இலங்கையில் இஸ்லாமியர்களை இலக்குவைக்கும் பேரினவாத சக்திகளும்! வெள்ளம் வருமுன் அணை கட்ட வேண்டிய முஸ்லிம்களும்…!!

கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாக இந்த நாட்டின் அமைதி சமாதனம் பொருளாதார சுபீட்சம் என சகல துறைகளையும் கா ...