SI HESUS

SI HESUS ay hindi anak ng Diyos. Siya na lantad na ganap,ay anak ni Maria. Ang talata sa Koran ang nagpatunay sa katayuan ni Hesus.Ito ang Talata: ((ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه
(( يمترون
((Siya si Hesus, ang anak ni Maria, ito ang salita ng katotohanan tungkol sa kanilang pinagdududahan)).(Koran 19:34)

((ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فإنما
((يقول له كن فيكون
((Hindi isang katumpakan sa kataasan ng Diyos na magkakaroon Siya ng anak. Purihin Siya! Kung Siya’y mag-utos ng isang bagay, Siya’y magwiwika lamang,”Mangyari nga” at ito’y magaganap)).(Koran 19:35)

((قالت أنا يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا
((Siya(Maria) ay nagsabi:”Paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki ang nakasaling sa akin, gayundin, ako ay isang malinis na babae)). (Koran 19:20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *