PATAKARAN

ANG MGA PATAKARAN NG PAG-AAYUNO:
1-Siya ay Muslim
2-Siya ay may wastong pag-iisip
3-Siya ay may wastong gulang
4-Siya ay may kakayahang mag-ayuno.
Ang mga pinahihintulutang huminto sa pag-aayuno:
1- Ang babaeng may buwanang dalaw
2- Ang may sakit:
a.Inaasahang gumaling pa.
b.Hindi na inaasahang gumaling pa
3- Ang babaeng dinudugo pa sanhi ng panganganak
4- Ang nagdadalang-tao at ang nagpapasuso.
5- Ang naglalakbay
6- Ang may matandang idad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *