Category Archives: Pagsamba

Ang Pagsasagawa ng Omrah

Ang pagsasagawa ng Omrah ay isa rin sa mga tungkulin ng mga Muslim lalaki man o babae. Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. سورة البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: At inyong isagawa (nang ganap) ang ajj at ang Omrah para sa Allǎh. (Al-Baqarah 2:196)

Narito ang mga haligi at mga obligado na nararapat gawin ng sinumang magsasagawa ng Omrah:

 1. Irâm: ibig sabihin nito ay magsuot ng Izâr (balabal na puti) at Ridâ (tapis na puti) ang mga lalaki, at ang mga babae naman ay maaaring sumuot ng kahit anong damit ngunit kailangang maging masigasig lang na takpan ang sarili. Isinasagawa ang Iⱨrâm pagkatapos maligo sa Meeqât at ito ang bibigkasin kapag naisuot na ang Iⱨrâm “Labbayka Omrah” na may kasamang niyyah (layunin).
 2. awâf: ibig sabihin nito ay mag-ikot ng pitong beses sa Ka’bah lalaki man o babae, magsisimula sa Ⱨajar Aswad (black stone) at doon din magtatapos. Manalangin habang nagsasagawa ng Ṭawâf o kaya’y magbasa ng mga talata ng banal na Qur’ân.
 3. Sa’yi: ibig sabihin nito ay mag-ikot ng pitong beses sa Safâ at Marwah, mag-uumpisa sa Safâ at matatapos naman sa Marwah lalaki man o babae. Manalangin habang nagsasagawa ng Sa’yi o kaya’y magbasa ng mga talata ng banal na Qur’ân.
 4. alq / Taqeer: ibig sabihin nito ay magpakalbo o kaya’y magpagupit ng buhok ang mga lalaki, at ang mga babae naman ay hindi na kailangang magpakalbo subalit babawasan lamang nila ng kunti ang kanilang buhok.

Ṣalâh, Pakain ng Kaluluwa ng Tao

Kung papansinin nating mabuti, ang katawan ng tao ay mayroong dalawang bahagi, at ang bawat bahagi nito ay nangangailangan ng pagkain upang maging malakas. Sa madaling salita ay ang dalawang bahaging ito ay ang pisikal na bahagi at ang ispirituwal na bahagi ng katawan. Ang pisikal na bahagi ay pinakakain ito sa pamamagitan ng mga pagkain tulad ng kanin, tinapay, karne at tubig o anumang mga pagkain upang maging malusog ang katawan. Kaya kung pinakakain ang pisikal na bahagi ay gayon din ang ispirituwal na bahagi nito, kailangan ding pakainin ito upang maging malusog at malayo sa pagkakasala, at ang pagkain nito ay ang pagsasagawa ng Salâh o kaya’y ang pagsamba sa Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ).

Ayon kay Abu Hurayrah (Raḍi-Allǎhu ànhu) kanyang sinabi: narinig ko ang Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) na nagsasabi: “Ano sa tingin ninyo, kung may isang ilog sa tabi ng pintuan ng isa sa inyo at doon naghuhugas (o naglilinis) ng limang beses bawat araw, mayroon pa kayang matitirang dumi sa kanya?” Sinabi nila: wala na pong matitirang dumi sa kanya. Sinabi niya: “Iyan ay katulad ng limang beses na pagsasagawa ng Salâh, tinatanggal ng Allǎh ang kasalanan.” Napagkasunduan ang Ⱨadeeth na ito nina Al-Bukhâri at Muslim, Tingnan ang Sharⱨ Riyâḍuṣ Ṣâliⱨeen, Ⱨadeeth 1/1042, Ikatlong Bahagi, Pahina 264.

Samakatuwid, ang tao ay naliligo o naghuhugas para maging malinis ang pisikal na bahagi ng kanyang katawan, gayon din ang ispirituwal kailangang linisin ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Salâh.

Ang Wuḍu at Ang Pamamaraan nito

Bago isagawa ang Ṣalâh, kailangang maging malinis at dalisay. Ang pagkakadalisay ay maaaring makamtan ito sa pamamagitan ng pagliligo ng buong katawan o kaya’y sa pagsasagawa ng Wuḍu. Ang ibig sabihin ng Wuḍu ay ang paghuhugas sa ilang partikular na bahagi ng katawan sa pamamagitan ng malinis na tubig na kailangang ayon sa pagkasunud-sunod at tuluy-tuloy. Ito ay isang patakaran bago isagawa ang Ṣalâh. Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. سورة المائدة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: O kayong mga nananampalataya, kapag kayo’y nagnanais magsagawa alâh ay hugasan ninyo ang inyong mukha at ang inyong mga kamay hanggang sa siko, haplusin ninyo (ng basang palad) ang inyong ulo, at hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang sa bukong­-bukong. (Al-Mâidah 5:6)

Ang pamamaraan ng Wuḍu ay ang mga sumusunod:

 1. Kailangang magkaroon ng Niyyah (Layunin) sa sarili na magsagawa ng Wuḍu at huwag na bigkasin ito.
 2. Banggitin ang Bismillǎh (Sa Ngalan ng Allǎh) bago magsimula.
 3. Hugasan ang dalawang kamay ng tatlong beses, mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa pulso, tiyaking ang lahat ng bahagi pati na ang pagitan ng mga daliri ay mabasa ng tubig.
 4. Magmumog ng tubig ng tatlong beses, kanang kamay ang gamitin sa pagmumog.
 5. Hugasan ang ilong sa pamamagitan ng pagsinghot ng tubig ng tatlong beses, at isinga ang tubig na ipinasok sa ilong.
 6. Hugasan ang mukha o maghilamos ng tatlong beses hanggang sa mga tainga, nuo at baba kasama na ang balbas.
 7. Hugasan ang mga braso ng tatlong beses, mula sa pulso hanggang sa siko, kanan ang mauna bago ang kaliwa.
 8. Haplusin ng basang kamay ang ulo ng isang beses lamang, mula sa tinutubuan ng buhok sa nuo hanggang sa batok nito at pabalik, pagkatapos ay haplusin ang mga tainga.
 9. Hugasan ang mga paa ng tatlong beses, mula sa dulo ng mga daliri hanggang sa bukong-bukong, kanan ang mauna bago ang kaliwa.

Pagkatapos maisagawa ang Wuḍu ay bigkasin ang: “Ash-hadu an Lâ ilâha illa-Allǎh, wa Ash-hadu anna Muammadan Àbduhu wa Rasooluh” – ang kahulugan nito sa tagalog – Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allǎh, at ako ay sumasaksi na si Muⱨammad ay Kanyang Alipin at Sugo.

Tanong 1: Ano ang Ramadân?

Sagot: Ang Ramadan ay katawagan sa ika-9 na buwan ng Hijri o ng Islamic Calendar. Sa buwan na ito ay nag-aayuno ang mga Muslim. Ang buwan ng Ramadân ay dito ipinahayag ang banal na Qur-ân. Sabi ng Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. سورة البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: (Ang buwan ng Ramadan ay dito ipinahayag ang Qur-ân, bilang patnubay sa sangkatauhan at malinaw na tand (o katibayan) at pamamtayan (sa pagitan ng tama at mali)) 2:185.

Du’a Bago Dumating ang Ramadan

sa mga kapatid namin na mga Muslim, kapag ganitong mga araw na malapit na ang Ramadan ay kanais-nais na manalangin (du’a) at ito ang panalangin na ipinangaral sa atin ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan):

“ALLAHUMMA AHIL-LAHO ‘ALAYNA BILYUMNI WAL-IMAN, WASSALAMATI WAL-ISLAM, RABBI WA RABBUKA ALLAH”

O Allah! ipakita Mo sa amin ang Buwan na may kasa-kasamang katiwasayan at pananampalataya, at may kasa-kasamang kapayapaan at Islam. O Allah! na aking Panginoon at inyong Panginoon.

5 Haligi Ng Islâm

Ang Islâm ay mayroong limang haligi na kung saan ay kailangang malaman ng bawat Muslima lalaki man o babae.

1. Shahâdatayn (pagsasaksi sa Kaisahan ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ), at pagsasaksi sa pagka-Propeta ni Muⱨammad (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam).

2. alâh (pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw).

3. Zakâh (pagbibigay ng katungkulang kawang-gawa).

4. awm (pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍân).

5. ajj (paglalakbay sa Makkah).

Ayon kay Omar (Raḍi-Allǎhu ànhu) kanyang sinabi: “Isang araw habang kami ay nakaupo kasama ang Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu Àlayhi wa Sallam) ay lumitaw sa aming harapan ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit at ang buhok ay napakaitim, walang nakikita sa kanya na bakas ng paglalakbay, at walang nakakakilala sa kanya kahit isa sa amin, hanggang sa siya’y umupo sa harapan ni Propeta, at itinumbok niya ang kanyang dalawang tuhod sa dalawang tuhod ni Propeta, at ipinatong niya ang kanyang dalawang palad sa dalawang hita ni Propeta at kanyang sinabi: O Muⱨammad! Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islâm? Sinabi ng Sugo ng Allǎh: “Ang Islâm ay ang iyong pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allǎh at si Muammad ay Sugo ng Allǎh, at ang iyong pagsasagawa ng alâh, at ang iyong pagbibigay ng Zakât (katungkulang kawang-gawa), at ang iyong pag-aayuno sa buwan ng Ramaân, at ang iyong pagsasagawa ng ajj kung sakaling ito’y kaya mo.” Kanyang sinabi: tama ka. At kami ay nagulat sa kanya dahil sa siya ay nagtatanong subalit nagsasabi na tama ang Propeta…

Mga Magagandang Gawain Sa Buwan Ng Ramadan

1. Pag-aayuno.

2. Pagsuhoor o pagkain bago sumapit ang bukang liway-way.

3. Pag-iftaar o pagkain sa oras ng takip silim.

4. Pananalangin sa Allah (SWT).

5. Pagbasa ng Qur-ân.

6. Pagdarasal ng Taraweeh o pagdarasal ng tagdadalawang rak’ak pagkatapos ng Esha.

7. Pagdarasal ng Qiyamullayl o pagdarasal ng hating gabi.

8. Pamimigay ng Sadaqah o kawang-gawa.

9. Pagsasagawa ng Omrah.

10. Paggunita sa Allah (SWT).

11. Paghingi ng kapatawaran.

Mga Kahalagahan Ng Buwan Ng Ramadan

● Ayon sa ama ni Hurairah (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad (S’AWS): ((Ang sinumang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan alang-alang sa kanyang pananampalataya sa Allah at hangad niyang matamo ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan)) napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim.

● Ayon sa ama ni Hurairah (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad (S’AWS): ((Ang sinumang magdasal ng Taraweeh alang-alang sa kanyang pananampalataya sa Allah at hangad niyang matamo ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan)) napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim.

● Ayon sa ama ni Hurairah (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ni Propeta Muhammad (S’AWS): ((Ang sinumang magdasal ng Laylatol Qadr alang-alang sa kanyang pananampalataya sa Allah at hangad niyang matamo ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan)) napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhari at Muslim.

Itutuloy…