa Ka’bah ay walang hangang kasiyahan at lalo kung pinatibay ang aking pananampalataya dahil alam ko naroon ang Allah na nakikinig sa mga dasal ko. Habang hinahalikan ko ang Black Stone ay naramdaman kong ginagabayan ako ng Allah dahil sa dami ng mga taong naroon isa ako sa nakahalik. Pag-inom ko sa Zamzam ay parang nahugasan ang buo kong katawan dahil sa tubig na iyon. Paglakad ko sa pagitan ng Safa at Marwah ay para bang may hinahanap akong hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko sa mga oras na iyon. Pagdalaw ko sa Masjid ni Propeta ay para bang malapit ako sa tuyan na tagapagdala sa tunay na salita ng Allah at subrang kasiyahan. Pagdalaw ko sa libingan ni Propeta ay masarap ang pakiramdam ko at parang nakatingin siya sa lahat ng mga naroon.

Malaki ang pasasalamat ko sa IPC sa lahat ng bumubuo nito at sa lahat ng mga organizer ng Omrah, maraming salamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataong maranasan umapak sa banal na lupa ng mga Propeta at mga Muslim.