அறபு கற்கை நெறியை முடித்து வெளியேறும் இலங்கையை சார்ந்த சிங்கள மொழி சகோதரர்கள் சிலர்

அறபு கற்கை நெறியை முடித்து வெளியேறும் இலங்கையை சார்ந்த சிங்கள மொழி சகோதரர்கள் சிலர் இவர்கள் யாவ ...