MGA SALITANG ARABIC (CONTINUE)

NAAR ——–IMPERNO
QIBLAH——- ANG(BAITOLLAH)
QIYAAM——- PAGTINDIG PARA SA DASAL
QIYAAM AL-LAIL —-PAGTINDIG NG DASAL SA GABI
QUR’AN ———- PINAKAHULING AKLAT
QABOL ———– PAGTANGGAP
RAK’AH ———- YUNIT NG DASAL
RAK’AAT ——— PARAMIHAN NG RAK’AH
RASOOL ———- SUGO
RAB ————– PANGINOON (ALLAH)
RUKOO ———– PAGYUKO
SADAQAH ——— KAWANGGAWA
SADAQAAT ——– PARAMIHAN NG SADAQAH
SALAAH ———– ANG DASAL NG MGA MUSLIM
SALAAM ———– (TASLEEM)ASSALAMO ALAIKOM WARAHMA—————————————-TULLAHI WABARAKATUHO.
SAHAABAH ——— NAGING KASAMA NI PROPETA MUHAMMAD S.A.W.———————-AT SILA AY NANAMPALATAYA.
SHAHAADAH ——- PAGPAPATUNAY NG PANANAMPALATAYA
SHAHAADATAIN —- PAGSABI NG(LAILAHA ILLA ALLAH,MUHAMMAD ————————————-RASULULLAH)
SHAREE’AH ——— ANG BATAS NG ISLAM
SHAITAAN ———- SATANAS
SHAYAATEEN ——– PARAMIHAN NG SHAITAAN
SHAYKH ————- PANTAWAG BILANG PAGGALANG SA TAONG —————————–MAY KAALAMAN SA ISLAM.
SHIRK —————- PAGTAMBAL(PAGSAMBA NG IBANG DIYOS)
SIWAAK ————– A TOOTH STICK
SOORAH ————– ISANG KABANATA GALING SA QUR’AN
SUWAR ————— PARAMIHAN NG SOORAH
SAJDAH ————— PAGTIRAPA
SUJOOD ————— PARAMIHAN NG SAJDAH
SIYAAM ————— PAG-AYUNO
SUNNAH ————— KANAISNAIS NA GAWA
SUNNAH ————— ( HADEETH)
SUNAN —————– PARAMIHAN NG SUNNAH
TAHIYAAT AL-MASJID—- KANAISNAIS NA DASAL BILANG PAGBATI SA ——————————MASJID (MOSQUE)
TAHLEEL —————- ANG PAGSABI NG(LAILAHA ILLALLAH)
TAHMEED ————— ANG PAGSABI NG (ALHAMDULILLAH)
TAKBEER —————- ANG PAGSABI NG (ALLAHU AKBAR)
TASBEEH —————- ANG PAGSABI NG (SUBHAANALLAH)
TASHAHUD ————– ANG BINABASA TUWING NAKA-UPO SA PAG—————————–DADASAL.
TAWRAAT —————- ANG AKLAT NI PROPETA MUSES(MUSA)
UMMAH ——————- PAMAYANAN
UMRAH ——————– KANAISNAIS NA PAGLALAKBAY SA MAKKAH
WALEEMAH —————- PAGDIRIWANG PARA SA KASAL
WAKT ——————— ORAS
WAAJIB ——————– SAPILITANG UTOS NG ALLAH
WALI ———————- KAILANGANG NAKATAYO ANG TATAY SA ———————————–KASAL.
WUDOO’ ——————– PAGHUHUGAS BAGO MAGSAGAWA NG ———————————————-DASAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *