BAGONG NAPATNUBAYAN SA ISLAM

MGA MAIIKLING PAYO PARA SA BAGONG NAPATNUBAYAN SA ISLAM:
**SA NGALAN NG ALLAH,ANG MAPAGPALA ANG MAHABAGIN**
1-Alalahanin! na ang pananampalataya(ISLAM) ay para sa Allah lamang, kaya’t nararapat na ang pagyakap(sa Islam) ay alang-alang sa Kanya,at hindi sa anumang pansariling kapakanan o layunin.
2- Kapag natagpuan ng tao ang katotohanan,tungkulin niyang
panghawakan ito ng buong puso(at katapatan) at nararapat na ipagtanggol ito,kahit anuman ang magiging kahihinatnan nito,at gayon pa man,nararapat siyang maging matatag (sa anumang pagsubok na kanyang mararanasan) alang-alang sa pagpapanatili ng katotohanan (na kanyang natagpuan).
3- Isang bahagi ng pagtanaw ng utang-na-loob(at pasasalamat) sa Allah, ang Dakila at Makapangyarihan,nang dahil sa pagpapalang ipinagkaloob Niya(sa pamamagitan) ng pagyakap sa Islam, na iyong mahalin (O naisin) para sa kanya ang anumang minamahal (O naisin) para sa sarili. Samakatuwid, anyayahan ang iba upang makibahagi sa dakilang pagpapalang ito.
4- Ang Islam ay hindi pag-aari ng sinuman. Ito ay hindi lamang nakalaan para sa mga arabo,kundi sakop nito ang lahat ng uri o angkan ng tao, at ito ay hindi para sa mga mayayaman kundi kabilang din maging ang mga mahihirap.Katotohanan,ito ay isang larangan nakabukas para sa lahat.Sa gayon ang sinumang mahigpit na tumatangan nito at tumutupad sa mga ipinag-utos nito ang siyang nakahihigit sa karangalan mula sa kanila sa paningin ng Allah at nakahihigit sa antas ng pag-asa para sa isang dakilang kalagayan sa Araw ng pagkabuhay muli.
5- Ang Allah ang siyang tunay na karamay at makakatulong sa iyo. Kaya’t alalahanin! na kapag nalalaman ng Allah na ikaw ay tapat sa iyong puso, samakatuwid Siya Ang iyong gabay sa mundong ito at sa Huling Araw.
6- Alalahanin! sa pagyakap mo sa Islam, katiyakan na ikaw ay magkakaroon ng bagong mga kapatid sa pananampalataya at maaari din namang ikaw ay makatagpo ng mga kaaway na pinangungunahan ni Satanas. At ikaw ay kanyang (satanas) hahadlangan mula sa Islam o maaaring ilayo ka niya (upang hindi mo mapaunlad ang iyong kaalaman sa pananmpalataya) o antigin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pag-uudyok ng iba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *