SI MARIA SA BANAL NA QUR’AN

—Ang pagkakalahad ng Koran tungkol kay Hesus ay nagsimula sa pagdadalangtao ng kanyang ina,si Maria. Ang asawa ni Imran,na ina ni Maria ay sumumpa na ihahandog niya ang kanyang anak(Maria) tungo sa pagsisilbi sa Diyos sa templo.Si Zacarias,na sumusubaybay kay Maria,ay malimit na makakita ng pagkain sa kanya.Nang itanong niya kung saan nanggagaling ito, Siya ay sumagot na ito ay mula sa Diyos.Ang talata ng Koran ay nagsasaysay: ((إذ قالت إمرأت عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ))سورة آل عمران
((At nang ang asawa ni Imran ay nagsulit:”Aking Panginoon,ibinibigay ko sa Iyo ang banal kong pangako,na ihahandog ko sa Iyo ang nasa loob ng aking sinapupunan.Mangyaring tanggapin Ninyo,sapagkat Kayo lamang ang Nakakarinig,ang Nakakaalam)).
فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)) سورة آل عمران
36) ((At nang siya ay magsilang sa kanya,siya ay nagturing: Aking Panginoon,Ako ay nagsilang ng isang babae….At pinangalanan ko siya ng Maria,at hinihingi ko ang Inyong pangangalaga sa kanya,at sa magiging anak niya laban sa isinumpang si satanas)).

((فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)) سورة آل عمران ((Ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa bata(Maria) ng may malaking biyaya,at sa kanyang pangangalaga siya ay lumaki sa kabutihan,sa pagsubaybay ni Zacarias.Kailanma’t si Zacarias ay tumutungo sa santuwaryo kung saan siya naroroon,ay natatagpuan niyang mayroon siyang pagkain.Siya ay nagsabi: “O Maria saan baga nanggagaling ang iyong pagkain? Si Maria ay nagsulit:”Ito ay mula sa Diyos”. Katotohanang ang Diyos ay nabibigay ng kanyang biyaya sa kanyang maibigan ng walang pasubali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *