ANG PAG-AAYUNO SA BUWAN NG RAMADHAN

Ang Pag-aayuno ay pang-apat na haligi ng Islam, ito ay ipinag-utos ng Allah Subhanaho Wataala at kanyang sinabi:((يآيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)).((O kayong nagsisisampalataya! Ang Pag-aayuno ay itinalaga sa inyo na kagaya rin naman nang pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo, upang kayo ay maging Muttaqun(magkaroon ng pagpipigil sa sarili,kataimtiman).
Ang Pag-aayuno ay ang pagpigil sa pagkain at inumin,at pagpigil sa pakiki-apid sa asawa sa araw mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw.
Ang Buwan ng Ramadhan ay pagpapatawad ng Allahu Subhanaho Wataalah sa kasalanan ng sinumang mag-ayuno para sa kanya.
sabi ng Propeta Muhammad(S.A.W):((من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )).((Sinumang Mag-ayuno na iyon ay pananampalataya sa Allah at paghahangad ng gantimpala at kapatawaran ay patawarin sa kanya ang kanyang kasalanan))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *