Category Archives: Mga Kasabihan

Kumain Ng Marami

قال بعض الحكماء: مَنْ كثُر أكلُه كثُر شُرْبُه، ومَنْ كثُر شُربُه كثُر نَومه

Sinabi ng ilan sa mga may karunungan: Ang sinumang kumain ng marami ay iinom rin ng marami, at ang sinumang uminom ng marami ay matutulog ng marami.

Kasalanan At Kabutihan

قال بعض العلماء رحمهم الله: العبدُ بين ذنبٍ ونعمةٍ لا يُصلِحُها إلا الحمدُ والاستغفار

Sinabi ng ilan sa mga Pantas kaawaan sila ng Allǎh: Ang alipin (tao) ay nasa pagitan ng kasalanan at kabutihan, walang makakaakma nito maliban lang sa pasasalamat at paghihingi ng kapatawaran sa Allǎh.

Sakit At Gamot

قال قتادة رحمه الله: القرآن يدلُّكم على دائكم ودوائكم. أما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار

Sinabi ni Qataadah kalugdan siya ng Allǎh: Ang Qur’ân ay itinuturo nito sa inyo ang inyong sakit at ang inyong gamot. Ang inyong sakit ay ang inyong mga kasalanan, at ang inyong gamot naman ay ang paghihingi ng kapatawaran.

Nakakapagtataka

قال علي كرم الله وجهه: العجب ممن يَهلِكُ ومعه النجاة، قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار

Sinabi ni ‘Ali kalugdan siya ng Allǎh: Ang nakakapagtataka na tao ay ang sinumang mapapahamak samantalang nasa kanya ang kaligtasan; mayroong nagtanong: Ano po ba ang kaligtasan na iyon? Sinabi niya: Ang paghihingi ng kapatawaran.