Ang Karapatan Ng Mga Kapitbahay

1. Ang Pagiging Mabuti sa mga Kapitbahay: Ayon kay ‘Abdullah bin Omar bin Al-‘Aas (kalugdan siya ng Allǎh), katotohanang sinabi ni Propeta Muḥammad (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam): “Ang mas mainam sa mga magkakasama para sa Allǎh ay ang may mabuting pakikisama sa kanila sa kanyang kasama, at ang mas mainam sa mga magkakapitbahay para sa Allǎh ay ang may mabuting pakikipagkapitbahay sa kanila sa kanyang kapitbahay.” Iniulat ni At-Tirmidzi, Tingnan ang Tafseer Ibnu Katheer, Unang Bahagi, Pahina 457.

2. Ang Pagbibigay ng Pagkain sa mga Kapitbahay: Sa isang naisalaysay na Ḥadeeth, sinabi ng Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam): “Wala sa isang nananampalataya na siya’y nabubusog at ang kanyang kapitbahay ay nagugutom sa kanyang tabi.” Tingnan ang Binaa Al-Usrah Al-Muslimah, Pahina 261. Sa isa pang Ḥadeeth, ayon sa ama ni Dzarr (kalugdan siya ng Allǎh) kanyang sinabi: Sinabi ng Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam): “O ama ni Dzarr! Kapag ikaw ay nagluto ng maraqah (sabaw na may laman) ay damihan mo ang tubig niya, at pamimigyan mo ang iyong mga kapitbahay.” Iniulat ni Muslim, Tingnan ang Sharⱨ Riyaaḍuṣ Ṣaaliḥeen, Ḥadeeth 2/304, Ikalawang Bahagi, Pahina 96.

3. Ang Pagbibigay ng Regalo sa mga Kapitbahay: Sa isang naisalaysay na Ḥadeeth, sinabi ng Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam): “Magbigayan kayo ng regalo upang kayo ay magmahalan.” Tingnan ang Binaa Al-Usrah Al-Muslima, Pahina 261. Sa isa pang Ḥadeeth, ayon kay ‘Aaishah (kalugdan siya ng Allǎh) kanyang sinabi: Sinabi ko: O Sugo ng Allǎh! Katotohanang ako’y may dalawang kapitbahay at alin sa dalawang ito ang bigyan ko ng regalo? Sinabi niya: “Sa alin ang pinakamalapit sa kanilang dalawa ang pintuan niya sa iyo.” Tingnan ang Ṣaḥeeḥ Al-Bukhaari, Ḥadeeth 6020, Pahinan 711.

4. Ang Hindi Paggawa ng Anumang Kasamaan sa mga Kapitbahay: Ayon kay Abū Hurayrah (kalugdan siya ng Allǎh) kanyang sinabi: Katotohanang sinabi ng Sugo ng Allǎh (Ṣalla-Allǎhu ‘Alayhi wa Sallam): “Sumpa man sa Allǎh ay hindi (ganap na) nananampalataya! Sumpa man sa Allǎh ay hindi (ganap na) nananampalataya! Sumpa man sa Allǎh ay hindi (ganap na) nananampalataya!” May nagsabi: O Sugo ng Allǎh sino ba siya? Sinabi niya: “Ang taong hindi na nakakapagpahinga ang kanyang kapitbahay dahil sa kanyang kasamaan.” Napagkasunduan ang Ḥadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim, Tingnan ang Sharḥ Riyaaḍuṣ Ṣaaliḥeen, Ḥadeeth 3/305, Ikalawang Bahagi, Pahina 96.

5. Ang Hindi Pagmamanman sa mga Kapitbahay: Sabi ng Allǎh (Subḥaanahu wa Ta’aalaa) sa banal na Qur’ân:

وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. سورة الحجرات

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: At huwag kayong magmamanman, at huwag libakin ng iba (isa) sa inyo ang iba (isa). Gusto ba ng isa sa inyo na kanyang kainin ang laman ng kanyang kapatid na patay? Tunay na kinasusuklaman ninyo ito, datapuwa’t katakutan ninyo ang Allǎh, katotohanang ang Allǎh ang tanging tumatanggap ng pagsisisi (pagbabalik-loob), ang pinakamahabagin.” (Al-Hujuraat 49:12).

Bawat isa sa atin ay may karapatan sa kanyang kapitbahay, kaya ating ibigay ang karapatan ng bawat isa.

Tanong 1: Ano ang Ramadân?

Sagot: Ang Ramadan ay katawagan sa ika-9 na buwan ng Hijri o ng Islamic Calendar. Sa buwan na ito ay nag-aayuno ang mga Muslim. Ang buwan ng Ramadân ay dito ipinahayag ang banal na Qur-ân. Sabi ng Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. سورة البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: (Ang buwan ng Ramadan ay dito ipinahayag ang Qur-ân, bilang patnubay sa sangkatauhan at malinaw na tand (o katibayan) at pamamtayan (sa pagitan ng tama at mali)) 2:185.

Ang Pagtutulungan Sa Kasalanan At Pagsuway

Sa relihiyong Islam ay ipinag-uutos ang pagkakapatiran, pagmamahalan at pagtutulungan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kabutihan o kagandahang-asal sang-ayon sa kautusan ng Allah (SWT) at sa tradisyon ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan), subalit ipinagbabawal naman ang pagtutulungan tungkol sa kasalanan at pagsuway, kaya nararapat na iwasan ang lahat ng mga gawaing labag sa Allah (SWT) sapagkat matindi ang kaparusahan sa araw ng paghuhukoom. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. المائدة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At magtulungan kayo sa isa’t isa sa kabutihan at pagkatakot sa Allah, datapuwa’t huwag kayong magtulungan sa isa’t isa sa kasalanan at pagsuway, at katakutan ninyo ang Allah, katotohanang ang Allah ay malupit sa kaparusahan}} 5:2.

Ang Pagputol Sa Relasyong Pagkakamag-anakan

Minsan ay mayroong mga tao na kapag namatay na ang kanyang mga magulang o di kaya’y kapag binigyan siya ng Allah (SWT) ng magandang pamumuhay ay puputulin na niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak, makakalimutan na niya ang kanyang mga kamag-anak lalo na kung sila ay mga mahihirap lamang. Ang taong pinuputol niya ang kanyang relasyon sa kanyang mga kamag-anak ay malilihis na sa landas ng patnubay. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. محمد

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Na ano marahil kung kayo ay tumalikod (sa pananampalataya) ay magsisigawa kayo ng kasamaan sa lupa at inyong pagpuputul-putulin ang inyong mga pagkakamag-anakan? * Sila nga (mga nagsisigawa ng kasamaan) ang mga taong isinumpa ng Allah, kaya ginawa Niya silang mga bingi (sa pakikinig ng katotohanan) at binulag Niya ang kanilang mga paningin (sa landas ng patnubay)}} 47:22-23.

At sa isang Hadeeth, ayon sa ama ni Muhammad Jubair na anak ni Mut’em (R’A), katotohanang sinabi ng Sugo ng Allah (S’AWS): ((Hindi makakapasok sa Paraiso ang qaati’ (taong pinuputol niya ang relasyong pagkakamag-anakan))). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim

Ang Paglapastang Sa Mga Magulang

Kung susuriin natin mabuti ay mayroong tatlong panahon na paghihirap ng ina sa kanyang sanggol. Una: sa panahon ng kanyang pagdadalang tao. Ikalawa: sa panahon ng kanyang panganganak. Ikatlo: sa panahon ng kanyang pagpapasuso o di kaya’y pag-aalaga sa kanyang sanggol. Kaya, nararapat sa sinumang tao ang mabuting pagsunod, pakikitungo sa kanyang mga magulang at huwag silang lapastangan lalo na kung sila ay sumapit na sa katandaang gulang sapagkat ang paglapastang sa mga magulang ay napakalaking kasalanan. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا. الإسراء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At ang iyong Panginoon ay nag-utos na huwag kayong sumamba maliban lamang sa Kanya (Allah), at kayo ay maging mabuti (masunurin sa pagsunod) sa inyong mga magulang. Kung sumapit na sa panahon ng iyong buhay sa katandaang gulang ang isa sa kanila, o di kaya’y silang dalawa ay huwag kang mangusap sa kanila na may pag-iismid (mga salitang hindi magaganda), at huwag mo silang pagmumurahin (mga salita o gawaing marurumi), datapwa’t mangusap ka sa kanila ng salitang marangal}} 17:23.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. الإسراء

{{At iyong ibaba (gawin) ang iyong sarili para sa kanila na nagpapakumbaba na taglay ng iyong awa (sa kanila), at sabihin mo: O aking Panginoon!  Kaawaan Mo silang dalawa na katulad ng kanilang pag-aaruga sa akin nang ako ay maliit pa}} 17:24.

At sa isang Hadeeth, ayon sa ama ni Bakrah Nafee’ na anak ni Al-Haarith (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Tandaan (ninyong mabuti)! Babanggitin ko sa inyo kung ano ang pinakamalaking kasalanan? – tatlong beses niya inulit – aming sinabi: Oo, O sugo ng Allah. Sinabi niya: ((Ang pagtatambal sa Allah at ang hindi pagsunod sa mga magulang)). Napagkasunduan ang Hadeeth na ito nina Al-Bukhaari at Muslim

Ang Pakikipagtalik Sa Hayop

Walang taong nakikipagtalik sa hayop kundi ang taong marumi at mababa ang puri. Ang pakikipagtalik sa hayop ay kabilang sa gawaing pangangalunya, at kung ito ay ipinagbabawal sa mga kalalakihan ay ganon din na ipinagbabawal sa mga kababaihan. Sa isang Hadeeth, ayon sa anak ni ‘Abbaas (kalugdan siya ng Allah), katotohanang sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Ang sinumang lalaki na makipagtalik sa hayop, ay patayin ninyo siya at patayin ninyo ang hayop kasama niya)). Tingnan ang Al-Fiqhol Jinaa-i Fil Islam, Pahina 271

Ang Pakikipagtalik Sa Puwit Ng Babae

Kapag nakipagtalik ang lalaki sa kanyang asawa ay maaari siyang makipagtalik sa anumang paraan ng pakikipagtalik nakaharap man ang babae o nakatalikod basta’t huwag lang sa puwit ng babae sapagkat ito ay ipinagbabawal, at ang sinumang guma nito ay siya’y mapapalayo na sa awa ng Allah (SWT). Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{Ang inyong mga asawa ay isang taniman para sa inyo, kaya inyong lapitan ang inyong mga taniman (kayo ay makipagtalik sa inyong mga asawa) sa anumang paraan na inyong naisin}} 2:223.

At sa isang Hadeeth, ayon kay Khuzaimah na anak ni Thaabit (kalugdan siya ng Allah): ((Katotohanang ang Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan) ay ipinagbawal niya na makipagtalik ang isang lalaki sa puwit ng kanyang asawa)). Sa isa pang Hadeeth, ayon sa ama ni Hurairah (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Isinumpa (malayo sa awa ng Allah) ang sinumang lalaki na makipagtalik sa puwit ng kanyang asawa)).

Ang Pakikipagtalik Sa Babaeng May Regla o Nifaas

Ang regla sa wikang arabik ay HAYD. Ito ay ang dugo na lumalabas sa babae kapag dumating ang panahon ng paglabas nito. Ang dugong ito ay kulay itim na hindi kanais-nais ang amoy, kaya ipinagbabawal na makipagtalik sa babaeng may regla habang hindi natatapos ito huminto dahil sa ito ay marumi. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. البقرة

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagreregla (ng mga babae), sabihin mo na ito ay marumi, kaya layuan ninyo silang mga babae sa kanilang pagreregla, at huwag ninyo silang lapitan (huwag makipagtalik) hanggang sa sila ay malinis. At kung nakapaligo (malinis) na sila, sila ay inyong lapitan (makipagtalik) sa paraan na ipinag-utos ng Allah, katotohanang ang Allah ay nagmamahal sa mga nagbabalik-loob sa Kanya at nagmamahal sa mga nagpapadalisay ng kanilang mga sarili}} 2:222.

Ang Nifaas naman ay salitang arabik na ang kahulugan nito ay ang dugo na lumalabas sa babae dahil sa kanyang panganganak, at ang karaniwang bilang ng nifaas ay apatnapung-araw o di kaya’y apatnapu’t limang-araw sang-ayon sa pagkakaiba ng mga pantas sa Islam, hihintayin ng lalaki na matapos ang bilang na ito bago siya makipagtalik sa kanyang asawa.

Ang Pakikipagtalik Ng Kapwa Lalaki o Kapwa Babae

Ang pagpatol ng lalaki sa kanyang kapwa lalaki o ang babae sa kanyang kapwa babae ay isang malaswang gawain na hindi katangap-tanggap sa mata ng tao, itinuturing din ito na pangangalunya. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. الأنعام

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At huwag kayong lumapit sa mga malaswa maging ito man ay nakalantad o nakalingid}} 6:151.

Sa isang Hadeeth, ayon kay Abi Musa (kalugdan siya ng Allah) kanyang sinabi: sinabi ng Sugo ng Allah (sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan): ((Kapag nakipagtalik ang lalaki sa kanyang kapwa lalaki ay silang dalawa ay gumawa ng pangangalunya. At kapag nakipagtalik ang babae (sa kanyang kapwa babae) ay silang dalawa ay gumawa ng pangangalunya)). Iniulat ni Al-Bayhaqi

Ang Pangangalunya

Ang pangangalunya ay ang pakikipagtalik ng isang lalaki sa babaeng hindi naman sila kasal. Ito ay ipinagbabawal sapagkat ito ay isang malaswang gawain, at ang sinumang gumawa nito ay doble ang kanyang kaparusahan pagdating sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا. الإسراء

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At huwag kayong lumapit sa pangangalunya, katotohanang ito ay malaswa at masamang gawi}} 17:32.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. الفرقان

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: {{At ang sinumang gumawa nito ay makakatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing doble para sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay, at siya ay mananatili roon sa kahihiyan}} 25:68-69.