Nashibah

Blogging For Islam

Ang kadakilaan ng (unang)10 araw ng Dhul Hijjah

Ang kadakilaan ng (unang)10 araw ng Dhul Hijjah

Sinabi ng Propeta(SAS):”Walang mga araw na ang mga gawaing isinasagawa rito ay higit na dakila at kalugud-lugud para sa Allah maliban sa sampong araw na ito, kaya dalasan ninyo ang pagpupuri,pagdakila at pasasalamat dito”.
1-Ang pagsasagawa ng Hajj at Umra.
2-Ang pag-aayuno sa mga araw na ito sa alin mang makakayanan dito.
3-Ang pag-Takbeer: ((Allahu Akbar 3x, Laa ilaaha illallahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd)).ito ay bibigkasin ng walang takdang oras sa buong magdamag o sa buong maghapon hanggang sa oras bago magdasal ng Eid, at sa mga araw ng Tashreeq.
4-Ang pagparami ng mabubuting gawain sa mga gawaing pagsamba na kusang loob.
5-Ang pag-Udh-hiyah(pagkatay ng kambing)sa araw Eidul Adha o sa mga araw ng tashreeq. ito ay isang dakilang alaala sa ginawa ng ating Propeta Ibrahim(AS) nang ihandog niya sa Allah(SWT)ang kanyang anak sa pamamagitan ng kakila-kilabot na pagkatay.
6-Ang sinumang maghandog ng Udh-hiya, ay hindi pinapahintulutang bumunot o pumutol ng kanyang buhok at mga kuko hanggat sa hindi siya makapaghandog.
7-Dapat maging masigasig ang isang Muslim sa pagtaguyod ng Salatul Eid saan mang lugar ito idinadaos.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply