7 Mortal na Kasalanan

Mayroong pitong mga mortal na kasalanang nabanggit ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) na kung saan ay nararapat na iwasan ng bawat Muslim, lalaki man o babae.

Ayon kay Abu Hurayrah (Raḍi-Allǎhu ànhu), katotohanang sinabi ni Propeta Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam): “Layuan ninyo ang pitong mga mortal na kasalanan!” sila’y nagsabi: O Sugo ng Allǎh! Ano ba ang pitong yaon? kanyang sinabi: “Ang pagtatambal sa Allǎh, at ang pangkukulam, at ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allǎh maliban na lamang kung sa tama, at ang pagkain ng Ribâ (pagpapatubo ng salapi), at ang pagkain ng salapi ng ulila, at ang pagtalikod sa araw ng labanan, at ang paghagis (pagbintang ng masama) sa mga babaeng inosenteng mga nananampalataya.” Napagkasunduan ang Ⱨadeeth na ito nina Al-Bukhâri at Muslim. Tingnan ang Fiqhus Sunnah, Ikatlong Bahagi, Pahina 129.

Ang Pagtutulungan Sa Kasalanan At Pagsuway

Sa relihiyong Islam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kabutihan o kagandahang-asal sang-ayon sa kautusan ng Allah (SWT) at sa tradisyon ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan), subalit ipinagbabawal naman ang pagtutulungan tungkol sa kasalanan at pagsuway, kaya nararapat na iwasan ang lahat ng mga gawaing labag sa Allah (SWT) sapagkat matindi ang kaparusahan sa araw ng paghuhukoom. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. المائدة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At magtulungan kayo sa isa’t isa sa kabutihan at pagkatakot sa Allah, datapuwa’t huwag kayong magtulungan sa isa’t isa sa kasalanan at pagsuway, at katakutan ninyo ang Allah, katotohanang ang Allah ay malupit sa kaparusahan}} 5:2.

Ang Pagputol Sa Relasyong Pagkakamag-anakan

Minsan ay mayroong mga tao na kapag namatay na ang kanyang mga magulang o di kaya’y kapag binigyan siya ng Allah (SWT) ng magandang pamumuhay ay puputulin na niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak, makakalimutan na niya ang kanyang mga kamag-anak lalo na kung sila ay mga mahihirap lamang. Ang taong pinuputol niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak ay malilihis na sa landas ng patnubay. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. محمد

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Na ano marahil kung kayo ay tumalikod (sa pananampalataya) ay magsisigawa kayo ng kasamaan sa lupa at inyong pagpuputul-putulin ang inyong mga pagkakamag-anakan? * Sila nga (mga nagsisigawa ng kasamaan) ang mga taong isinumpa ng Allah, kaya ginawa Niya silang mga bingi (sa pakikinig ng katotohanan) at binulag Niya ang kanilang mga paningin (sa landas ng patnubay)}} 47:22-23.

At sa isang Hadeeth, ayon sa ama ni Muhammad Jubair na anak ni Mut’em (R’A), katotohanang sinabi ng Sugo ng Allah (S’AWS): ((Hindi makakapasok sa Paraiso ang qaati’ (taong pinuputol niya ang relasyong pagkakamag-anakan))). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim

Ang Paglapastang Sa Mga Magulang

Kung susuriin natin mabuti ay mayroong tatlong panahon na paghihirap ng ina sa kanyang sanggol. Una: sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. Ikalawa: sa panahon ng kanyang panganganak. Ikatlo: sa panahon ng kanyang pagpapasuso o di kaya’y pag-aalaga sa kanyang sanggol. Kaya, nararapat sa sinumang tao ang mabuting pagsunod, pakikitungo sa kanyang mga magulang at huwag silang lapastangan lalo na kung sila ay sumapit na sa katandaang gulang sapagkat ang paglapastang sa mga magulang ay napakalaking kasalanan. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا. الإسراء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba maliban lamang sa Kanya (Allah), at kayo ay maging mabuti (masunurin sa pagsunod) sa inyong mga magulang. Kung sumapit na sa panahon ng iyong buhay sa katandaang gulang ang isa sa kanila, o di kaya’y silang dalawa ay huwag kang mangusap sa kanila na may pag-iismid (mga salitang hindi magaganda), at huwag mo silang pagmumurahin (mga salita o gawaing marurumi), datapwa’t mangusap ka sa kanila ng salitang marangal}} 17:23.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. الإسراء

{{At iyong ibaba (gawin) ang iyong sarili para sa kanila na nagpapakumbaba na taglay ng iyong awa (sa kanila), at sabihin mo: O aking Panginoon!  Kaawaan Mo silang dalawa na katulad ng kanilang pag-aaruga sa akin nang ako ay maliit pa}} 17:24.

At sa isang Hadeeth, ayon sa ama ni Bakrah Nafee’ na anak ni Al-Haarith (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Tandaan (ninyong mabuti)! Babanggitin ko sa inyo kung ano ang pinakamalaking kasalanan? – tatlong beses niya inulit – aming sinabi: Oo, O sugo ng Allah. Sinabi niya: ((Ang pagtatambal sa Allah at ang hindi pagsunod sa mga magulang)). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim

Ang Pakikipagtalik Sa Hayop

Walang taong nakikipagtalik sa hayop kundi ang taong marumi at mababa ang puri. Ang pakikipagtalik sa hayop ay kabilang sa gawaing pangangalunya, at kung ito ay ipinagbabawal sa mga kalalakihan ay ganon din na ipinagbabawal sa mga kababaihan. Sa isang Hadeeth, ayon sa anak ni ‘Abbaas (kalugdan siya ng Allah), katotohanang sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Ang sinumang lalaki na makipagtalik sa hayop, ay patayin ninyo siya at patayin ninyo ang hayop kasama niya)). Tingnan ang Al-Fiqhol Jinaa-i Fil Islam, Pahina 271

Ang Pakikipagtalik Sa Puwit Ng Babae

Kapag nakipagtalik ang lalaki sa kanyang asawa ay maaari siyang makipagtalik sa anumang paraan ng pakikipagtalik nakaharap man ang babae o nakatalikod basta’t huwag lang sa puwit ng babae sapagkat ito ay ipinagbabawal, at ang sinumang guma nito ay siya’y mapapalayo na sa awa ng Allah (SWT). Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Ang inyong mga asawa ay isang taniman para sa inyo, kaya inyong lapitan ang inyong mga taniman (kayo ay makipagtalik sa inyong mga asawa) sa anumang paraan na inyong naisin}} 2:223.

At sa isang Hadeeth, ayon kay Khuzaimah na anak ni Thaabit (kalugdan siya ng Allah): ((Katotohanang ang Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) ay ipinagbawal niya na makipagtalik ang isang lalaki sa puwit ng kanyang asawa)). Sa isa pang Hadeeth, ayon sa ama ni Hurairah (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Isinumpa (malayo sa awa ng Allah) ang sinumang lalaki na makipagtalik sa puwit ng kanyang asawa)).

Ang Pakikipagtalik Sa Babaeng May Regla o Nifaas

Ang regla sa wikang arabik ay HAYD. Ito ay ang dugo na lumalabas sa babae kapag dumating ang panahon ng paglabas nito. Ang dugong ito ay kulay itim na hindi kanais-nais ang amoy, kaya ipinagbabawal na makipagtalik sa babaeng may regla habang hindi natatapos ito huminto dahil sa ito ay marumi. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagreregla (ng mga babae), sabihin mo na ito ay marumi, kaya layuan ninyo silang mga babae sa kanilang pagreregla, at huwag ninyo silang lapitan (huwag makipagtalik) hanggang sa sila ay malinis. At kung nakapaligo (malinis) na sila, sila ay inyong lapitan (makipagtalik) sa paraan na ipinag-utos ng Allah, katotohanang ang Allah ay nagmamahal sa mga nagbabalik-loob sa Kanya at nagmamahal sa mga nagpapadalisay ng kanilang mga sarili}} 2:222.

Ang Nifaas naman ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay ang dugo na lumalabas sa babae dahil sa kanyang panganganak, at ang karaniwang bilang ng nifaas ay apatnapung-araw o di kaya’y apatnapu’t limang-araw sang-ayon sa pagkakaiba ng mga pantas sa Islam, hihintayin ng lalaki na matapos ang bilang na ito bago siya makipagtalik sa kanyang asawa.

Ang Pakikipagtalik Ng Kapwa Lalaki o Kapwa Babae

Ang pagpatol ng lalaki sa kanyang kapwa lalaki o ang babae sa kanyang kapwa babae ay isang malaswang gawain na hindi katangap-tanggap sa mata ng tao, itinuturing din ito na pangangalunya. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. الأنعام

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At huwag kayong lumapit sa mga malaswa maging ito man ay nakalantad o nakalingid}} 6:151.

Sa isang Hadeeth, ayon kay Abi Musa (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Kapag nakipagtalik ang lalaki sa kanyang kapwa lalaki ay silang dalawa ay gumawa ng pangangalunya. At kapag nakipagtalik ang babae (sa kanyang kapwa babae) ay silang dalawa ay gumawa ng pangangalunya)). Iniulat ni Al-Bayhaqi

Ang Pangangalunya

Ang pangangalunya ay ang pakikipagtalik ng isang lalaki sa babaeng hindi naman sila kasal. Ito ay ipinagbabawal sapagkat ito ay isang malaswang gawain, at ang sinumang gumawa nito ay doble ang kanyang kaparusahan pagdating sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا. الإسراء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At huwag kayong lumapit sa pangangalunya, katotohanang ito ay malaswa at masamang gawi}} 17:32.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. الفرقان

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At ang sinumang gumawa nito ay makakatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing doble para sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay, at siya ay mananatili roon sa kahihiyan}} 25:68-69.

Ang Pagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan at nananampalataya

Ang pagpaparatang ng mga masasamang bagay sa kapwa ay ipinagbabawal sa relihiyong Islam. Narito ang talata na ipinahayag ng Allah (SWT) noong ang mga tao ay pinaparatang nila si Aaisha (kalugdan siya ng Allah) na asawa ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) ng pangangalunya.

Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Katotohanang ang mga nagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan, at nananampalataya, sila (na nagpaparatang) ay isinumpa sa Mundo at sa Kabilang Buhay, at sa mapasakanila ang matinding kaparusahan}} 24:23.

Narito naman ang talata na bilanag kaparusahan ng taong nagpaparatang ng pangangalunya sa kanyang kapwa o sa mga babaeng malilinis. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At sila na nagpaparatang sa mga babaeng malilinis, at hindi makapagtanghal ng apat na saksi, hampasin ninyo sila ng walumpung hampas, at huwag ninyo tanggapin sa kanila ang kanilang pagsaksi kahit kailan, at sila ay mapaghimagsik}} 24:4.

Ang pagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan at nananampalataya ay ika-7 sa mga mortal na kasalanan na nabanggit sa Hadeeth ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan).

Narito ang Hadeeth tungkol sa mga nabanggit kamakailan na kung saan ay mga mortal na kasalanan. At ayon sa ama ni Hurayrah (kalugdan siya ng Allah), ayon kay Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) kanyang sinabi: ((Layuan ninyo ang pitong mga mortal na kasalanan)). Sila ay nagsabi: O Sugo ng Allah! Ano ba ang mga iyon? Kanyang sinabi: ((Ang pagtatambal sa Allah; ang karunungang-itim (black-magic); ang pagpatay ng tao na ipinagbabawal ng Allah maliban lang kung makatarungan; ang pagkain ng Riba (pagpapatubo); ang pagkain ng salapi ng ulila; ang pagtalikod sa araw ng digmaan; at ang pagpaparatang sa mga babaeng malilinis, walang kasalanan at nananampalataya)). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim.