None

விஸா சிபாரிசுகளை ஜம்இயதுல் உலமா மூலம் வழங்கினால் சிறப்பாக இருக்கும்

வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் இஸ்லாமிய பிரச்சரர்களுக்கு விஸா ஒழுங்குகளுக்கான சிபாரிசுகளை அகில இலங ...