Ang Qur’ân ِِِAy Higit Na Napangangalagaan

Ang Qur’ân ay ginarantiya ng Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) na Kanyang pangangalagaan ito laban sa paglalaro o maruming pag-iisip upang ito ay mabago, kaya kailanman ay walang makakapagdulot ng kahit na kaunting pagbabago sa Qur’ân. Sinabi ng Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) sa banal na Qur’ân:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورة الحجر

Ayon sa kahulugan ng taltang ito: Katotohanang Kami ang nagpapahayag ng Dzikr (Qur’ân), at katiyakang ito ay Aming pangangalagaan.” (Al-Ḥijr 15:9).

Kaya, ang banal na Qur’ân ay higit na napangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian hindi katulad ng mga naunang kasulatan na kung saan ay dumanas ng pagbibigay sira, pagdagdag at pagbabawas sa mga talata.

Ang Kahulugan Ng Qur’ân

Ang Qur’ân ay salita ng Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) na ibinaba kay Propeta Muḥammad (Ṣalla-Allahu ‘Alayhi wa Sallam) sa pamamagitan ni Jibreel (Anghel Gabriel) na nagsisimula sa Sūrah Al-Faatiḥah at nagtatapos sa Sūrah An-Naas.

Ito ang kahuli-hulihan sa mga banal na Kasulatan na ipinagkaloob sa mga naunang Propeta ‘Alayhimus Salām (sumakanila ang kapayapaan). Ito ay walang pag-aalinlangangang nagmula sa Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) bilang isang patnubay sa mga taong may pangangamba o pagkatakot sa Kanya. Sinabi ng Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) sa banal na Qur’ân:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. سورة البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: Ito ang Aklat (Qur’ân) na walang pag-aalinlangan dito, ang tunay na patnubay sa mga may pagkatakot sa Allǎh.” (Al-Baqarah 2:2).