ANG MISYON NI HESUS

Si Hesus ay tanging inihanda ng Diyos upang isugo sa mga Hudyo na lumilihis sa mga aral ni Moses at ng iba pang Sugo. At sapagkat siya ay mahimalang sinubaybayan ng Diyos sa sinapupunan(ni Maria),sa kanyang pagsilang at paglaki, siya rin ay pinatnubayan ng Diyos ng maraming himala upang mapatibayan na siya ay Sugo mula sa Diyos. Magkagayunman, ang karamihan sa mga Hudyo ay nagtatakwil sa kanyang pangangaral.Ang Koran ay naglalahad sa atin ng tungkol sa misyon ni Hesus: Sabi ng Allah:
((ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ))
((At tuturuan Niya siya(Hesus) ng Kasulatan at Karunungan at ng Torah(Lumang Tipan) at Injil (Bagong Tipan).

((ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جئتكم بئاية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه ولأبرص وأحى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين))Koran 3:49
((At Kanyang hihirangin siya(Hesus) na isang Sugo sa Angkan ng Israel(na magsasabi:) Ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon.Aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik, na katulad nito ang hugis ng isang ibon at aking hihipan ito at magiging isang ibon, sa kapahintulutan ni Allah, at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag,at ang may ketong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay,sa kapahintulutan ni Allah. At ipaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain,at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *